28. 08. 2013.

Najava za X sjednicu Općinskog vijeća Ključ

29. 8. 2013.godine (ČETVRTAK), u Sali Općinskog vijeća, održat će se X  sjednica Općinskog vijeća općine Ključ sa početkom u  9,00.  Za sjednicu se predlaže dnevni red sa 17 tačaka i to:

1. Verifikacija Zapisnika sa IX sjednice Općinskog vijeća općine Ključ,
2. Odgovori na vijećnička pitanja sa IX sjednice Općinskog vijeća,
3. Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa IX sjednice Općinskog vijeća,
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za period 01.01.-30.06.2013.godine,
5. Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2013.godine,
6. Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2013.godinu,
7. Odluka o javnim priznanjima općine Ključ-NACRT,
8. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Savjeta za regulaciju saobraćaja na području općine Ključ,
9. Odluka  o preusmjeravanju sredstava od vodnih naknada za 2013.godinu,
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu raspodjele naknada za korištenje koncesija na području općine Ključ,
11. Odluka o dodjeli na korištenje nekretnina-zemljišta,
12. Odluka o davanju  prethodne saglasnosti za imenovanje direktora JU“Centar za socijalni rad“ Ključ,
13. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta-DOO“TEMPIC-FA“ Ključ,
14. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta-Dervišević Ibri,
15. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja Krivić Ramadana,
16. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ključ za juni i juli 2013.godine,
17. Vijećnička pitanja.
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]