08. 05. 2014.

Javni poziv za nevladine organizacije za finansiranje projekata iz budžeta općine Ključ

Općina Ključ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Ključ iz sljedećih prioritetnih oblasti: Kultura – organizovanje manifestacije kulturno-umjetničkih sadržaja za zadovoljavanje potreba građana općine Ključ,– afirmacija umjetničke produkcije građana općine Ključ ( književnost, likovna umjetnost, muzika i sl.)i – promoviranje i afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda BIH.

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će maksimalno do 2.000 KM (konvertibilnih maraka). 

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseca. Izabrani projekti  trebalo bi da se provedu u periodu od 01. juli 2014. do  31. decembar 2014. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva. 

 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Ključ može se preuzeti od 09.05.2014. godine slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: hatasabic@gmail.com ili lično preuzimanjem u zgradi Općine Ključ , ul.Branilaca BiH br.78 , 79280 Ključ, kancelarija br.7. Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail  adrese hatasabic@gmail.com sa naznakom za javni poziv. Pitanja  se mogu postavljati do 16.05.2014. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.
 
PREDAJA APLIKACIJA:
 
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom orginal primjerku u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 09:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv: Općina Ključ, Šalter sala , šalter br.4, ul.Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ . Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).
Rok za predaju aplikacija je 23.05.2014. godine do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bitće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Ključ , kao i na oglasnoj ploči općine. 
Datum, 06.05.2014.godine
Broj: 02-49-1229/14      
                                                                                             
OPĆINSKI NAČELNIK ; Nedžad Zukanović, prof.
                                                                                                                                                                            
[carousel-horizontal-posts-content-slider]