02. 07. 2014.

Interni oglas za prijem zaposlenika

Na osnovu čl. 72. i 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 21. tačka 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-Prečišćeni tekst, broj: 05-49-1506/14 od 23.06.2014 godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje  

 

INTERNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ
 
1. Viši referent za podršku razvoju…………………………………………………… 1 izvršilac 

A) OPIS POSLOVA: 

1. priprema i radi na izradi razvojnih projekata,
2. prati objavljivanje javnih poziva domaćih i stranih donatora i analizira mogućnost apliciranja Općine i drugih institucija i NVO,
3. u saradnji sa Stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja, obavlja sve potrebne aktivnosti iz nadležnosti jedinice za upravljanje razvojem,
4. sarađuje na uspostavljanju i radi na stalnom ažuriranju baze podataka – kreiranog alata za praćenje implementacije Strategije razvoja (pojedinačnih projekata i Strategije kao cjeline),
5. prati i prikuplja informacije o mogućim i dostupnim sredstvima i uslovima za finansiranje projekata iz Strategije (ino/domaće banke, ino/domaće organizacije, potencijalni kreditori/donatori, razni programi podrške  viših nivoa vlasti i dr.),
6. uspostavlja i ažurira centralnu elektronsku bazu podataka o najznačajnijim pokazateljima iz ekonomskog, društvenog razvoja i razvoja okoline, podatak od uticaja na razvoj JLS,
7. radi  na unapređenju upravljanja javnih investicija (korištenjem PIMIS software i dr.), 
8. sarađuje sa službama u realizaciji poslova upravljanja razvojem, a naročito u pripremanju projekata i prikupljanju i obradi potrebnih podataka u svakom segmentu upravljanja razvojem,
9. radi prelimirane izvještaje i analize na bazi prikupljnih podataka, dostavlja ih Stručnom  savjetniku za planiranje i koordinaciju razvoja, radi uobličavanja istih i dostavljanje na razmatanje načelniku i Stručnom kolegiju,
10. distribuira podatke o mogućim izvorima finansiranja i uslovima lokalnim akterima i po potrebi pruža stručnu pomoć u njihovim postupanjima u vezi sa dostavljenim informacijama, 
11. stara se da se dinamika aktivnosti u vezi sa upravljanjem razvojem odvija po službama u skladu sa PPVI (planiranje,praćenje,vrednovanje i izvještavanje) procedurama i kalendarom aktivnosti i ukazuje Stručnom savjetniku za planiranje i kordinaciju razvoja na uočene slabosti te predlaže način otklanjanja istih, 
12. obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, šefa Kabineta i Stručnog savjetnika za koordinaciju i upravljanje razvojem  u vezi sa upravljanjem razvojem.
B) OPĆI USLOVI
 
U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice koje ispunjava sljedeće opće uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je starije od 18 godina;
c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
g) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.
 
C) POSEBNI USLOVI
 
– SSS/ IV stepen –  završena gimnazija, upravna škola, ekonomski ili tehnički smjer.
– Najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva na poslovima pripremanja projekata i sličnih   
  poslova razvoja
– Požen stručni ispit, poznavanje rada na PC i poznavanje engleskog jezika.
 
Dokumenti koje je potrebno priložiti (orginal ili ovjerene kopije): 
-prijava na oglas sa kraćom biografijom, 
-diploma o završenoj školskoj spremi, 
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopija CIPS – ove lične karte, 
-uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), 
-potvrdu/uvjerenje  o radnom iskustvu, 
-dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u 
  organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti, 
-ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz 
  organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH,  
  odnosno u Bosni i Hercegovini, 
-ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom ĉlana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine, 
-izabrani kandidat će nakon izbora biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj 
  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ne starije od tri mjeseca. 
 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Pravo prijave na oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u FBiH. 
 
Rok za podnošenje prijava kandidata je 10 (deset) dana, od dana objavljivanja oglasa. 
 
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte, na adresu: 
OPĆINA KLJUČ – SLUŽBA ZA PODRŠKU UPRAVI – “Komisija za provođenje Internog oglasa za prijem namještenika, SA NAZNAKOM NE OTVARAJ.” 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 
Broj: 05-49-1553/14
Ključ, 01.07.2014. godine
 
 Dostavljeno:                                                                        OPĆINSKI NAĈELNIK 
1. Oglasna ploča općine Ključ 
2. WEB stranica općine Ključ                                               Zukanović Nedžad, prof.
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]