Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora JU “Centar za kulturu i obrazovanje” Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ, kako slijedi:

 
      1.   Upravni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ
 
             – predsjednik Upravnog odbora (predstavnik osnivača)………. 1
             – član Upravnog odbora (predstavnik osnivača)…………………. 1
             – član Upravnog odbora (iz reda zaposlenika)……………………. 1
 
      2.   Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ
 
             – predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik osnivača)……….1
             – član Nadzornog odbora (predstavnik osnivača)……………. …. 1
             – član Nadzornog odbora (iz reda zaposlenika)…………………… 1
 
 
I –  Opis pozicije Upravnog odbora 
 
Upravni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje Ključ
donosi pravila i druga akta Ustanove,
imenuje i razrješava direktora Ustanove,
utvrđuje planova rada i razvoja,
utvrđuje godišnji program rada,
donosi finansijski plan,
usvaja godišnji obračun,
donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji Ustanove,
usmjerava, kontrliše i ocjenjuje rad direktora,
odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,
odlučuje o prigovorima radnika u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Ustanove,
odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa općim aktima Ustanove.
 
II –  Opis pozicije Nadzornog odbora 
 
 Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje Ključ
analizira izvještaje o poslovanju javne Ustanove,
vrši nadzor nad upotrebom sredstava za rad,
pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i završni račun Ustanove,
pregleda i ovjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
izvještava Osnivača, Upravni odbor i Direktora o rezultatima izvršenog nadzora,
izvršava i druge poslove u skladu sa općim aktima Ustanove
 
III – Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora biraju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
 
IV – OPĆI UVJETI ZA IZBOR
 
Svi kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije:
– da su stariji od 18 godina, a najviše 70 godina,
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u
   BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH);
– da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom
  organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
– da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se
   kandidirali;
– da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
  drugim imenovanjima ( u daljem tekstu: Zakon);
– da nisu članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu
  interesa u organima vlasti u F BiH ("Službene novine F BiH»", broj: 70/08.);
– da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.
 
V – POSEBNI UVJETI
Za imenovanje predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora kandidat treba imati najmanje VI stepen stručne spreme i radno iskustvo od najmanje tri godine,
Za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora kandidati trebaju imati najmanje srednju stručnu spremu IV stepen i najmanje jednu godinu radnog iskustva,
-Da ne podliježu odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.
 
VI – POTREBANA DOKUMENTA
       Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte CIPS (ne starije od 6 mjeseci),
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili zlouporabe službenog položaja (ne starije od 3 mjeseca),
Diploma o stečenoj školskoj spremi ili ovjerenu kopiju,
Uvjerenje o radnom iskustvu,
Ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Ovjerenu izjavu da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa,
Ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u političkoj stranci,
Ovjerenu izjavu da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
Ovjerenu izjavu da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju se kandiduju.
 
VII – Visinu naknade za predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odrediće JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća općine Ključ.
 
VIII – Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao Općinski načelnik općine Ključ. Nakon obavljenog intervjua na osnovu dokumentiranih odluka svakog člana Komisije, Komisija će sačiniti Rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadležnom organu za konačno imenovanje.
Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja.
 
 
IX – Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objaviće se u „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, oglasnoj tabli općine Ključ i JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Ključ, web stranici općine Ključ i emitovaće se putem „Radio Ključ“. Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“.
 
X – Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u zatvorenim kovertama sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR IMENOVANJE UPRAVNOG I NADORNOG ODBORA JU „CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE“ KLJUČ – NE OTVARATI“ na adresu: 
OPĆINA KLJUČ, 79280 KLJUČ, Branilaca BiH 78 – Komisija za izbor na ruke predsjednik Komisije ABDULAH ŠISTEK /kancelarija br. 2/
 
XI – Kandidati su dužni naznačiti za koju poziciju iz ovog Javnog oglasa se kandidiraju.
 
XII – Prijave podnijete poslije isteka navedenog roka, kao  i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 
  OPĆINSKI NAČELNIK
 
  Nedžad Zukanović, prof.