Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

posted in: Arhiva, Dijaspora, Javni pozivi | 0

Diaspora for development
S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima koji imaju za cilj da kroz produktivne poslovne veze s dijasporom, doprinesu uvođenju novih tehnologija, unapređenju konkurentnosti, rastu tržišta, poslovnoj ekspanziji, povećanju investicija u BiH te stvaranju novih radnih mjesta.
Pravo na prijavu imaju zakonski registrirane organizacije/preduzeća u BIH koje mogu biti komercijalne i/ili profitne, neprofitne/NVO, privatne i javne obrazovne institucije, regionalne ili gradske razvojne agencije, privredne komore, tehnološki parkovi itd. Direktni korisnici u okviru ovog javnog poziva su isključivo privatni privredni subjekti koji posluju u BiH. Prioritet imaju direktni korisnici projekta koji posluju u okviru jednog od sljedećih konkuretnih sektora: prerađivačka industrija (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena proizvodnja i dr.), poljoprivreda, informacione tehnologije i turizam. Prijave preduzeća koja posluju u okviru ostalih djelatnosti koje proizvode dodanu vrijednost, a nisu dio pomenutih sektora će se uzeti u razmatranje ukoliko zadovoljavaju ostale očekivane ciljeve ovog poziva.
Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 470.000 američkih dolara. Maksimalni iznos finansijske podrške po korisniku je 20.000 američkih dolara, a minimalni 5.000 američkih dolara. Od podnositelja prijave/korisnika se očekuje sufinansiranje u vrijednosti najmanje 20% od traženog iznosa finansijske podrške.
U predloženim projektima obavezno je uključivanje dijaspore odnosno doprinos dijaspore u transferu znanja i vještina, te se sve aktivnosti predloženog projekta moraju završiti u periodu od najviše 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora/sporazuma o saradnji.
Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava sa krajnjim rokom za evaluaciju 30.04.2019. godine.
Evaluacija predloženih projekata će se raditi na dvomjesečnom nivou. Prva evaluacija će biti 30. septembra 2017. godine.
Javni poziv jedna je od aktivnosti u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D). Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH, sa planiranom realizacijom od 48 mjeseci (decembar 2016. – decembar 2020. godine). Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BIH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom. Za više informacije pogledajte u dokumentu ispod:

Javni poziv Transfer znanja i vjestina