Privreda
    
 
Snage:
 
- Kvalitetna komunikacijska povezanost i blizina ključne putne infrastrukture (magistralni i regionalni putevi),
- Blizina regionalnih centara Bihać, Banja Luka,
- Blizina Republike Hrvatske (granični prelaz Strmica),
- Usvojen Prostorni plan općine Ključ za period  od 2006. do 2026. godine,
- Usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2014 – 2023.godina,
- U primjeni sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008),
- Transparentne procedure – javne nabave, dodjela građevinskog zemljišta, zakup  poslovnih prostora, raspodjela sredstava NVO,
- Rezerve mineralnih i rudnih nalazišta za eksploataciju (krečnjak, dolomit),
- Industrijska zona u Velagićima,
- Veliki broj registrovanih preduzeća,
- Vodni potencijal,
- Povoljni klimatski uslovi za razvoj voćarske  i povrtlarske proizvodnje,
- Velike površine poljoprivrednog zemljišta,
- Razvijena stočarska proizvodnja i tradicija u stočarskoj proizvodnji,
- Bogato kulturno-historijsko nasljeđe,
- Razvoj ponude za lovni, ribolovni, kao i druge vidove turizama,
- Brend prvog turističkog sela Bosne i Hercegovine / Sanica /,
- Izgrađeni objekti primarne zdravstvene zaštite,
- Dobra prostorna raspoređenost školskih objekata,
- Dobra društvena infrastruktura (domovi kulture, fiskulturne sale, sportska igrališta),
- Veliki broj sportskih klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji,
- Razvijen civilni sektor,
- Dobra saradnja lokalne vlasti sa NVO, 
- Usvojena strategija za mlade,
- Tradicionalne kulturne manifestacije,
- Veliki broj visokoobrazovanih i kvalifikovanih mladih osoba,
- Veliki broj iseljenika u dijaspori.
 

 

 
 
 

 

 

     
 
 
Registracija samostalne djelatnosti
 
 
 
I-POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI:
 
 
OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U POSLOVNIM PROSTORIMA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje  da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Uvjerenje o nezaposlenosti
7. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu)
8. Rješenje o tehničkom prijemu poslovnog prostora – upotrebna dozvola
9. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM, zahtjev 5,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U STAMBENIM PROSTORIMA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti 
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o vlasništvu stambenog objekta (posjedovni list ,ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika o korištenju stambenog prostora)
7. Saglasnost svih stanara (ako se obavljanjem djelatnosti stvara pojačana buka u zgradama sa više stambenih jedinica)
8. Uplata takse za rješenje 70,00 KM, 
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
9. Uplata takse za rješenje za obavljanje domaće radinosti 25,00 KM
       žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
OBRT- OSNIVANJE ZAJEDNIČKE  OBRTNIČKE RADNJE
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti 
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Ugovor o osnivanju zajedničke radnje (sadrži elemente ugovora o ortakluku)
9. Ovjerenu izjavu da poslovni prostor ispunjava minimalne tehničke uslove
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
POLJOPRIVREDA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o posjedovanju zemljišta (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje zemljišta i skica ako postoji objekat na zemljištu)
6. Ovjerenu izjavu da zemljište ispunjava minimalne tehničke uslove – šalter sala 
7. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
TRGOVINSKA DJELATNOST
 
1. Ovjerenu fotokopiju lične karte
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
4. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
7. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
8. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
9. Uvjerenje o nezaposlenosti
10. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih uslova 
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
UGOSTITELJSKA DJELATNOST
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Diploma o završenoj SSS
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Uvjerenje o nezaposlenosti
9. Izjavu da podnositelj zahtjeva nema registrovanu drugu ugostiteljsku djelatnost na teritoriji Federacije BiH 
10. Atest o intenzitetu zvuka
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM na žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
12. Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje   djelatnosti   78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484
 
 
UGOSTITELJSKA DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNIM JEDINICAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA 
 
1. Rješenje o upisu u sudski registar 2x (jedna ovjerena kopija)
2. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika o korištenju poslovnog prostora)
3. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
4. Ovjerene kopije  prijave radnika i direktora
5. Atest o intenzitetu zvuka
6.   Uplata takse za rješenje 200,00 KM  žiro-račun broj: 1990440002050484 općina    Ključ, vrsta prihoda: 722131
7.   Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje   djelatnosti   78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484
 
 
II- VREMENSKI OKVIR REGISTRACIJE
 
Ukoliko je dokumentacija kompletna po podnošenju zahtjeva rješenje kojim se odobrava obavljanje samostalne djelatnosti se izdaje u roku do dva dana, a zakonski rok za izdavanje rješenja je 15 dana.
 
 
III-VISINA TAKSE 
 
Visina takse za izdavanje rejšenja za sve obrtničku i poljoprivrednu djelatnosti osim domaće radinosti  iznosi 70,00 KM, domaća radinost 25,00 KM, za trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost 150,00 KM.
Obzirom da se kod nas uplaćaju samo takse na rješenja početni troškovi za registraciju samostalne djelatnosti otprilike iznose od 200-300 KM. 
 
 
IV-REGISTROVANE  DJELATNOSTI
 
Ukupno registrovanih djelatnosti na području naše općine:
OBRT:                         95
POLJOPRIVREDA:    48
TRGOVINA:                34
UGOSTITELJSKA:     40
PRAVNA LICA:           29