14. 09. 2020.

13. 09. 2020.

11. 09. 2020.

Odluka o Četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU “Centar za socijalni rad” Ključ za 2020. godinu

U dokumentu ispod se nalazi Odluka o izmjeni Plana Javnih nabavki “Centra za socijalni rad” Ključ

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/09/Odluka-o-četvrtoj-izmjeni-i-dopuni-Plana-nabavku-JU-CSR-Ključ.pdf

09. 09. 2020.

Naše, a svjetsko

Već smo navikli da nas  Alen Hodžić, učenik MSŠ “Profesor Omer Filipović” Ključ obraduje uspjesima na polju nauke. Tako je, evo i sad, kad nam Alen donosi vijest da je na Informatičkoj olimpijadi Bosne i Hercegovine osvojio drugo mjesto čime je ostvario plasman na Međunarodnu olimpijadu iz informatike koja će se održati u Singapuru.

Ovom prilikom se pridružujemo čestitkama i želimo kazati da Alen nije sam te da će Općina Ključ, odnosno Općinski načelnik sa svoje strane, u skladu sa mogućnostima, pomoći Alenu u pripremama za ovo prestižno takmičenje.

Prilika je i da podsjetimo javnost na dio Alenovih uspjeha:

– Od 5. razreda osnovnog obrazovanja ostvaruje uspjehe na svim nivoima takmičenja iz matematike, fizike i informatike.

– Na kantonalnim takmičenjima iz matematike 2 puta osvajač drugog mjesta, a 4 puta prvog mjesta.

– U 7. razredu Alen osvaja prvo mjesto na federalnom takmičenju iz matematike te iste godine bronzanu medalju na Juniorskoj matematičkoj olimpijadi BiH.

– Od 8. razreda prisustvuje kampovima za nadarene matematičare u Sarajevu i iste godine je dva puta bio prvi nakon obavljenih testiranja.

– Na kantonalnim takmičenjima iz fizike od 8. razreda svake godine osvaja prva mjesta. Na federalnom takmičenju iz fizike u 8. razredu osvoja drugo, a u 9. razredu treće mjesto.

– Na kantonalnim takmičenjima iz informatike  od 7. razreda svake godine osvaja prvo mjesto.

– U 8. razredu osvoja četvrto mjesto na Juniorskoj informatičkoj olimpijadi BiH te učestvuje na prvoj Evropskoj olimpijadi iz informatike.

– U 9. razredu osvoja peto mjesto na Juniorskoj informatičkoj olimpijadi BiH te učestvuje na Balkanskoj olimpijadi iz informatike.

– Tri puta dobitnik je nagrade Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za najbolje učenike Federacije BiH.

– Ove godine Alen osvaja drugo mjesto na Informatičkoj olimpijadi BiH čime je ostvario plasman na Međunarodnu olimpijadu iz informatike u Singapuru.

Mnogo je ovo nagrada i za cijeli grad, a kamoli za pojedinca.

Ključani su ponosni što je porodica Hodžić, majka Vesna, otac Amir i brat Adis, dio ključke priče. Čestitamo im na svim dosadašnjim uspjesima, a Alenu želimo da istraje koračajući  stepenicama uspjeha.

04. 09. 2020.

OBAVIJEST o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dječiji dodatak

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podnosi jedan od roditelja s kojim dijete živi kod JU Centar za socijalni rad Ključ. Ukoliko su roditelji razvedeni pravo na dječiji dodatak podnosi onaj roditelj kojem je sudskom odlukom povjereno dijete.

Pravo na dječiji dodatak imaju djeca do navršene 15. godine života i čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 10% prosječne plaće Kantona ostvarene u prethodnoj godini, odnosno 87,20 KM.Djeca, do navršene 15. godine života, kod kojih je utvrđen invaliditet u procentu od 90% ili 100% ostvaruju pravo na dječiji dodatak bez obzira na mjesečne prihode po članu domaćinstva, a ako se nalaze na redovnom školovanju, najduže do 26. godine života. Dječiji dodatak u mjesečnom novčanom iznosu je 26,16 KM po djetetu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Potvrda o prijavi prebivališta za sve punoljetne članove domaćinstva;

2. Kućna lista

3. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete/djecu

4. Uvjerenje o redovnom školovanju (potrebno za djecu koja pohađaju školu)

5. Dokaz/i o visini prihoda – uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima – uverenje Biro-a rada Ključ (za nezaposlene članove domaćinstva) – uvjerenje od PIO/MIO (za punoljetne članove domaćinstva koji se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih i koji nisu u radnom odnosu). Ostala dokumentacija o dokazima o visini prihoda pribavlja se službeno.

6. Potvrda da roditelji nisu ostvarili isto pravo na području drugog grada/općine ili države ukoliko jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište izvan mjesta gdje živi dijete i/ili drugi roditelj

7. Broj transakcijskog računa podnosioca zahtjeva

Ključ, 04.09.2020. godine

JU „Centar za socijalni rad“ Ključ

01. 09. 2020.

28. 08. 2020.

25. 08. 2020.

JAVNI POZIV za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ 15.09.2020. godine

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ za 2020. godinu.

Pozivaju se javna preduzeća i ustanove, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju prijedloge svojih aktivnosti kojim bi se uključili u kreiranje Programa obilježavanja Dana općine Ključ kako bi taj datum obilježili na način kako on to i zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži kratak sadržaj  aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (telefon ili e-mail adresu) i planirane izvore finansiranja manifestacije.

Molimo Vas da Vaš prijedlog i način obilježavanja prilagodite trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do  01.09.2020. godine na adresu: Općina Ključ, Branilaca BiH 78, sa naznakom „Za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ 2020“, ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Ključ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja Dana općine Ključ za 2020. godinu.

                 OPĆINSKI NAČELNIK

  Nedžad Zukanović , prof. s.r.