24. 02. 2021.

23. 02. 2021.

Akcija prikupljanja doborovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina Muhameda Nukića

Obavještavamo naše sugrađane, ključane širom svijeta da je Rješenjem općinskog načelnika pokrenuta akcija za prikupljanje dobrovoljnih priloga za liječenje našeg sugrađanina, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Muhameda Nukića. U tekstu ispod se nalazi tekst Rješenja, a u pdf dokumentu ovjereno i potpisano Rješenje te neophodna dokumentacija o toku liječenja. Molimo sve VAS da se ovoj humanoj akciji odazovete u što većem broju kako bi naš Muhamed prikupio dovoljno sredstava za neophodne terapije i eventualni pregled na klinici Acibadem u Turskoj.

Muhamedu se nakon odstranjivanja jednog bubrega pojavila zloćudna novotvorevina bubrega, gdje terapiju zbog toga može samo dobivati u obliku tableta na sedmičnoj bazi, a sama terapija je preskupa da bi sebi istu mogao sedmično obezbijediti. Stoga je i pokrenuta ova akcija.

Broj: 02-03-82/21

Ključ, 19.02.2021. godine

Na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10), a rješavajući po zahtjevu Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ iz Ključa od 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga za liječenje Nukić Muhameda, Općinski načelnik općine Ključ donosi, sljedeće

R J E Š E N J E

  1. ODOBRAVA SE Udruženju veterana odreda policije „BOSNA 5“ da može prikupljati dobrovoljni prilog za liječenje člana Udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa.
  • Akcija prikupljanja će trajati od 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplata na žiro račun Udruženja.
  • Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiro račun Udruženja veterana odreda policije „BOSNA 5“ broj: 1994400010248338 otvoren kod Sparkasse banke.
  • Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti će Upravni odbor Udruženja.

O b r a z l o ž e nj e

Udruženje veterana odreda policije „Bosna 5“ iz Ključa uputilo je zahtjev 19.02.2021. godine za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije „Bosna 5“, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca – Nukić Muhameda iz Ključa, a koji boluje od karcinoma bubrega te nabavka lijekova i terapija iziskuje velike finansijske troškove. U prilogu zahtjeva dostavljena je medicinska dokumentacija – Otpusna pisma Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljim liječenjem.

Akcija prikupljanja će trajati 22.02. do 01.09.2021. godine. Dobrovoljni prilog će se prikupljati putem uplate na žiro račun Udruženja.

U navedenom zahtjevu navode da će praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršiti Upravni odbor Udruženja.

Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, to je na osnovu člana 9. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK“, broj: 15/10) riješeno  kao u dispozitivu ovog rješenja.

Rješenje o pokretanju prikupljanja dobrovoljnih priloga, kao i medicinsku dokumentaciju možete pronaći na linku ispod:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Muhamed-dokumentacija.pdf

ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA INSTRUKCIJA SE NALAZI ISPOD. OBAVEZNO NAVESTI SVRHU UPLATE “ZA LIJEČENJE MUHAMEDA NUKIĆA”

Dokumenti

17. 02. 2021.

Ponuda za kooperantsku proizvodnja krastavaca kornišona


Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da firma Carl Kuehne nudi kooperantsku proizvodnju krastavaca kornišona u 2021.godini.

Nudi se repromatijal za proizvodnju na površini od 0,05 ha i 0,1 ha.

Otplata duga za repromaterijal vršiće se isključivo putem sirovine/proizvedenih krastavaca.

Dana 24.02.2021.godine (srijeda) u 1200 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ predstavnici općine Ključ i firme Carl Kuehne organizuju sastanak i edukaciju za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače za proizvodnju u 2021.godini.

Nakon edukacije izvršiće se i potpisivanje ugovora.

Molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizozostavno prisustvuju sastanku i edukaciji.

Ključ, 17.02.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu  i civilnu zaštitu

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2021.godine do 31.03.2021.godine u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu poljoprivredna gazdinstva i klijenti sa područja općine Ključ ne izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK) neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2021.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 17.02.2021.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

12. 02. 2021.

Obavijest za Javne ustanove, Javna preduzeća, privredne subjekte, sportska udruženja i organizacije koje se finansiraju s budžeta općine Ključ

U prilogu obavijest za dostavljanje prijedloga o održavanja manifestacija na području općine Ključ. Produženje Javnog poziva za dostavljanje prijedloga manifestacija za sufinansiranje s Budžeta općine Ključ.

08. 02. 2021.

03. 02. 2021.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga mjera i ključnih strateških projekata za pripremu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Općinski načelnik općine Ključ je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Ključ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), dana 9.10.2020. godine donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja za period 2021-2027 treba da predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine Ključ, a obuhvata društvenu,  ekonomsku i sferu zaštite i unaprijeđenja životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta. Proces izrade, odnosno prilagođavanja strateškog dokumenta metodologiji i principima Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH se provodi u saradnji sa ILDP projektom, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA MJERA I KLJUČNIH STRATEŠKIH PROJEKATA

Pravo predlaganja prioritetnih mjera i ključnih strateških projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, organa uprave i predstavničke vlasti, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti. Cilj Javnog poziva je da svi građani ravnopravno učestvuju u izradi strateškog dokumenta koji će sadržavati projekte vezane za poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI I KRITERIJ ODABIRA

Nosilac aktivnosti je Općinski razvojni tim (ORT) kojeg je imenovao Općinski načelnik Rješenjem broj: 04-02-2009-1/20.

Mjere i ključni strateški projekti će biti odabrani na osnovu postavljenih strateških ciljeva i prioritetnih oblasti te u skladu sa procijenjenim financijskim mogućnostima za period 2021-2027. godina.

Mjere ili projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima.

Napominjemo da će u razmatranje ući samo oni prijedlozi koji budu dostavljeni u formi koju vam dostavljamo u prilogu ovog Javnog poziva.

IV NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac za prijavu mjera ili ključnih strateških projekata koji se nalazi u prilogu možete dostaviti putem e-mail adrese: opckljuc@bih.net.ba ili lično u zgradu Općine Ključ, kancelarija broj 21, najkasnije do 15.2.2021. godine.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti koordinatoru ORT-a na broj telefona 037 316 345 ili lično u zgradi Općine Ključ, kancelarija broj 21.

Prilog:

  • Obrazac za prijavu mjere
  • Primjer koncepta mjere

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte u pdf. formatu na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Javni-poziv-Projekti-za-Strategiju-2021-2027-potpisana-1.pdf

Primjer izrade koncepata pogledajte na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Primjer-koncepta-mjere-1.docx

Obrazac za dostavljanje projekata preuzmite na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Obrazac-za-prijavu-mjere-1.docx

28. 01. 2021.

Dan žalosti na području USK-a u petak, 29.01.2021.

Povodom tragične nesreće u kojoj su život izgubila trojica mladića iz Cazina, Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Unsko-sanskog kantona, u petak 29.01.2021. kada će biti džennaza trojici mladića.

Odluku možete pogledati ispod:

Zbog tragedije koja se desila na području Cazina, gdje su trojica mladića Armin Čajić, Tarik Pandžić i Tarik Muhamedagić, tragično izgubili živote, načelnik općine Ključ, gospodin Nedžad Zukanović upućuje iskreno saučešće porodicama poginulih. U ovim teškim trenucima iskušenja za sve nas, a posebno za porodice nastradalih, Molim Svevišnjeg Allaha da ih nagradi džennetom, da porodicama podari puno sabura i snage u ovim teškim trenucima njihovim porodicama, ali i svim građanima Unsko-sanskog kantona koji žale za prelijepom mladošću koja je naglo prekinuta.

El Fatiha dragi naši ljuti Krajišnici, da Vas Allah nagradi najljepšim mjestom u džennetu!

06. 01. 2021.

Čestitka Općinskog načelnika povodom Pravoslavnog Božića

Povodom nastupajućeg pravoslavnog praznika Božića, svim sugrađanima pravoslavne vjerosipovijesti u ime Općine Ključ i u svoje lično ime upućujem NAJISKRENIJE ČESTITKE.

Želim da dostojanstveno proslavite Božić u duhu razumijevanja, tolerancije i suživota uz porodičnu sreću i zadovoljstvo.

SRETAN VAM BADNJI DAN I SRETAN BOŽIĆ!

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

04. 01. 2021.