07. 08. 2019.

01. 08. 2019.

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mogu biti:

 1. obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i
 2. obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

 • prerada povrća,
 • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
 • prerada mlijeka,
 • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinansiranje podnosioca prijave i 50% sufinansiranje kroz mjeru podrške)Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. septembar 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju, te ruralni razvoj.

JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda – Start-up paket za fizička lica mlađa od 40 godina i nezaposlena, sa područja Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 1.,2.,3.,5. i 8. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/08 i 4/12), Program  subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, broj: 08-05-7774-2/19 od 17.07.2019.godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-661/2019 od 16.07.2019. godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda – Start-up paket za fizička lica mlađa od 40 godina i nezaposlena, sa područja Unsko-sanskog kantona

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda – Start-up paket.

Subvencije iz predhodnog stava mogu se koristiti u slijedeće svrhe:

 1. Troškovi pripreme zemljišta, nabavka repromaterijala i sadnog materijala;
 • Nabavka poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja za iste;
 • Nabavka plastenika, staklenika, rashladnih komora, sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade kao i ambalaže i pakirnica;
 • Nabavka sistema za navodnjavanje odvodnjavanje i protivgradne zaštite;
 • Troškovi opremanja i rekonstrukcije prostora koji će biti korišten u svrhu peimarne poljoprivredne proizvodnje i prvog stepena dorade poljoprivrednih proizvoda;
 • Troškovi certificiranja i brendiranja proizvoda;

Osnovni kriterij za prijavu na Start-up paket je fizičko lice mlađe od 40 godina, nezaposleno i da je dostavljena poslovna ideja (biznis plan) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda.

Poslovna ideja (biznis plan) dostavlja se u prijavi kao poseban dokument u prijavnom obrazcu koji je dostupan uz ovaj javni poziv.

Izbor korisnika programa iz Paketa Start-up izvršiti će komisija koju imenuje Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK. Komisiju čine tri člana iz Ministarstva i jednog vanjskog člana.

Komisija će evaluirati izvodljivost i kvalitetu biznis planova na osnovu bodovne liste kriterija  za paket Start-up, najkasnije 30 dana nakon zatvaranja javnog poziva. Okvirno je planirano da do 30 najboljih biznis planova bude podržano kroz dodjelu bespovratne subvencije u vrijednosti pojedinačnog iznosa do 10,000.00 KM (30 aplikanata X 10,000.00 KM).

U skladu sa općim i posebnim kriterijima utvrđenim Programom subvencija za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, broj:  08-05-7774-2/19 od 17.07.2019.godine, koji je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila Odlukom, broj: 03-017-661/2019 od 16.07.2019. godine, subvencija će se dodijeljivati najuspješnijim biznis planovima na bazi kompetitivnog procesa odabira i stručne procjene izvodljivosti, kvaliteta i opravdanosti poslovnih ideja. Poslovne ideje fizičkih lica koje će biti podržane u sklopu ovog javnog poziva moraju biti vezane za poljoprivredu, naročito djelatnosti koje dodaju novu vrijednost primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i postižu visok nivo finalizacije proizvoda za tržište, ali i ruralni razvoj. Aktivnost koje će se podržavati uključuju prvi stupanj dorade i pakovanje finalnih poljoprivrednih proizvoda. Poslovne ideje ruralnog razvoja uključuju i aktivnosti iskorištavanja potencijala prirodnih i ljudskih resursa za postizanje uravnoteženog razvoja ruralnih područja kroz podizanje konkurentnosti ruralne ekonomije, povećanje zaposlenosti, promociju zaštite okoliša, te pretvorbe ruralnih područja u održiva mjesta za život i rad stanovništva.

Ovim programom neće biti podržane ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, proizvodnju duhana i duhanskih proizvoda, proizvodnju oružja te proizvodnju i promet proizvoda i usluga koji nisu dozvoljeni po BiH zakonima i propisima.

Ukoliko je podnosilac prijave bio korisnik nekog drugog programa i ostvario novčanu podršku u proteklom periodu za istu poslovnu ideju, neće se finansirati iste stavke, ali komisija može na osnovu dostavljene dokumentacija odabrati finansiranje određene faze poslovne ideje koja nije bila podržana ranije.

Neprihvatljivi troškovi

 1. Troškovi registracije biznisa (npr. troškovi taksi, advokatske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, izrada pečata i sl.);
 2. Osnivački kapital ukoliko je predviđeno osnivanje d.o.o. preduzeća i obrta;
 3. Troškovi zaposlenika (plate), doprinosi za zdravstvena ili mirovinska osiguranja;
 4. Nabavka polovnih mašina i opreme;
 5. Nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti;
 6. Dugovanja, rezerve za gubitke, dugovanja po kamati;
 7. Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje objektom, internet i sl.);
 8. Kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za ličnu upotrebu, najam ili prodaju;
 9. Izvršavanje radova ili osiguravanje robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;
 10. Kazne i troškovi sudskog spora;
 11. Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za finansijske transfere i drugi troškovi u potpunosti finansijske prirode;
 12. Kamate, police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta), konverzije, nadoknada ili gubici prilikom konverzije valuta, ostale troškove nespomenute kao prihvatljive;
 13. Studijske posjete;
 14. Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;
 15. Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;
 16. Kreditiranje trećih osoba;
 17. Ostali troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana.

Napomene:

Troškovi nastali u periodu prije potpisivanja ugovora sa programom iz ovog poziva ulaze u kategoriju neprihvatljivih troškova.

II PRAVO UČEŠĆA

Finansijska sredstva odobrena Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) pod stavkom: „Subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje razdjel 20 ekonomski kod 614500 subanalitika KAP 006 („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 4/19) odobravat će se fizičkim (u daljem tekstu: klijent), koji ispune opće, osnovne, administrativne, posebne i dodatne kriterije.

  Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica, mlađa od 40 godina, ne zaposlena, i to da:

 1. Nosilac Projekta ima pravilno popunjenu, potpisanu i blagovremeno dostavljenu prijavu  za učešće u programu sa Start-up projektom (projekat urađen od strane diplomiranog inžinjera poljoprivrede);
 • Državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište na Unsko-sanskom kantonu;
 • Fizičko lice, koje je registrovano federalnom RPG/RK registru poljoprivrednih proizvođača kod općinskih/gradskih službi za poljoprivredu ili se vodi kao član zajedničkog domaćinstva sa nosiocem gazdinstva.
 • Podnosilac prijave će učestvovati vlastitim sredstvima sa minimalno 10% vrijednosti ukupne investicije (dokaz);
 • Podnosilac prijave do  objave ovog javnog poziva nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora za istu namjenu (izjava za isto);
 • Fizičko lice  koje se na Program javlja sa Start-up projektom, a koje je mlađe od 40 godina starosti i ima status nezaposlene osobe (dokaz da je prijavljen na evidenciji biroa za zapošljavanje) ili je student završne godine fakulteta (dokaz potvrda o statusu);
 • Podnosilac prijave koje nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu prema Kantonalnoj poreznoj upravi.
 • Legalan korisnik poljoprivrednog zemljišta, koje koristi u poljoprivrednoj proizvodnji (dokaz o posjedništvu, vlasništvu, zakupu, koncesiji ili potvrda iz RPG/RK da se isti vodi kao član zajedničkog domaćinstva sa nosiocem gazdinstva).

III UVJETI ZA UČESTVOVANJE

Za podnošenje Prijave za ostvarivanja prava korištenja subvencije,  fizička lica  su dužna podnijeti uz Prijavu slijedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju slijedećih uvjeta:

1. Kopija lične karte (ovjerena);

2. CIPS prijava (original ili ovjerena);

3. Podtvrdu iz Federalnog RPG/RK registra poljoprivrednih proizvođača iz da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva ili da se vodi kao član zajedničkog domaćinstva sa nosiocem gazdinstva (original);

4. Izjavu da će podnosilac prijave  učestvovati vlastitim sredstvima sa minimalno  10% vrijednosti ukupne investicije (original);

5. Izjava da podnosilac prijave do  objave ovog javnog poziva nije koristio    bespovratna sredstva iz drugih izvora za istu namjenu – izjava za isto (original);

6. Dokaz da je prijavljen na evidenciji zavoda za zapošljavanje ili je student završne godine fakulteta (dokaz potvrda o statusu original ili ovjerena kopija ne starija od 30  dana od prijave na Javni poziv);

7. Potvrda o izmirenju poreskih obaveza  za prethodnu godinu prema Kantonalnoj poreznoj upravi (original ili ovjerena kopija);

8. Dokaz o vlasništvu (orginal ili ovjerena kopija ZK izvatka iz ZK uloška) a ukoliko se radi o suvlasništvu uz orginal ili ovjerenu kopiju ZK izvatka iz ZK uloška treba  dostaviti i saglasnost svih upisanih suvlasnika) ili posjedništvu (orginal ili ovjerena kopija izvoda iz posjedovnog lista katastarske evidencije) ili zakupu (ovjerena kopija ugovora) ili koncesiji (ovjerena kopija ugovora) i/ili potvrda iz RPG/RK da se podnosilac prijave vodi kao član zajedničkog domaćinstva sa nosiocem gazdinstva u kojem slučaju prilaže: valjan dokaz da je nosilac gazdinstva vlasnik poljoprivrednog   zemljišta (orginal ili ovjerena kopija ZK izvatka iz ZK uloška i kućnu listu o   zajedničkom domaćinstvu)  ili drugi valjan  dokaz kojim se dokazuje pravo   korištenja na predmetnoj parceli u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;

9. Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva original ili ovjerena kopija);

Kao dodatni kriteiji bodovaće se slijedeće stavke, za koje treba priložiti dokaz:

 1. Podnosilac prijave je žena (ovjrena kopija lične);
 2. Podnosilac prijave je osoba mlađa od 30 godina starosti (ovjrena kopija lične);
 3. Fizičko lice lice koje se na Program javlja sa Start-up projektom, a udaljeno je od centra grada 5 i više kilometara dobija dodatne bodove kod bodovanja aplikacije (dostaviti dokaz potvrda od Kantonalnog udruženje prevoznika u javnom cestovnom  saobraćaju o udaljenosti mjesta prebivališta i mjesta realizacije projekta- ovjerena kopija ili original);
 4. Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje (posao za koji se uplaćuju porezi i doprinosi);
 5. Podnosilac prijave živi u domaćinstvu koje ima 5 ili više članova (kućna lista – original ili ovjerena kopija);
 6. Podnosilac je samohrani roditelj (dokaz original ili ovjerena kopija);
 7. Podnosilac prijave ima ili je imao status povratnika ili raseljene osobe (dokaz original ili ovjerena kopija);
 8. Podnosilac prijave ima status osobe sa invaliditetom ili posebnim potrebama ili živi u domaćinstvu sa jednom ili više osoba koje imaju status osobe sa invaliditetom ili posebnim potrebama (dokaz- original ili ovjerena kopija);

Prednost će se davati korisnicima koji osvoje najveći broj bodova.

PROCES ODABIRA ZA PAKET START-UP

Proces odabira korisnika ovog Programa/javnog poziva će vršiti Komisija za odabir imenovana od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona nakon objave javnog poziva u štampanom i elektronskom mediju, a odabir korisnika vršit će se u skladu sa odredbama iz Programa/javnog poziva. Svi učesnici na javnom pozivu biće obavješteni o ishodu istog u skladu sa ZUP-om.

Rezultati o izboru korisnika će se objaviti na službenoj stranici http://vladausk.ba/v4/.

Proces odabira korisnika će se odvijati u dvije glavne faze, uključujući:

Prva faza: Evaluacija prijava po općim kriterijima iz javnog poziva

Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregleda usklađenosti prijave s općim i osnovnim kritrijima i administrativnim zahtjevima;

 • Provjerava da li su ispunjeni svi opći i osnovni kriteriji;
  • Provjerava da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

Druga faza: Izrađuje se konačna lista odabranih korisnika za učešće u Programu Paketa Start-up: Dodjela SUBVENCIJE razvoju Start-up projektima (biznis planovima) u području poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja

Komisija za odabir će na osnovu dostavljenog biznis plana i raspoloživih informacija izvršiti vrednovanje i bodovanje pristiglih prijava i izraditi rang listu odabranih korisnika koji će učestvovati u programu. Komisija će odabrati do TRIDESET (30) najboljih poslovnih ideja kojima će biti dodijeljena bespovratna subvencija u pojedinačnom iznosu do 10,000.00 KM.

Svaka faza  je eliminatorna.

Napomene:

U slučaju lažnog predstavljanja ili davanja netačnih informacija, podnosilac prijave će po automatizmu biti isključen iz projekta.

U slučaju podnošenja velikog broja prijava, dinamika rada komisije će ovisiti o broju podnesenih prijava.

Da bi se prihvatio projekat mora biti bodovan sa minimalnim brojem bodova 50. 

Nakon ocjenjivanja prijedloga u skladu sa iznad navedenim kriterijima, definirat će se preliminarna rang lista u skladu sa dobivenim brojem bodova. Nakon toga će se izvršiti procjena tačnosti informacija navedenih u obrascu za prijavu i izraditi konačna lista odabranih korisnika za učešće u programu.

Nakon ocjenjivanja prijedloga u skladu sa iznad navedenim kriterijima, definirat će se preliminarna rang lista u skladu sa dobivenim brojem bodova. Nakon toga će se izvršiti procjena tačnosti informacija navedenih u obrascu za prijavu i izraditi konačna lista odabranih korisnika za učešće u programu.

Pravo prigovora

Podnosioci prijava koje budu odbačene ( zbog nepotpunosti, neblagovremenosti ili iz razloga što nisu podnesene od ovlaštene osobe-podnosioca koji nema pravo učešća koje je ovim javnim pozivom određeno) ili odbijene jer nisu bodovane sa minimalnih 50 bodova, imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji za rješavanje žalbi izjavljnih na rješenja u postupku ostvarivanja prava na kantonalne novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu , imenovanoj od strane Vlade Unsko-sanskog kantona.

SMJERNICE ZA PRIJAVU

Nakon objavljivanja javnog poziva za podnošenje prijava, sva zainteresirana fizička lica sa područja Unsko-sanskog kantona koji ispunjavaju opće i osnovne kriterije, mogu preuzeti obrasce za prijave u zgradi Vlade USK ili sa službenoj web stranice http://vladausk.ba/v4/.

Fizička lica koji ispunjavaju  opće i osnovne kriterije, pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u prethodnom tekstu, najkasnije do 20.08.2019. godine do 15:30 sati. Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično na protokol Vlade USK, s tim da je na koverti ispisana slijedeća adresa:

PROGRAM SUBVENCIJA START UP PROJEKTI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede, vodošrivrede i šumarstva USK

Alije Đerzeleza 2

77000 Bihać

Dokaz da je prijava dostavljena u roku je datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica ili pečat protokola Vlade USK sa datumom.

Sve prijave predaju se u zatvorenoj koverti naslovljene na ”PROGRAM SUBVENCIJA START-UP PROJEKTI ZA 2019. GODINU“ sa naznakom NE OTVARAJ.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 37 316-111  ili e-mail poljoprivreda@vladausk.ba

 1. Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni.
 2. Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

Pored ispravno popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu za učešće u „PROGRAMU SUBVENCIJA START-UP PROJEKTI ZA 2019. GODINU“, sva fizička lica koja se prijavljuju trebaju dostaviti prateću dokumentaciju, koja je navedena u javnom pozivu.

                                                                                              MINISTAR

                                                                       ________________________________

                                                                             Sulejman Kulenović, dr.vet.med.

16. 07. 2019.

23. INTERNACIONALNA KLJUČKA REGATA

U subotu 20. jula u Ključu će se održati jedan od najmasovnijih rafting karavana u našoj zemlji koji  iz godine u godinu privlači veliki broj posjetitelja kako iz BiH tako i turiste iz zapadno – evropskih zemalja. Na dan održavanja regate grad Ključ postaje centar Bosne i Hercegovine, a potvrda za to je broj prijavljenih  učesnika raftinga. Kajak kanu klub Ključ  i ove godine pripremio je brojne sadržaje  na vodi kao i bogat kulturno- zabavni program. Dobrom organizacijom, sadržajima i gostoljubivošću domaćina Ključka regata je izrasla u prepoznatljiv brend općine Ključ. 

12. 07. 2019.

6. BIZNIS FORUM BOSANSKOHERCEGOVAČKE DIJASPORE BHdiaFor 2019

6. BIZNIS FORUM BOSANSKOHERCEGOVAČKE DIJASPORE BHdiaFor 2019  će se održati: u srijedu 31. jula 2019. godine u hotelu Kostelski buk (Kostela) u Bihaću, sa početkom u 11:00h.

Organizator događaja je Biznis centar bh. dijaspore (Diaspora Business Center), koji čini dio Grupacije Naša perspektiva. Suorganizator događaja je Privredna komora USK, a aktivnost je podržana kroz USAID Projekat “Diaspora Invest”. 

Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor je najveći poslovni skup sa članovima zajednice dijaspore u Evropi. Skup se održava svake godine na drugoj lokaciji u Bosni i Hercegovini. 

Ciljevi ovogodišnjeg foruma su:

1. Stimuliranje investicija i poslovne saradnje sa dijasporom iz sjeverozapadne BiH,

2. Prezentiranje sjeverozapadne BiH kao atraktivne investicijske destinacije.

Forum nudi jedinstvenu priliku domaćim privrednicima i ostalim razvojim akterima u BiH da se susretnu sa najuspješnijim privrednicima bh.porijekla koji svoje trenutno prebivalište imaju van BiH. Također, pruža idealnu mogućnost za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti ulaganja. Na skupu se prezentiraju brojni investicioni projekti, primjere dobre prakse dijasporskih investicija u raznim sektorima, iskustva drugih zemalja u radu sa dijasporama, itd.

Molimo Vas da nam svoje učešće potvrdite do srijede, 17.07.2019. godine, putem e-maila: pkusk@bih.net.ba ili na broj telefona: 037 316 357. 

 

11. 07. 2019.

Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli grantova

U okviru Programa za gradnju povjerenja (CBM) i Projekta saradnje općina/opština podijeljenih entitetskom linijom u Bosni i Hercegovini, Vijeće Evrope u saradnji sa Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu Vlade RS, u Banjoj Luci je organizovalo  svečano potpisivanje ugovora o dodjeli grantova za 22 općine/opštine.

Ovi grantovi za cilj imaju podršku procesu pomirenja i međuopćinske/međuopštinske  saradnje između susjednih općina/opština koje se nalaze na obe strane entitetske linije.

Grantovi iznose po šest hiljada eura i nastoje odgovoriti zajedničkim potrebama identificiranim od strane partnerskih općina/opština koje će ih zajednički implementirati do kraja novembra 2019. godine.

Naziv projekta kojim su općina Ključ i opština Ribnik aplicirali na grant sredstva koja su im i odobrena glasi „Zajednička turistička ponuda susjednih međuentitetskih opština/općina Ribnika i Ključa“.

Poziv domaćinstvima s područja općine Ključ za učešće u projektu “BH Selo” koji se bave ruralnim i agro turizmom

Općina Ključ je potpisala Izjavu o učešću u projektu sa Unijom za održivi projekat Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na smještajne kapacitete u ruralnom području općine Ključ. Projekt je podržan od Vlade Švicarske. Cilj ovog projekta je da na području općine Ključ prikupimo relevantne podatke koji se odnose na potencijalne smještaje kapacitete u domaćinstvima na području općine Ključ.

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje žele da se bave turizmom i koje su spremne da svoja domaćinstva ustupe za izdavanje potencijalnim turistima uz mogućnost učešća u proizvodnji domaćih proizvoda.

U prilogu ovom se nalazi upitnik koji je potrebno popuniti i poslati e-mailom na opckljuc@bih.net.ba do 25.7.2019. godine.

Nakon prikupljenih podataka iste ćemo obraditi i proslijediti Uniji za održivi povratak koja će dalje nastaviti sa implementacijom projekta uz pomoć Općine Ključ.

Nakon iskazanog interesa, predstavnik općine Ključ će posjetiti vaša domaćinstva i sačiniti fotografije koje su neophodne za promociju putem web stranice www-bhselo.ba

Dokumenti

03. 07. 2019.

OBAVIJEST
 
Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne,
 imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
 
Broj: 03-23-1514/19
Datum, 03.07.2019.godine
 
 
 
O B A V J E Š T E N J E
 
 
 
Obavještavaju se građani općine Ključ da je u toku provođenje javne rasprave na Nacrt  Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.
 
Nacrt  Odluke može se pogledati  na Oglasnoj ploči općine Ključ, ulaz u šalter sali uz mogućnost evidentiranja pismenih primjedbi u posebnu knjigu evidencije o javnim raspravama,  i u prostorijama   mjesne  zajednice  Ključ, te na web stranici općine Ključ,  www.opcina-kljuc.ba
 
Primjedbe i sugestije mogu se dostaviti i u pisanoj formi Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove,  najkasnije do  
19.08. 2019
.godine, i mail adresu: sl.prostorno@gmail.com a Centralna javna rasprava po nacrtu odluke  bit će održana dana     21.08. 2019.
godine  (srijeda)  u 11 sati, u Sali Općinskog vijeća općine Ključ.
 
 
 
ET/
 
 
            Dostavljeno:                     PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.   JP RADIO Ključ           Šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne,
2.   Službi za DD                   imovinsko-pravne, geodetske i inspekcijske poslove
3.   a/a                                    _________________________________________           
                                                               Admir Šistek, dipl.ing.geod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenti