24. 12. 2019.

EMITOVANA DECEMBARSKA EMISIJA ZA DIJASPORU

Gost decembarske Emisije za dijasporu je bio gospodin Amir Medić, sekretar Sportskog saveza općine Ključ.

Gospodin Medić nas je podsjetio da je Sportski savez općine Ključ sportska institucija koja je registrovana kod Ministarstva pravde USK-a još 17.06.1996.  godine kao nevladina organizacija u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.

Glavne aktivnosti Sportskog saveza jesu da podržava sport od školskog do vrhunskog natjecanja, a osnovni cilj je ostvarenje javnih potreba u interesu općine Ključ iz oblasti sporta, a što se finansira  iz Budžeta općine Ključ.

U organizaciji Sportskog  saveza djeluju 22 udruženja koje finansira Općina Ključ sa 90.000 KM na godišnjem nivou i  Sportski savez USK-a sa 48.400 KM.

Rezultati koje su naši sportisti do sada postigli više su nego impresivni.

Više informacija možete saznati u tonskom zapisu emisije.

U drugom dijelu emisije slijedio je pregled najznačajnijih dešavanja u općini Ključ u mjesecu novembru.

Emisija je emitovana 24. decembra u 13:00 h i 19:00 h, a biće reemitovana 28. decembra u 12:00 h.

Istu mozete poslusati na sljedecem linku https://youtu.be/qPmGTeKHoE8

17. 12. 2019.

J A V N I O G L A S za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Broj: 02-49-2107/19

Ključ, 17.12.2019. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o participiranju općine Ključ u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ („Službeni gasnik općine Ključ“, broj:12/19), Općinsko vijeće općine Ključ, dana 16.12.2019. godine  r a s p i s u j e:

J A V N I  O G L A S

za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Ključ, a koji putuju svaki radni dan školske 2019/2020 godine i to:

Kompletan Javni oglas možete preuzeti na sljedećem linku:

Dokumenti

16. 12. 2019.

J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj: 48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora. Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA OPĆI KRITERIJI Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica: 1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosni i Hercegovini ili povratnik sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. 2. da je iskazao namjeru za povratkom, 3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije, 4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije, 5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta, 6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta, 7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta.

Sve informacije o Javnom pozivu kao i prijavu na isti možete preuzeti na linkovima ispod:

Dokumenti

13. 12. 2019.

Potpisan Ugovor o sufinansiranju i realizaciji projekta „Sanacija i modernizacija puta Sanica – Vrelo“

Jučer je u Banjoj Luci, od strane Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije koga zastupa v.d. direktor dr. Marko Aćić i Općinskog načelnika Općine Ključ, Nedžada Zukanovića, potpisan Ugovor o sufinansiranju projekta infrastrukture na području općine Ključ.
Predmet ovog Ugovora je sufinansiranje i realizacija projekta „Sanacija i modernizacija puta u naselju Vrelo“, općina Ključ.
Rješavajući po zahtjevu općine Ključ, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije je saglasan da će finansirati realizaciju ovog projekta u iznosu od 40.000,00 KM, a Općina Ključ će obezbijediti razliku sredstava.

Općinski načelnik, gospodin Nedžad Zukanović, zahvalio se donatoru sredstava i istakao efekte ovog projekta, a to su, prije svega: saniranje i modernizacija puta u dužini od 1000 m, stvaranje uslova za povratnike u MZ Sanica, bolja saobraćajna povezanost naselja Vrelo sa MZ Sanica, razvoj tolerancije u multietničkoj sredini te povećanje broja turista u posjeti ovoj mjesnoj zajednici i izvoru rijeke Sanice.
Realizacija projekta slijedi u narednoj godini.

10. 12. 2019.

J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine“

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020 i 2021. godine“ broj:03-36-2-334/19 od 01.11.2019. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021.godine

1. Predmet javnog poziva

Podnošenje prijava fizičkih licapovratnika radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju

u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, za sljedeće namjene/programe:

 1. Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
 2. Dodjela plastenika;
 3. Dodjela opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo, mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistemi za navodnjavanje i sl.);
 4. Dodjela građevinskog materijala za obnovu i izgradnju stajskih objekata tipskog modela;
 5. Dodjela građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskih objekata;
 6. Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća (zasad na minimalno 2 dunuma);
 7. Dodjela finansijskih sredstava za realiazciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM, uključujući: Nabavka sitne i krupne stoke; Nabavka pčelinjih društava; Nabavka mašina, opreme i alata za održivost poljoprivrednog gazdinstva; i sl, kao i za druge namjene u poljoprivredi koje nisu obuhvaćene programima 1) – 6) ovog javnog poziva;

Fizička lica – povratnici mogu aplicirati samo za jedan od navedenih programa.

2. Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu  podnijeti:

 • povratnici (fizička lica) na prostoru Bosne i Hercegovine koja izraze spremnost za lično učešće u sufinansiranju projekta, i to:
 • manjinski povratnici u entitet Republika Srspka
 • manjinski povratnici u entitet Federacija Bosne i Hercegovine
 • raseljena lica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su se vratila u mjesta povratka u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Povratnici u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine

3. Učešće u sufinansiranju projekta se primjenjuje prema sljedećem obrascu:

 1. za program/namjenu pod rednim brojem 1), 2), i 3):
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta do 30.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 30%;
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta od 30.001,00 KM do 50.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 40%;
  1. Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 lično sufinansiranje je u iznosu od 50%;
 2. Za program/namjenu pod rednim brojem 4):

Ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju stajskog objekta tipskog modela (4×5 ili 6×5), lično sufinansiranje je u iznosu od  0 %, jer se ugradnja građevinskog materijala smatra ličnim učešćem aplikanta;

 • Za program/namjenu pod rednim brojem 5):
  • Ako je ukupna vrijednost projekta do 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskog objekta, lično sufinansiranje je u iznosu od  40 %;
  • Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog materijala za obnovu i izgradnju gospodarskog objekta, lično sufinansiranje je u iznosu od 50 %;
 • Za program program/namjenu pod rednim brojem 6):

Ako je aplikant aplicirao za dodjelu sadnica, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%, jer se priprema zemljišta, sadnja i dr.mjere smatraju ličnim učešćem;

 • Za program/namjenu pod rednim brojem 7):
  • Ako je aplikant aplicirao za dodjelu finansijskih sredstava za realiazciju samostalnog projekta u poljoprivredi, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%;
 • Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao  finansijsko učešće korisnika u procentu od ukupne vrijednosti projekta za jednog korisnika, tj. od ukupne zbirne vrijednosti predmetne namjene za korisnika: mašine, priključka, opreme, plastenika, potrebnog građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu gospodarskog objekta, i koje se dobavljaču robe/usluge/radova uplaćuje avansno.
 • Izuzetno, za program/namjenu pod rednim brojem 5) lično učešće u sufinansiranju projekta se može smatrati i ranije ulaganje korisnika u predmeni objekat, u procentu koji se utvrdi na osnovu  predočenih dokaza: fakture, fiskalni računi , izvodi iz banke o plaćenim računima/fakturama ili izveštaj o procjeni vlastitog ulaganja sačinjen od strane stručnjaka/vještaka građevinske struke koja uključuje specifikaciju ugrađenih građevinskih materijala/radova sa pojedinačnim tržišnim cijenama.
 • Maksimalno učešće (sufinansiranje) Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica po jednom korisniku je:

  50.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 1, 2 i 3).,

    7.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 4).,

100.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 5).,

    5.000,00 KM  za program/namjenu pod brojem 6 i 7) .

 • Korisnici programa pod rednim brojem 7) koji budu odabrani Odlukom ministra, prilikom potpisivanja ugovora dužni su predočiti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije, a po utrošku sredstava dužni su ministarstvu opravdati donaciju fiskalnim računom o kupljenoj robi koja je predmet donacije. U slučaju da nisu u mogućnosti obezbjediti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije, korisnici koji budu odabrani će prilikom potpisivanja ugovora priložiti kupoprodajni ugovor o kupovini predmetne donacije za koju je korisnik aplicirao,  obostrano potpisan i ovjeren kod notara ili druge nadležne službe.

                3.  Opći Kriteriji

Prijava treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV

     čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

2). OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI PREBIVALIŠTA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE ( CIPS obrazac PBA-3)

     Izdato u općini/opštini povratka od nadležnog organa (MUP-a), ne starija od tri mjeseca od dana podnošenja prijave po ovom javnom pozivu (original ili ovjerena fotokopija);

        3). UVJERENJE/ POTVRDU O OSTVARENOM POVRATKU

            izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija). Uvjerenja se priznaju ako su izdata u jednoj od sljedećih institucija: Grad/Općina, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade RS, Vlada Brčko Distrikta BiH.

             Izuzetno ukoliko navedeni nadležni organi ne izdaju predmetna uvjerenja, priznat će se i uvjerenje izdato od strane Mjesne zajednice uz priloženi dokaz od navedenih nadležnih institucija da više ne izdaju predmetna uvjerenja;

  4). IZJAVU O SPREMNOSTI SUFINANSIRANJA

U izjavi podnosilac prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat prema uslovima iz javnog poziva, shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao. Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.

Aplikanti koji apliciraju za program/namjenu pod rednim brojem 4, 6 i 7 nisu dužni dostavljati predmetnu izjavu.

   5). POSJEDOVNI LIST ILI ZK IZVADAK

Posjedovni list/ ZK izvadak mora biti izdat na:

– podnosioca prijave na javni poziv ili

– člana uže porodice uz obavezno dostavljanje dokaza o srodstvu, ili

– drugog vlasnika uz obavezno dostavljanje ugovora o zakupu ili korištenju zemljišta/posjeda (ugovor mora biti ovjeren kod nadleže institucije za ovjeru ugovora) kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom.

 Dokumenti koji se prilažu moraju biti original ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od jedne godine od dana prijave na javni poziv.

Podnosilac prijave treba dostaviti dokaz o posjedovanju, odnosno pravu raspolaganja i korištenja adekvatnim zemljišnim posjedom minimalno za 5 dunuma, a  ako aplicira za poljoprivrednu mašinu „Traktor”, onda treba navedeni dokaz dostaviti minimalno za 20 dunuma.

                  6). KUĆNU LISTU

                        Izdatu u općini povratka nakon objave ovog Javnog poziva. Kućna lista treba biti original ili ovjerena kopija.

Svi punoljetni članovi domaćinsta trebaju imati priznat status povratnika.

 7).  IZJAVU O RANIJE KORIŠTENIM/ NEKORIŠTENIM SREDSTVIMA

U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od prijavljenih na kućnoj listi bio ili nije bio korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održiv povratak od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili od neke druge institucije ili organizacije. Ukoliko je neko bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je dobio, za koje namjene i koje ukupne vrijednosti u KM.

Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.

Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva.

8) OBRAZAC – PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA

     čitko popunjen i potpisan projektni prijedlog/ideja, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

Uz prijavu na javni poziv aplikant obavezno prilaže narativni opis projekta ili projektnu ideju, koji treba da sadrži minimalno: vrstu i količinu donacije za koju aplicira, opis programa(donacije), procjenjenu vrijednost donacije (paušalno ili na osnovu predračuna), razlog zbog kojeg se prijavio na javni poziv, opis potrebe za navedenom donacijom, izvori finansiranja projekta (vlastita sredstva i ulaganja iz drugih izvora), mogući broj radno angažovanih lica nakon realizacije donacije, da li je već započet projekat ili je samo ideja i predviđeni finansijski efekti projekta. U projektu navesti transakcioni račun na koji će se sredstva doznačiti u slučaju da se ista odobre i naziv i adresu banke kod koje je isti otvoren. Uz projekat priložiti izvod/ugovor iz banke o otvorenom transakcijdkom računu podnosioca aplikacije.

               Dodatno će bodovati dokazi iz općih kriterija pod tačkom 7. i 8.

4. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava:

 1. UVJERENJE/ POTVRDA O PRIPADNOSTI RANJIVIM KATEGORIJAMA

Podnosilac prijave uz prijavu podnosi original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja ili Potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste pripada odeđenoj ranjivoj kategoriji.

Ranjive kategorije koje će se bodovati su: šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, porodice u kojima je žena nosioc domaćinstva.

 • DOKAZI O SOCIJALNOM STATUSU

Podnosilac prijave uz prijavu podnosi dokaze o radnom ili drugom statusu za sve čalnove sa kućne liste. Bodovat će se porodice koje su u stanju socijalne potrebe i koje imaju ispod prosječna primanja, i ako dostave dokaze za sve članove sa kućne liste  ( samo za one članove koje komisija verifkuje u općim kriterijima). Kao dokaz će se uzimati:

 • za lica koja su nezaposlena dostavlja se Uvjerenje nadležne općinske službe da se isti nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba u općini povratka, ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv;
 • Za lica koja su penzioneri dostavlja se Uvjerenje o visini penzije ili ček od penzije (ne stariji od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv);
 • Za zaposlena lica dostavlja se Uvjerenje/Potvrda poslodavca o prosječnoj plaći u zadnja tri mjeseca od dana prijave na javni poziv.;
 • Za lica koja su u stanju socijalne potrebe i koja primaju neki od vidova socijalne pomoći dostavlja se Uvjerenje/ Potvrda nadležne općinske službe o visini mjesečnih primanja, ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv;
 • Za starije osobe iznad 65 godina, i za lica koja nisu niti na jednoj evidenciji, a nemaju primanja, dostavlja se Izjava podnosioca na javni poziv sa naznakom o kome se radi sa kućne liste i u kojem je trenutno statusu (domaćica, poljoprivrednik i sl.). Izjava mora biti ovjerena od nadležnog općinskog organa nakon objave javnog poziva;
 • Za djecu i učenike sa kućne liste (maloljetnike) uzima se dokaz: rodni listovi za predškolsku djecu, odnosno Uvjerenje/ potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaze za sve članove sa kućne liste po ovom posebnom kriteriju, aplikacija neće biti bodovana.

Dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.

 • KUĆNA LISTA /MLADI I OBRAZOVANI

Bodovat će se samo članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi i za koje se dostavi  obavezna dokumentacija ( samo za one članove koje komisija verifkuje u općim kriterijima):

 • za sve punoljetne članove sa kućne liste treba dostaviti Obavještenje o evidenciji prebivališta (CIPS obrazac PBA-3) izdato od nadležnog MUP-a u općini povratka, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • rodni listovi za predškolsku djecu,  odnosno Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove;
 • za članove domaćinstva koji imaju minimalno VSS treba dostaviti ovjerenu kopiju diplome.

Dokumenta trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 •  DOKAZ O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTA

Uz prijavu na javni poziv aplikant prilaže dokaz:

Uvjerenje/potvrda izdata od nadležnog organa o registarciji komercijalnog ili nekomercijalnog (porodičnog) poljoprivrednog gazdinstva, original ili ovjerena kopija. Uvjerenje/Potvrda se vrednuje samo ako je izdata na podnosioca prijave ili na člana porodice sa kućne liste i ako je registarcija gazdinstva vezana za općinu povratka.

5. Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

Dostavljanje prijava se  vrši preporučeno poštom na adresu:

Federalno  ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Hamdije Čemerlića 2, 71000  Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za za podnošenje prijava za program „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi

u periodu 2020. i 2021.godine“

 (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona)

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren 45. dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543 g-din Nermin Lepenica.

Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj javni poziv.

NAPOMENA

Prijave potencijalnih korisnika koji se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći proisteklih iz predhodnog Javnog poziva iz programa održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u peridou 2018 i 2019 godina“ se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po ovom Javnom pozivu, odnosno sve navedene prijave će se smatrati nevažećim.

POSEBNA NAPOMENA

Svi aplikanti sa liste potencijalnih korisnika koji su ispunili uslove iz  Javnog poziva , koji se nalaze na Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godineFBIH i Brčko Distrikt broj: Broj: 03-36-2-371-6786-2/17 od 08.10.2018.godine i na Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“ Republika Srpska Broj: 03-36-2-371-6787-2/17 od 08.10.2018.godine, čiji zahtjevi nisu realizovani, imaju mogućnost prijave po ovom javnom pozivu na sljedeći način:

obavezni su samo dostaviti slijedeći dokument:

1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV

     čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

     U slučaju da su međuvremenu promjenje okolnosti po nekom od kriterija iz ovog Javnog poziva, istu mogu dokazati dostavljanjem novog dokumenta uz Prijavu na javni poziv, što će biti uzeto u razmatranje prilikom bodovanja.

                                                              M I N I S T A R

                                                              dr. sci. Edin Ramić

Broj: 03-36-2-334-1/19

Sarajevo, 09.12.2019. godine

Kompletan tekst Javnog poziva sa neophodnim obrascima možete preuzeti ispod na datim linkovima.

Dokumenti

06. 12. 2019.

Krajiški načelnici danas potpisali Memorandume o razumijevanju s ciljem podrške u radu Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari

Danas su u Sarajevu načelnici krajiških općina i gradova potpisali Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari – Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Podršku današnjem potpisivanju Memoranduma o razumijevanju prižio je i Premijer Unsko-sanskog kantona gospodin Mustafa Ružnić.

Prepoznavajući iskazanu zajedničku namjeru javno-pravnih kolektivitetau BiH da se u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima i prema propisima na nivou institucija BiH, pristupi organiziranoj i sistemskoj podršci radu Memorijalnog centra “Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Potpisnici Memoranduma izjavljuju i svojim potpisima potvrđuju spremnost na saradnju u cilju podrške radu Memorijalnog centra “Srebrenica-Potočari Spomen obilježje” i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

03. 12. 2019.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE INOVATIVNIH KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

 • razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
 • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,

na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Korisnici su MMSP i poduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
 • Drvoprerada

MMSP registrirani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP registrirani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima. 

Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH.

Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala:eu4business.ba

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 03.12.2019. godine, u 11:00
 • Brčko District BiH, Hotel Jelena, 04.12.2019. godine, u 11:00
 • Banja Luka, Hotel Jelena, 05.12.2019. godine, u 11:00
 • Mostar, Hotel Mostar, 09.12.2019. godine, u 11:00
 • Trebinje, Hotel Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala:eu4business.ba.

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). EU4Business zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Više informacija na linku: https://eu4business.ba/javni-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-poboljsanje-inovativnih-kapaciteta-mikro-malih-i-srednjih-poduzeca/

26. 11. 2019.

Općina Ključ realizovala dio aktivnosti iz projekta „Zajednička turistička ponuda susjednih međuentitetskih opština/općina Ribnika i Ključa“

U okviru implementacije projekta „Zajednička turistička ponuda susjednih međuentitetskih opština/općina Ribnika i Ključa“ koji se realizuje uz podršku Vijeća Evrope za projekte međuopštinske/međuopćinske saradnje opština/općina podijeljenih entitetskom linijom u Bosni i Hercegovini koji čine dio Programa izgradnje mjera povjerenja (CBM) u cilju procesa pomirenja između susjednih opština/općina koje se nalaze na obje strane entitetske linije, realizovane su aktivnosti čišćenja i uređenje lokaliteta “Zmajevac”, rekonstrukcija postojećeg šadrvana i izrada i montaža novog šadrvana na lokalitetu “Zmajevac”.

Radove su izvele firme doo „STAN – INŽINJERING“ Ključ i doo „ČAJA DRVOSTIL“ Ključ, uz nadzor Tima za saradnju koji koordinira realizaciju projekta.

22. 11. 2019.

Posjeta Šehidskom mezarju povodom Dana državnosti BiH

Polaganjem cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu, spomen obilježju na Trgu Alije Izetbegovića, na mezarju generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima počelo je zvanično obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji općine Ključ.

Delegacija Općine Ključ zajedno sa delegacijama udruženja proisteklih iz posljednjeg rata je položila cvijeće i odala počast našim najvećim sinovima, našim Šehidima.Prisutnima na Šehidskom mezarju  su se obratili Amir Hadžić u ime općine Ključ, Mensur efendija Štulanović, Salko Karajlić, ratni komadant i učenica Sara Huzejrović koja je pročitala najbolji literarni rad na temu „Na krilima slobode“.

Nastavak obilježavanja Dana državnosti BiH je 25. novembra u 18,30 sati sala Općinskog vijeća, gdje će se održati Svečana akademija.

JU Dječiji vrtić “Ljiljan” u posjeti Općini Ključ povodom Dana državnosti BiH

Ne postoji ljepši način da se započne sa Programom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine od posjete najmlađih stanovnika naše općine.Velika radost današnjoj posjeti bila je vidljiva na dječijim licima, a radost nisu krili ni domaćini.

Tokom posjete djeca su prisutne oduševila prigodnim programom, recitovali su najljepše stihove o Bosni, gradu, prijateljstvu.

Kao znak sjećanja na njihov dolazak djeca su načelniku uručila poklon koji su sami izradili.

Općinski načelnik i djeca dječijeg vrtića „Ljljan“ Ključ uputili su najljepše četitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine i godišnjice osnivanja 17 Viteške krajiške brdske brigade.

Načelniku Zukanoviću su uručili prigodan poklon povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.