24. 04. 2020.

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)

Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 7/20), Programa podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u 2020. godini  broj: 03-017-1673/20 od 22.04.2020. godine

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se subjekti male privrede (pravna i fizička lica) čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanih pandemijom da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi se istim obezbjedila sredstva za isplatu dijela plaća za mjesec mart u zavisnosti od perioda trajanja zabrane djelatnosti i dijela plaća za mjesec april 2020. godine do visine minimalne plaće definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM (slovima: četiristotinešest KM), po svakom zaposlenom radniku.

II PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti subjekti male privrede (pravna i fizička lica) definisani članom 2. Zakona o poticaju razvoja male privrede (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 19/11),  a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.   Da su registrovani na području Kantona (sa sjedištem u Kantonu za zaposlene koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona i poslovne jedinice drugih subjekata za zaposlene koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona);

2.   Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanih pandemijom, unutar područja  Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10) (Lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010 može se preuzeti OVDJE);

3.   Da su ispunjene obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.12.2019. godine;

4.   Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec mart od dana zabrane djelatnosti do 31.03.2020. godine, a za mjesec april se uzima u obzir broj zaposlenih koji su prijavljeni u kontinuitetu od 01.04. do 30.04.2020. godine.

III PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv se vrši putem Prijavnog obrasca 1 (Prijavni Obrazac 1 mart // Prijavni Obrazac 1 april ) podnosi se samo za one zaposlene koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona.

Subjekt male privrede koji ima registrovane poslovne jedinice na području Kantona uz Prijavni obrazac 1 popunjava i dostavlja Prijavni Obrazac 2 (Prijavni Obrazac 2 mart  // Prijavni Obrazac 2 april ) za svaku poslovnu jedinicu u kojoj je zabranjena djelatnost. 

Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička lica/obrtnike). 
  2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj
  3. Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);

Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.

IV OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA 

Komisija Ministarstva će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova i na osnovu propisanih kriterija sačiniti Listu korisnika sredstava i Listu subjekata male privrede čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane. Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 3 dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona.

Nakon isteka roka za prigovor, odnosno nakon rješavanja po uloženim prigovorima Ministar donosi  Konačnu rang listu korisnika sredstava na koju Vlada Kantona daje saglasnost i ista se objavljuje na web stranici Vlade Kantona. Po dobivanja saglasnosti od Vlade Kantona, Ministar sa odabranim korisnicima sredstava potpisuje Ugovore nakon čega Ministar donosi pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima.

Rok za implementaciju po potpisanom Ugovoru je 8 (osam) dana od dana doznačavanja sredstava korisnicima.

Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava po propisanom obrascu “Izvještaj po Javnom pozivu o utošku sredstava” (Izvještaj o utrošku sredstava mart  // Izvještaj o utrošku sredstava april) sa prilozima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa definisanog Ugovorom.

V DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu:

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,

Ul. Alije Đerzeleza br.2, 77 000 Bihać,

sa naznakom “NE OTVARATI” – prijava po Javnom pozivu ” Za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dijela plaća za mjesec april 2020. godine po Programu podrške subjektima male privrede zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)”.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva

Dokumenti za preuzimanje:

1. Lista zabranjenih djelatnosti KD BiH 2010

2. Prijavni Obrazac 1 mart

3. Prijavni Obrazac 2 mart

4. Prijavni Obrazac 1 april

5. Prijavni Obrazac 2 april

6. Izvještaj o utrošku sredstava mart

7. Izvještaj o utrošku sredstava april.

21. 04. 2020.

Pokrenuta analiza stanja u privrednim i drugim subjektima na području općine Ključ povodom pandemije koronavirusa (COVID – 19)

Nakon donošenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području Federacije Bosne i Hercegovine, Jedinstveni općinski organ uprave općine Ključ i Udruženje privrednika „Ključ“ su pokrenuli aktivnosti u cilju sagledavanja posljedica u privrednim i drugim subjektima kako bi sačinili evidenciju registrovanih firmi kojima je zabranjen rad u cjelosti kao i onih kojima je djelimično zabranjen rad te sačinili spisak sa brojem zaposlenika koji rade, onih koji trenutno ne rade, nalaze se na birou kao i procjene finansijskih šteta tokom pandemije koronavirusa.

Predstavnici navedenih subjekata su do sada obišli većinu firmi i pored navedenih pitanja, razgovarali i o tome da li poslodavci namjeravaju smanjivati broj zaposlenika i kako će se dalje ponašati u nastaloj situaciji.

Preliminarni rezultati nam kazuju da je 127 firmi (subjekata) obustavilo rad, odnosno da trenutno ne radi 407 zaposlenika. Od tog broja je 164 u oblasti obrazovanja i kulture, a 243 u djelatnosti obrta, privrednih i ostalih subjekata.

266 obrta, privrednih i ostalih subjekata nisu obustavljali rad, a značajno je kazati da se 60% anketiranih izjasnilo da neće smanjivati broj zaposlenika, 21% da hoće smanjivati broj zaposlenika, a 19% je bilo neodlučno, odnosno izjasnilo se da će se ponašati u skladu kako se situacija bude razvijala.

Kada je u pitanju promet, najveći broj firmi se izjasnio da je promet smanjen za 50%, slijede firme koje nisu ostvarile nikakav promet, potom one koje nisu bitnije osjetile pad prometa, a onda firme sa različitim iznosima procenta smanjenja prometa.

Svi sudionici razgovora su potpuno svjesni situacije uzrokovane pandemijom kao i uloge i mogućnosti organa uprave i složni su u tome da veću pomoć kroz različite vidove možemo očekivati od viših nivoa vlasti, prvenstveno od federalnog nivoa.

Ovim radnjama Jedinstveni općinski organ uprave općine Ključ i Udruženje privrednika „Ključ“ žele stvoriti bazu podataka koja će biti osnova za zajedničko djelovanje u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa i za buduće zajedničke aktivnosti.

Broj umrlih u Ključu u januaru 2019. godine veći nego u prva tri mjeseca ove godine

Kako se ovih dana vrše razne analize i poređenja, evo da iznesemo još jednu.

Naime, prema podacima Medžlisa islamske zajednice Ključ, na području naše općine broj umrlih po mjesecima je iznosio kako je dato u tabeli:

Mjesec Broj usluga u 2019. Broj usluga u 2020.
Januar 28 12
Februar 17 9
Mart 14 7 (3 u inostranstvu)

Iz navedenog se vidi da je broj pruženih usluga Medžlisa islamske zajednice Ključ u mjesecu januaru 2019. godine bio veći nego za prva tri mjeseca ove godine.

20. 04. 2020.

Biznismen iz Švicarske donirao hirurške maske

Vrijedna donacija u obliku hirurških maski od našeg biznismena iz Švicarske, Fahrudina Ljutića stigla je u Ključ. Fahrudin Ljutić je obezbjedio 7000 hirurških maski koje su podjeljenje i uručene sljedećim institucijama: Kantonalnoj bolnici “dr. Irfan Ljubijankić”, Bolnici u Sanskom Mostu, Domu zdravlja Ključ, Policijskoj stanici Ključ te JKP “Rad” i JP “UKUS” Ključ.

Ovom prilikom Jedinstveni općinski organ Ključ i Civilna zaštita općine Ključ se od srca zahvaljuju na donaciji koja će biti od velike pomoći navedenim institucijama i preduzećima. u borbi protiv koronavirusa – COVID – 19.

17. 04. 2020.

Čestitka povodom Vaskrsa!

Svim građanima  pravoslavne vjeroispovijesti  upućujemo iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa.

Iskreno želimo da ove blagdanske i praznične dane provedete u duhovnom i sveopštem miru, zdravlju i porodičnoj sreći.

Nadamo se da će vas ovi svečani dani ispuniti optimizmom i odlučnošću kako bismo svi zajedno, što brže pronašli izlaz iz problema s kojima smo suočeni.

PREDSJEDAVAJUĆI OV                                            OPĆINSKI NAČELNIK     

     Adem Crnalić                                                   Nedžad Zukanović, prof.

CovIDEJA 2020!

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Bit Alijansa uz podršku ostalih partnera organizuju „ideathon“ s namjerom da se šira javnost uključi u rješavanje problema koje je pandemija koronavirusa uzrokovala na osnovu podnošenja prijedloga ideja. Učestvovati mogu osobe svih uzrasta, pojedinačno ili u timu, neformalne grupe, organizacije civilnog društva, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice i mediji. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku https://www.covideja2020.com.