08. 12. 2021.

02. 12. 2021.

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2022.GODINU

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 02-02-2189/21 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA

OPĆINE KLJUČ ZA 2022.GODINU

Obavještavaju se građani Općine Ključ da je Općinsko vijeće općine Ključ na svojoj IX redovnoj sjednici održanoj dana 30.11.2021 godine usvojilo Nacrt budžeta općine Ključ za 2022 godinu  i donijelo zaključak da se sprovede  javna rasprava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2022 godinu održat će se u sali Općinskog vijeća općine Ključ  dana 07.12.2021 godine u dva termina i to: u 1200  i 1800 sati

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta općine Ključ za 2022 godinu  će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, u Službi za finansije i trezor, te na službenoj stranici općine Ključ opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 08.12.2021. godine, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2022. godinu

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Nedžad Zukanović, prof.

U dokumentu ispod se nalazi Nacrt Budžeta za 2022. godinu kao i Rebalans Budžeta za 2021.

Dokumenti

23. 11. 2021.

22. 11. 2021.

18. 11. 2021.

O B A V J E Š T E NJ E

SA METODOLOGIJOM DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/21 i 89/21 isp).

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Preliminarna lista korisnika finansijske pomoći će se objaviti na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 10.11.2021.godine, gdje su dostupni podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U roku od 15 dana od dana objave Preliminarne liste korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu saglasni sa objavljenim podacima mogu se obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, obrti i ostale samostalne djelatnosti koji ne žele da prime finansijsku pomoć u skladu sa gore navedenom Uredbom, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u roku od 15 dana o istom.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će nakon isteka roka od 15 dana objaviti Potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti Konačnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom.

Isplata sredstava finansijske pomoći izvršiti će se najkasnije do 31.01.2022.godine.

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pandemija COVID-19 predstavlja najozbiljniju prijetnju ekonomiji Bosne i Hercegovine nakon globalne finansijske krize. Zbog svih negativnih posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19, Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka za period 2020-2021. godina, u kojem je, osim analize efekata, navela ključne ciljeve, te načine i mjere, kojima bi se ti ciljevi ostvarili.

Uvažavajući ograničenja makroekonomske politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom pokušava ublažiti negativne ekonomske posljedice za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19.

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000 KM.

Uredbu kao i detalje mjera možete pronači na linku:

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima:

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će se dodijeliti korisnicima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
  • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021.godine i na dan 30.11.2021. godine
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;
  • Čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021.godine;
  • Koji su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:
    1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili
    2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020 godine do 31.07.2021. godine;

Detalje ovih uslova kao i detalje korisnika koji ne ispunjavaju uslove možete pronaći u Uredbi.

Da biste provjerili da li se nalazite na spisku za dodjelu pomoći, morate upisati svoj JIB na linku ispod:

https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama – “Podrška udruženjima i komorama”

Kompletan tekst Javnog poziva kao i neophodnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na linkovima ispod:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2022. i 2023 godine”

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava/zahtjeva,aplikacija/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosne i Hercegovini, za sljedeće programe:

1) putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)

2) komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)

3) objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen obilježja, mrtvačnice-gasulhane, groblja-mezarja, prateći objekti, itd.)

4) objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.)

5) ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.)

6) zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).

Kompletan tekst Javnog poziva i prijavu možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Dokumenti

08. 11. 2021.