07. 09. 2021.

Zaključak – Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti

Broj : 02-34-1526-1 /21

Datum, 07.09.2021. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi USK („Službeni glasnik USK“ broj: 8/11), člana 40., Statuta općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11)  Općinski načelnik  donosi: 

Z A K LJ U Č A K

I

Rok za podnošenje prijava – zahtjeva po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2020/2021. godinu se produžava te umjesto roka 16.08.2021. godine rok za podnošenje prijava-zahtjeva je 14.09.2021. godine.

II

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za stručne poslove Općinskog načelnika i

Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti.

       III      

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine, putem Radio Ključa i društvenih mreža Radio Ključa.

Dostavljeno :                                                                                        OPĆINSKI  NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.s.r.

 1. Služba za stručne poslove Općinskog načelnik

 i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti                 

2. A/A

Tekst Konkursa za dodjelu stipendija možete pronaći na linku ispod:

Dokumenti

06. 09. 2021.

01. 09. 2021.

Javni poziv za sufinansiranje troškova nabavke visokokvalitetne rasplodne stoke – junica na području općine Ključ u 2021. godini

Pozivaju se pravna lica, obrtnici i fizička lica (u daljem tekstu: kandidati) sa prostora općine Ključ koji su izvršili nabavku visokokvalitetnih rasplodnih junica da apliciraju na javni poziv za sufinansiranje troškova nabavke visokokvlitetne rasplodne stoke – junica na području općine Ključ u 2021. godini. osigurana novčana sredstva za sufinansiranje nabavke iznose 20.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte ispod:

Obrasci za prijavu za fizička lica i za pravna lica su na gore navedenim linkovima.

Dokumenti

23. 08. 2021.

19. 08. 2021.

18. 08. 2021.

Odluke JU Općinski komunalni fond Ključ

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire”

Druga Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Put za Muhadžire”

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku tonera

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zastava

Odluka o prihvatanju ponude za popravak kopir aparata

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču

17. 08. 2021.

JAVNI OGLAS za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Broj: 02-34-1668/21

Ključ, 17.08.2021. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o participiranju općine Ključ u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ („Službeni gasnik općine Ključ“, broj:12/19), Općinsko vijeće općine Ključ, dana 17.08.2021. godine  r a s p i s u j e:

J A V N I  O G L A S

za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Ključ, a koji putuju svaki radni dan školske 2021/2022 godine i to:

Pravo učešća po ovom Javnom oglasu imaju:

 1. Učenici sa invaliditetom
 2. Učenici – djeca bez jednog ili  oba roditelja
 3. Učenici čiji roditelji primaju stalnu socijalnu pomoć
 4. Učenici djeca šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja
 5. Učenici čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Birou za zapošljavanje
 6. Učenici čiji su roditelji zaposleni, a čiji prihod po domaćinstvu ne prelazi iznos prosječne plaće Federacije BiH po posljednjim službenim podacima.

Pravo na korištenje participacije u prevozu bez obzira na visinu prosjeka primanja po domaćinstvu imaju redovni učenici:

 • učenici sa invaliditetom,
 • učenici bez jednog ili oba roditelja,
 • djeca – učenici šehida, ratnih vojnih invalida  i djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja
 • ukoliko u domaćinstvu ima dvoje ili više djece koja pohađaju srednju školu, a koriste prevoz

Prijava ja Javni oglas treba da sadrži:

      1.   Zahtjev

      2.   Potvrda o prebivalištu učenika;

 • Potvrda o upisu učenika u tekuću školsku godinu, izdata od nadležne školske ustanove;
 1. Ovjerena kućna lista, sa pratećom potrebnom dokumentacijom (smrtni list roditelja/rodni list roditelja koji izdržava učenika, ostala potrebna dokumentacija) uz dokaz o statusu za oba roditelja učenika;
 2.  Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva, i to:

– za zaposlene: potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca       ovjerena od  strane poslodavca;

– za privatne poduzetnike: Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od     nadležne poreske ispostave i potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeeca;

– za penzionere: ovjerena kopija čeka od penzije;

– za nezaposlene: uvjerenje Biroa za zapošljavanje;

      – za nezaposlene koji nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje:

        a)  potvrda da nije porezni obveznik (Porezna uprava)

        b) za studente: potvrda visokoškolske ustanove

 1. Dokaz o socijalnom statusu (za učenike bez oba roditelja);
 2. Dokaz o invaliditetu učenika (rješenje od  nadležnog organa);
 3. Rješenje/uvjerenje nadležne Službe za učenike djecu šehida, ratnih vojnih invalida  i djecu dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Rješavajući po zahtjevu učenika odn.roditelja nadležna Služba općine Ključ će nakon provedenog postupka donijeti Rješenje o priznavanju prava na participaciju putnih troškova.

Učenici koji su ostvarili pravo na participaciju putnih troškova, dužni su nakon završetka I polugodišta školske godine dostaviti nadležnoj Službi općine Ključ ovjerenu fotokopiju svjedočanstva u roku od 8 (osam) dana od dobijanja istih.

Prjave moraju biti dostavljene u pisanom obliku, neposredno na šalteru Općinski službi općine Ključ ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI OGLAS“ na adresu Općine Ključ, ulica Branilaca BiH br.78, najkasnije do 31.08.2021. godine do 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi z stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti putem telefona:037/316-359 ili putem mail-a: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

                                                                                               PREDSJEDAVAJUĆA OV

                                                                                                    Emina Velić, prof.s.r.

16. 08. 2021.

10. 08. 2021.

Uspješno implementiran projekat “Podrška ruralnom razvoju kroz jačanje seoskog i agro turizma u lokalnim zajednicama”

U okviru projekta “Podrška ruralnom razvoju kroz jačanje seoskog i agro turizma u lokalnim zajednicama”, koji je finansiran od strane Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (NAGE program), provedena edukacija seoskih domaćinstava sa područja općine Ključ. Prije početka edukacije, prisutnima se obratio savjetnik načelnika općine Ključ, gospodin Šukrija Botonjić, koji je naglasio značaj ovog projekta za područje Ključa. Smatra da je najbitnije uvezati sva domaćinstva sa područja općine Ključ, kako bi zajednički jačali i razvijali turističke i poljoprivredne potencijale ove općine. Edukacija za domaćinstva je provedena u sklopu tri trening modula:•Osnovni pojmovi u ruralnom turizmu•Formiranje i razvoj turistički ponude u seoskom domaćinstvu•Promocija i plasman turističke ponude u seoskom domaćinstvu#MrezaZaRuralniRazvojBiH#bhselo#ruralniturizam#općinaključ

Unija za održivi povratak i integracije u BiH završila je implementaciju projekta “Podrška ruralnom razvoju kroz jačanje seoskog i agro turizma u lokalnim zajednicama”, finansiran od strane Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (NAGE program), a koji je proveden na području općina Ključ i Mrkonjić Grad.U općini Ključ održana je završna manifestacija projekta na kojoj su prisustvovali načelnik općine Ključ, gospodin Nedžad Zukanović sa svojim saradnicima, načelnik opštine Mrkonjić Grad, gospodina Dragan Vođević sa svojim saradnicima, mladi kolaboratori (sarasnici UZOPI na terenu) i predstavnici UZOPI u BiH.Na završnoj manifestaciji predstavljeni su rezultati projekta gdje je istaknuta edukacija 10 domaćinstava (5 iz Ključa i 5 iz Mrkonjić Grada) koja se bave ruralnim i agro turizmom. Nakon edukacije domaćinstava kreirane su turističke ponude i iste su predstavljene na web portalu www.bhselo.ba.Načelnici općina saglasni su da je potencijal u njihovim lokalnim zajednicama razvoj i jačanje ruralnog i agro turizma, i da je to jedan od vidova samozapošljavanja građana. Također, istakli su da je povezivanje općina Ključ i Mrkonjić Grad, kroz zajedničke aktivnosti u ovoj oblasti, bitan segment za razvoj samih lokalnih zajednica.Unija za održivi povratak i integracije u BiH, nastavit će pratiti aktivnosti domaćinstava sa područja ovih općina, ali će i kreirati nove modele za proširenje ovih aktivnosti, u saradnji sa općinama, i prema drugim zainteresovanim domaćinstvima u ovim lokalnim zajednicama. #MrezaZaRuralniRazvojBiH#bhselo#ruralniturizam#općinaključ#opštinamrkonjićgrad