07. 06. 2013.

VIII sjednica Općinskog vijeća

Jučer je održana VIII redovna sjednica Općinskog vijeća Ključ na kojoj je pored ostalog usvojena Odluka o kratkoročnom zaduženju općine Ključ. Kreditna sredstva će, kako je kazano,  služiti za premošćavanje kratkoročnih vremenskih neusklađenosti između priliva i odliva sredstava u budžetu općine Ključ, odnosno namijenjena su održavanju tekuće likvidnosti. 

 

Nastavite čitati »

06. 06. 2013.

Turizam Općine Ključ

Turizam

 

OpćinaKljuč predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom. Sa turističkog aspekta raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za razvoj raznih vidova turizma kao što su: lovni, ribolovni, avanturistički, adrenalinski i kulturnohistorijski turizam.

 

Lovni turizam

Općina raspolaže sa veoma čistom prirodom i raznolikom florom i faunom. Šume su veoma bogate kako sitnom tako i krupnom divljači i s tog aspekta smo veoma interesantna turistička destinacija za razvoj lovnog turizma. Turistička ponuda obuhvata pojedinačne i grupne aražmane za odstrel sitne i krupne divljači (zec, lisica, vuk, medvjed, vepar, tetrijeb, srndać)

 

Ribolovni turizam

Općina je veoma bogata riječnim vodotocima kao što su Sana, Sanica, Banjica, Korčanica i Trebunj koje su poznate po čistoći vodotoka i bogatstvu salmoidnih vrsta riba (mladica, pastrmka, lipljen).Na Sanici se svake godine održava internacionalni Fly fishing kup. Banjica je poznata ne samo po svojoj ljepoti nego i po mrijestu škobalja, a ovaj fenomen karakterističan je za kraj aprila i početak maja svake godine.

 

 

Planinarski turizam

Na području općine obilježeno je i markirano oko 30 km planinarskih staza . Posebno se ističu staze: Ključ-Koritski vrh dužine 12,5 km, Stari grad-Breščica-Vukovska pećina dužine 4 km, staza Lanište dužine 4,7 km .

 

Gradska plaža Alina luka

Gradska plaža Alina Luka je uređen prostor koji obiluje mnogobrojnim sadržajima počev od pitke vode, sanitarnog čvora, roštiljnica, šadrvana, ponude pića, parking prostora, bine za kulturne sadržaje. Na gradskoj plaži održava se manifestacija “ Ljeto na Sani u Ključu “ u periodu od polovine jula do polovine augusta. U sklopu ove manifestacije, pored kulturno zabavnih sadržaja najznačajnija je Ključka regata tradicionalna turističko – sportska manifestacija koja se održava treći vikend u julu mjesecu na rijeciSani koja ima karakter međunarodne manifestacije. Na regati se tih dana okupi od 600 do 1000 učesnika, gostiju i građana.

Sanica, turističko selo i turističke manifestacije

Mjesna zajednica Sanica  prepoznatljiva je kao prvo turističko selo bivše Jugoslavije.  Stanovništvo ima smještajne kapacitete, domaću radinost, proizvodnju zdrave hrane, proizvodnju i uzgoj potočne pastrmke, te tradicionalne manifestacije koje bi upotpunile turističku ponudu.

Grmečka korida se tradiocinalno održava u Gornjem Budelju -Sanica trećeg vikenda u mjesecu julu od strane organizatora “Udruženja ljubitelja i uzgajivača bosanskog bika”- Sanica.

Kulturno-historijski turizam

Od kulturno-historijskih spomenika treba pomenuti Stari grad Ključ, kao kraljevski grad i mjesto pada srednjovjekovne Bosne pod tursku vlast. Ovaj objekat ima ostataka još iz perioda Rimljana. Urađeni su određeni konzervacijski radovi i  restauracija velike i male kule. Također izgrađena su dva platoa ispred Starog grada gdje su postavljeni stolovi i stolice za odmor, osposobljena je pješačka staza od Tabora do Podgrada te je asfaltiran pristupni put i osposobljena ulična rasvjeta do Starog grada.   Ovaj kulturno-historijski spomenik je najočuvaniji objekat na području Unsko-sanskog kantona.

Drugi značajni srednjovjekovni grad je Kamičak, na lijevoj obali rijeke Sane.

U centru grada nalazi se i Lapidarijum sa miljokazima, stećcima i nišanima kao i Muzejska zbirka sa eksponatima koji potiču od antičkog perioda do danas. Ovdje se nalaze značajni nalazi oruđa i oružja, nakita, fragmenata posuđa kao i fragmenata građevina.

Na teritoriji općine Ključ otkriveno je postojanje nekoliko  pećina koje u velikoj mjeri nisu ni istražene. Stoga je u svrhu turističke ponude neophodno istražiti pećine koje su imale i određeni historijski značaj, osmisliti sadržaje i kao takve uvrstiti u cjelokupnu turističku ponudu.

Smještajni kapaciteti

Općina Ključ trenutno raspolaže sa određenim brojem smještajnih kapaciteta što je nedovoljno s obzirom na raznovrsnu turističku ponudu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 06. 2013.

02. 06. 2013.

31. 05. 2013.

Historija Ključa

Stari grad Ključ je biser naše srednjovjekovne baštine i arhitekture te predstavlja neprocjenjivo kulturno bogatstvo velike historijske vrijednosti. Igrao je značajnu ulogu u historiji i politici srednjovjekovne bosanske države, a njegovi gospodari bili su moćno plemstvo iz doline rijeke Sane Stjepanići ( Hrvatinići ) koji su pripadali crkvi bosanskoj ( bogomilima ). Hrvatinići su držali Ključ sa župom Banjicom kao svoj domicil, ali su u isto vrijeme svoju vlast širili na susjedne župe Sanu, Zemljanik, Plivu, Vrbašku, Lašvansku, Završje i Uskoplje. Vladali su širom oblasti Donjih krajeva. Ključ je posljednja prijestolnica bosanskog kralja Stjepana Tomaševića koji se pred Osmanlijama povlači iz Jajca u Ključ pa grad sa pravom dobija epitet Kraljevskog grada. Pod drevnim gradom Ključem odigrala se posljednja epizoda između bosanke i osmanlijske vojske kojom je označen kraj samostalnosti srednjovjekovne bosanske države.

 

U Ključu su predajom posljednjeg bosankog kralja Stjepana Tomaševića pale Bosna i njena državotvornost, te tako završava epoha samostalnosti bosanske države. Bosna se uklapa u veliko osmansko carstvo kao Bosanaki sandžak, a poslije kao Bosanski pašaluk. Ključ je u prvim godinama zborište Turske vojske za daljnja osvajanja prema Bihaću i hrvatsko-austrougarskim teritorijama. U vrijeme osmanake vladavine Ključ je sjedište nahije, kadiluka i kapetanije. Slična priča se ponavlja 1878. godine u vrijeme okupacije Bosne i Hercegovine kada su Bošnjaci pružili snažan otpor na Starom gradu austrougarskoj vojsci. Drevni grad je simbol prepoznatljivosti po historijskim događajima koji su se odvijali pod njegovim bedemima, a upravo među tim bedemima počinje povijest i rađa se sadašnjica našeg grada. Stari grad je udario pečat koji će kasnije izaći iz okvira bedema, nastao na okolnim brdima i padinama i najzad u ključkoj kotlini gdje se i danas nalazi. Ime i položaj grada Grad je dobio ime po geostrateškom i dominirajućem položaju nad svojom okolinom. Drevni grad Ključ leži na jugoistočnim padinama planine Brešice i stjenovitog stjenaka Lubice, visoko iznad rijeke Sane. Pruža se od najistaknutije branić kule Lubice preko Tabora sa podgrađem 300 metara i u dužinu 100 metara. Donji dio grada završava se nad provalijom kanjona rijeke Sane koja se na tom mjestu probija kroz stjenovitu zavjesu Lubice i Želina i čini kraći kanjon. Na istočnoj strani ispod grada nalazi se pećina u podnožju stjena kao tajni prolaz ka rijeci Sani kako bi se grad u vrijeme duže opsade mogao snadbijevati vodom. S južne strane stijene se okomito obrušavaju prema ključkoj dolini. Ispod srednjovjekovnog grada na sjevernoj strani na stepenasto spuštanoj terasi nalazi se ključko podgrađe trgovačko-zanatsko, kulturno i vjersko sjedište grada. Prema načinu smještaja grad je podignut na vrletnoj strmoj uzvišici stjenaka Lubice kao odbrambeni centar svoje okoline. Prilaz gradu je sa sjeverozapadne strane od naselja Šehići preko Hajribašte i sa sjeverne strane koji je dobro branjen sa branić tvrđave Lubice, donžona, kapi kule, topovskog gnjijezda i visokih bedema.

 

Stari grad Ključ danas

Stari grad Ključ se nalazi unutar borove šume koja se čuva kao prirodna i zdrava okolina, sa posebnim naglaskom na čuvanje okoliša Starog grada. Danas na području ovog drevnog grada građani Ključa i turisti pronalaze čistu, lijepu i zdravu prirodnu sredinu te potpuni mir za odmor i rekreaciju. Zbog historijskog i kulturnog značaja Starog grada općina Ključ je poduzela niz aktivnosti s cilje njegovog očuvanja i zaštite. Restaurirana i obnovljena je Tabor kula i druga, mala kula u skladu sa njenim izgledom u 15 vijeku, a asfaltiran je i prilazni put gradu. Urađene su pješačke staze kojima je omogućeno bezbjedno i nesmetano kretanje po kompleksu Starog grada. Pored toga urađene su i terase na platou grada gdje su postavljene klupe i stolovi za odmaranje posjetalica tokom obilaska Starog grada. Već u ovoj godini započinju radovi na uređenju platoa ispred Tabora Stagog grada. Planovi za naredni period obuhvataju osvjetljenje platoa i zidina Starog grada te njihovo stavljanje u ugostiteljske i turističke svrhe. Sa svojim kulama na vrhu visokih golih stijena Stari grad Ključ neodoljivo podsjeća na zamkove iz bajki, što on i jeste, vječita bajka i misterija za sve njegove posjetitelje.