Služba za geodetske poslove i katastar nekretnina

Admir_Cahut

Šef službe: Admir Šistek, dipl. ing. geodezije
Tel: 037-661-100
Fax: 037-661-104
E-mail:  katastar.kljuc@gmail.com

admirsistek@yahoo.com

 

 

 

U Službi za geodetske poslove i katastar nekretnina obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

1.    izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Službe,
2.    provođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3.    rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
4.    izdavanje uvjerenja i izvoda, odnosno kopija podataka premjera i katastra nekretnina,
5.    provođenje promjena na zemljištu i računarska obrada podataka na provođenju promjena na   katastarskim planovima i operatu,
6.    vršenje poslova održavanja premjera, katastra nekretnina i zemljišta i drugih geodetskih poslova,
7.    vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija,
8.    vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
9.    vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
10.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
11.    vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
12.    analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
13.    staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
14.    izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
15.    davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i  Federacije BiH iz oblasti za koje je osnovana,
16.    rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
17.    vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
18.    vođenje evidencije nekretnina na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
19.    vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
20.    pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
21.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
22.    vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.