Služba za podršku upravi

Hamdij2

 

Šef službe: Hamdija Dučanović, dipl. pravnik

Tel: 037-661-124

Fax: 037-661-104

E-mail: podrskaupravi@gmail.com

 

U Službi za podršku upravi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi kako slijedi:

1.    upravljanje ljudskim resursima, personalni poslovi (rad i radni odnosi), poslovi procjene potreba, planiranja i vođenja edukacije osoblja,
2.    vođenje i ažuriranje personalne evidencije o zaposlenim u organu uprave te izdavanje uvjerenja na temelju evidencija,
3.    pripremne radnje vezane za oglašavanje upražnjenih radnih mjesta i saradnja sa Agencijom za državnu službu F BiH i drugim institucijama,
4.    prijave i odjave penzijsko-zdravstvenog osiguranja zaposlenih u organu uprave,
5.    normativno-pravni poslovi vezani za organizaciju općinske uprave i pripremu prijedloga za unapređenje procesa rada,
6.    učestvovanje u izradi prijedloga akata koji se odnose na organizaciju općinske uprave,
7.    rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
8.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno  priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
9.    obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i njihova radna tijela i komisije,
10.    priprema sjednica Stručnog kolegija Općinskog načelnika, vođenje zapisnika i izrada zaključaka,
11.    priprema materijala za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća,
12.    praćenje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i vođenje i izrada zapisnika sa istih sjednica,
13.    priprema izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela koji nisu u nadležnosti službi za upravu,
14.    vođenje arhive Općinskog vijeća,
15.    priprema i kompletiranje materijala koji se objavljuju u „Službenom glasniku općine Ključ”,
16.    prikupljanje, sređivanje, obrada podataka i informisanje javnosti o radu organa uprave i stanju u pojedinim oblastima,
17.    obezbjeđivanje komunikacije sa subjektima lokalne zajednice,
18.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
19.    statistička istraživanja iz djelokruga rada Službe,
20.    priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite potrebe,
21.    drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.