Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove

0104547_PE251570_S5

 

Šef službe:

Tel: 037-661-100

Fax:

E-mail: slurprivzp@gmail.com

 

 

 

U Službi za razvoj, privredu i zajedničke poslove obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja te operativno-tehnički poslovi iz oblasti privrede, razvoja i poduzetništva i to:

1.    vođenje prvostepenog upravnog postupka te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
2.    provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova (javnih nabavki),
3.    vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima saradnju u okviru nabavki,
4.    ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga službe,
5.    vršenje poslova u oblasti unapređenja turizma na području općine,
6.    izrada nacrta propisa, ugovora i drugih akata koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
7.    davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Kantona i  Federacije BiH iz oblasti za koju je osnovana,
8.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/ planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije i izrada odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja,
9.    prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
10.    praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,
11.    savjetodavni rad u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje koji se ogleda kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača (postavljanje demonstracionih ogleda, organizovanje stručnih predavanja, davanje stručnih savjeta, rad na terenu i sl.),
12.    izrada projektnih prijedloga za poljoprivredne proizvođače,
13.    prijem i obrada zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,
14.    u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i dr., identifikuje i predlaže prioritetne općinske programe za njihovu realizaciju,
15.    izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova i opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
16.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
17.    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,
18.    investiciono i tekuće održavanje općinske zgrade, instalacija, motornih vozila i zagrijavanje radnih prostorija,
19.    dostavljanja-otpremanja službenih akata na području općine Ključ,
20.    pripremanje i posluživanje napitaka u kafe kuhinji,
21.    organizovanje i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Službe za potrebe svih općinskih službi za upravu, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća (prevoz za službene potrebe, održavanje čistoće u radnim prostorijama, servisiranje računarske opreme),
22.    statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za F BiH (obračun dodatne vrijednosti poljoprivrednog privatnog sektora, godišnji izvještaj o stočarstvu-individualni sektor, zasijanim površinama, prinosima, slatkovodnom ribarstvu, distributivne trgovine i ugostiteljstva za obrtnike, turistima i noćenju turista),
23.    pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe,
24.    priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
25.    vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.
26.    vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.