Zaposlenici

Spisak zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ

 

Općinski načelnik Nedžad Zukanović

 

Ime i prezime Radno mjesto
Abdulah Šistek Sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ

 

Savjetnici Općinskog načelnika:

Ime i prezime
Radno mjesto
Amir Hadžić Savjetnik Općinskog načelnika za privredu, razvoj i investicije

 

Općinsko pravobranilaštvo:

Ime i prezime
Radno mjesto
Smajil Džaferagić Općinski pravobranilac

 

Inspektori:

Ime  i prezime Radno mjesto
Fahrudin Ćemal Komunalno-vodni inspektor

 

01: Služba za finansije i trezor

  Ime i prezime Radno mjesto
  Nijaz Delić Šef Službe za finansije i trezor
  Rufada Kesedžić Stručni savjetnik za budžet i analizu javnih prihoda
  Hata Šabić Viši stručni saradnik za trezor i finansije
  Fedha Koljić Viši referent za obračun plaća i drugih naknada, blagajnik
  Zekija Egrlić Viši referent finansija i trezora
  Emila Subašić Viši referent likvidator
  Nesimka Kananović Viši referent za javne prihode

 02: Služba za društvene djelatnosti i opću upravu

 

Ime i prezime

Radno mjesto
Abdulah Šistek Šef Službe za društvene djelatnosti i opću upravu
  Mediha Karadža Stručni saradnik koordinator za mjesne zajednice
  Zehra Čajić Stručni saradnik za društvene djelatnosti
  Enisa Filipović Viši referent pisarnice i arhive
  Elvira Botonjić Viši referent za raseljena lica i matičar
  Alija Halilović Viši referent matičar
  Đemal Ljutić Viši referent sekretar MZ Zgon-Crljeni i MZ Humići
  Raif Hodžić Viši referent sekretar MZ Donji Biljani i MZ Donja Sanica
  Edin Husić Viši referent matičar i sekretar MZ Krasulje i MZ Kamičak
  Nermin Delić Viši referent sekretar MZ Velagići
  Senad Hadžić Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica

 

03: Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

  Ime i prezime Radno mjesto
  Nermin Kapetanović  

Šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

  Senad Zečević Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
  Rufad Čajić Viši samostalni referent za urbanizam i građenje
  Esma Temimović Viši samostalni referent za stambeno-komunalne poslove
  Ibrahim Duranović Viši referent za obnovu i sanaciju i zaštitu voda

04: Služba za civilnu zaštitu i zaštitu od požara

  Ime i prezime Radno mjesto
  Armin Čahut Šef Službe za civilnu zaštitu i zaštitu od požara
  Ismet Bajraktarević  

Viši referent za administrativno-tehničke poslove operativnog centra, materijalno tehnička sredstva i opremu civilne zaštite

  Esma Hasanbegović Referent za administrativno-tehničke poslove i ekonom
  Besima Dervišević Viši referent za administrativno-tehničke poslove
  Suljo Halilović Pomoćni radnik portir-telefonista
  Teufik Lubenović Pomoćni radnik portir-telefonista
  Smajo Pervić Pomoćni radnik portir-telefonista
  Dedo Ljutić Viši referent za vatrogastvo – vođa smjene
  Mesud Mušinović Viši referent za vatrogastvo – vođa smjene
  Fadil Pehadžić Referent za održavanje vatrogasnih vozila i opreme
  Enver Lubenović Referent za vatrogastvo-serviser vatrogasnih aparata
  Emil Salihović Referent za vatrogastvo – vatrogasac vozač
  Nedžad Dedić Referent za vatrogastvo – vatrogasac operativac
  Ismet Hadžić Referent za vatrogastvo – vatrogasac operativac

05: Služba za podršku upravi

  Prezime i ime Radno mjesto
  Hamdija Dučanović Šef Službe za podršku upravi
  Suada Pudić  

Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i ljudske resurse

  Alija Skočić Viši samostalni referent za personalne poslove
  Amra Duranović Viši referent za administrativno-tehničke poslove općinskog vijeća

06: Kabinet Općinskog načelnika

 

Ime i prezime

Radno mjesto
  Alma Silajdžić Viši referent tehnički sekretar Općinskog načelnika
  Zijad Muhedinović Viši referent vozač

 07: Služba za geodetske poslove i katastar nekretnina

  Ime i prezime Radno mjesto
  Admir Šistek Šef Službe za geodetske poslove i katastar nekretnina
  Atif Delić Stručni saradnik za utvrđivanje prava na nekretninama
  Nijaz Mujezinović Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
  Redžifa Blažević Viši referent za vođenje promjena na nekretninama
  Almira Draganović Viši referent za administrativne poslove u oblasti katastra
  Bejha Kurtić Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina

08: Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove

  Ime i prezime Radno mjesto
 

Šukrija Botonjić

 

Stručni saradnik za  za planiranje, podršku i razvoj biznisa i turizam
  Nermina Hamedović Stručni savjetnik za planiranje i koordinaciju razvoja
  Emilija Bajrić Stručni savjetnik za oblast poljoprivrede i vodoprivrede
  Jasna Bašić Viši stručni saradnik za javne nabavke, upravno-pravne poslove i djelatnost samostalnog privređivanja
  Jasmin Halilović Viši referent iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i lovstva
  Azra Kujundžić Viši referent za podršku razvoju
  Salko Krantić Viši referent vozač
  Mehmedalija Kestić Pomoćni radnik domar
  Arzumane Bečić Referent kafe-kuhar
  Amela Hotić Referent interni dostavljač
  Mirsa Pehadžić Pomoćni radnik na održavanju čistoće
  Beisa Hamedović Pomoćni radnik na održavanju čistoće
  Merima Jauzović Pomoćni radnik na održavanju čistoće
  Alma Šljivar Pomoćni radnik na održavanju čistoće