Oglas o licitaciji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13) i člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 17/14) i člana 1., stav (3) Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Ključ broj: 05-02-1234/15 od 12.06.2015. godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje OGLAS O LICITACIJI za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ključ

I

Predmet javne licitacije je prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Ključ:
(1) Poslovni objekti i ekonomsko dvorište u vlasništvu Općine Ključ, koji su upisani u PL broj: 174, k.o. Ključ I i PL broj: 106, k.o. Ključ II, posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1, a koji se nalaze u ulici Hanlovska bb u Ključu, i to:
a)k.č. broj: 1166/1, zv. Hanlovića njiva, u naravi poslovna zgrada u privredi površine 2543 m2, zgrada dvorište površine 10 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 640 m2,
b)k.č. broj: 1166/2, zv, Hanlovića bara, u naravi poslovna zgrada u privredi površine 394 m2,
c)k.č. broj: 1166/3, zv. Hanlovića bara, u naravi zemljište uz privrednu zgradu površine 586 m2,
d)k.č. broj: 1167, zv. Bara, u naravi poslovna zgrada u privredi površine 95 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 2505 m2,
e)k.č. broj: 1168, zv. Obarak, u naravi livada 2. klase u površini 1366 m2 i
f)k.č. broj: 1172/5, zv. Čojluk, u naravi oranica / njiva 4. klase u površini 835 m2,
g)k.č. broj: 1173/3, zv. Čojluk, u naravi šuma 4. Klase u površini od 188 m2,
h)nekretnina koja je upisana u PL broj: 106, k.o. Ključ II, kao posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1 označena je kao k.č. broj: 17-63/2, zv. Bara, u naravi livada 1. klase površine 3900 m2,
(2) Nedovršeni objekat osnovne škole sa pripadajućim zemljištem u ulici Braće Adžemović bb u Ključu, koji objekat je izgrađen na gradskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj: 1161/8, ukupne površine 740 m2, upisane u PL broj: 174, k.o. Ključ I, posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1 i k.č. broj: 1018/1, ukupne površine 3457 m2, upisane i ZKU broj: 20, k.o. Ključ II, vlasništvo Općine Ključ sa dijelom 1/1,
(3) Jednosoban stan površine 44,00 m2, koji se sastoji od jedne sobe, jedne kuhinje i jednog WC, te hodnika sa stepeništem kao zajedničkim dijelovima zgrade, a nalazi se na spratu stambeno – poslovne zgrade u ulici Branilaca BiH broj: 48 u Ključu, izgrađene na gradskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj: 849 zv. „Okućnica“, u naravi zgrada, dvorište površine 137 m2 i dvorište površine 22 m2, upisano u PL broj: 176, k.o. Ključ I, posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1,
(4) U dijelu ulice Branilaca BiH u Ključu („Fajikova krivina“) gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č. broj: 1154/3, upisano u PL broj: 174, k.o. Ključ 1, površine 242 m2, posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1 i
(5) Građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni Velagići, koje je označeno kao k.č. broj: 8-20/3 površine 812 m2, k.č. broj: 8-20/7 površine 796 m2 i k.č. broj: 8-20/8 površine 810 m2, upisano u PL broj: 61, k.o. Velagići kao posjed Općine Ključ sa dijelom 1/1.
 
Adresa: OPĆINA KLJUČ, 79280 KLJUČ, ul. Branilaca BiH 78
Telefon: 00387(0)37 662-054,661-100, Fax: 661-104, e-mail: opckljuc@bih.net.ba
 
II
Početna prodajna cijena nekretnina iz tačke I ovog Oglasa iznosi:
a) Za nekretnine iz tačke I, stav (1) 749.076,83 KM,
b) Za nekretnine iz tačke I, stav (2) 227.010,38 KM,
c) Za nekretnine iz tačke I, stav (3) 10.981,94 KM,
d) Za nekretnine iz tačke I, stav (4)  5.082,00 KM i
e) Za nekretnine iz tačke I, stav (5) 16.926,00 KM.
 
III
(1) Ponuđači u postupku po Oglasu o licitaciji dužni su uz prijavu za učešće na licitaciji dostaviti dokaz o uplaćenoj kapari za učešće na licitaciji za prodaju nekretnina iz tačke I ovog Oglasa koja iznosi:
a) Za nekretnine iz tačke I, stav (1) 50.000,00 KM,
b) Za nekretnine iz tačke I, stav (2) 22.701,038 KM,
c) Za nekretnine iz tačke I, stav (3) 1.098,194 KM,
d) Za nekretnine iz tačke I, stav (4) 1.000,00 KM i
e) Za nekretnine iz tačke I, stav (5) 1.692,60 KM.
(2) Kapara iz prethodnog stava uplaćuje se na depozitni račun Općine Ključ.
 
IV
(1)Sa najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do trideset dana od datuma održavanja licitacije, uz priloženi dokaz o uplati kupoprodajne cijene i uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranilaštva Općine Ključ.
(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnina iz tačke I ovog Oglasa uplatiti u cijelom iznosu na depozitni račun Općine Ključ najkasnije u roku od sedam dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.
 
V
Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed kupcu će biti regulisani ugovorom o prodaji nekretnine.
 
VI
Javno otvaranje ponuda i postupak licitacije provest će se u 09.07.2015. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Ključ, kancelarija broj 25 ( Sala za sastanke ), adresa: ul. Branilaca BiH broj 78 Ključ uz obavezno prisustvo ponuđača, odnosno učesnika u postupku.
 
VII
Nekretnine koje su predmet prodaje, zemljišnoknjižna i druga dokumentacija koja se odnosi na nekretnine, može se razgledati u prisustvu ovlaštenog lica ispred Općine Ključ svakim radnim danom od 08,00 sati do 15,30 sati.
 
VIII
(1)Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA – PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLJUČ – NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno putem pisarnice Općine Ključ.
(2)Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.
 
IX
Krajnji rok za prijem ponuda je 08.07.2015. godine do 15,30 sati (bez obzira na način dostavljanja – lično ili poštom). Sve ponude koje pristignu poslije ovog roka neće biti predmet razmatranja.
 
X
Ovaj Oglas će također biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Ključ, u programu Radia Ključ i web stranici Općine Ključ www.opcina-kljuc.ba ,  s tim da jedini mjerodavni datum jeste dan objave u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.
 
XI
(1)U slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o., d.d., d.n.o. i slično) njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda predati, odnosno na uvid Komisiji dati sljedeće:
a) Pečat pravnog lica,
b) Pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje predmetnih nekretnina povodom ovog Oglasa ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave,
c) Ako pravno lice zastupa u postupku prodaje predmetne nekretnine njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući dokument iz kojeg proizilazi prednje navedeno njegovo svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji,
d) Odgovarajući dokument radi utvrđenja identiteta zastupnika, tj. predstavnika pravnog lica.
(2) U slučaju da je ponuđač fizičko lice potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih pisanih ponuda preda na uvid Komisiji dokument kojim se utvrđuje identitet tog lica.
(3) Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između država pri sticanju prava vlasništva.
 
XII
(1)Ponuda mora sadržavati:
a)Pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom sjedišta, kontakt broj telefona, oznakom podataka o nekretnini, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po m2 , njegovu adresu i površinu, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćene kapare,
b)Ovjerenu kopiju lične karte, a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i njegove države,
c)Ovjerenu kopiju ili original rješenja o registraciji društva (za pravna lica),
d)Dokaz o uplaćenoj kapari.
(2)Pripadajući iznos kapare iz prethodne tačke treba biti uplaćen na račun Općine Ključ broj: 1990440002050484, koji je otvoren kod Sparkasse banke DD Sarajevo – Poslovnica Ključ, budžetska organizacija: 1010031, vrsta prihoda: 721239, šifra općine: 048, svrha uplate: kapara za učešće na oglasu o licitaciji za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ključ.
(3)Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.
 
XIII
Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed predmetnih nekretnina snosi kupac u cijelosti.
 
XIV
(1)Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može niti u jednom slučaju biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom oglasu.
(2)Ponuđačima koji ne steknu status kupca – najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biti će vraćena u roku od trideset (30) dana od datuma okončanja javne prodaje.
(3) Ako se ugovor o prodaji nekretnina iz tačke I ovog oglasa zaključi sa subjektom koji je ranije bio u zakupu ili drugom pravnom odnosu sa Općinom Ključ u pogledu raspolaganja i iskorištavanja sa navedenim nekretninama, Općina Ključ će ispoštovati odredbe ranije zaključenih ugovora o takvim odnosima.
 
XV
(1)Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda predsjednik komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije.
(2)Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika izuzev ako drugačije ovim oglasom nije određeno.
(3)Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od one naznačene u svojoj ponudi.
(4)Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik Komisija može pristupiti postupku prodaje pod uslovom da ta cijena ne može biti identična, niti manja od početne cijene iz tačke II ovog Oglasa. 
 
 
Komisija će tog učesnika pozvati da ponudi veću cijenu od početne, te ukoliko ne ponudi veću cijenu od početne, licitacija za tu nekretninu se smatra neuspjelom.
(5)Ukoliko u postupku licitacije učestvuju dva i više lica, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene davanjem veće ponude. Ukoliko ponuđači ne žele povećati cijenu kroz davanje veće ponude, Komisija će proglasiti ponuđača koji je dao u svojoj ponudi višu cijenu kupcem, a za slučaj da su ponuđene cijene identične Komisija će ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štambilja proglasiti kupcem.
 
XVI
(1)Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacije, licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare.
(2)Licitacija traje sve dok se daju veće ponude. Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.
(3)Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda. Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jednom ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.
(4)Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.
(5)O prigovoru odlučuje Komisija.
 
XVII
(1)Ponuđaču koji ne bude proglašen kao najpovoljniji uplaćena kapara će se vratiti u roku do 30 radnih dana od dana provedenog postupka licitacije.
(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od sedam dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.
(3)S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do trideset dana od datuma održavanja licitacije.
(4)Svi ostali detalji kupoprodaje i međusobnih prava i obaveza regulirat će se Ugovorom o kupoprodaji.
(5)Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od sedam dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog novčanog iznosa kapare i prodaja će se smatrati neuspjelom.
 
XVIII
Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača) potvrđuju da su prije dostave ponude upoznati sa svim eventualnim teretima, manama ili drugim nedostacima koji postoje na istom i da ga kao takvog žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnih prigovora po tom ili sličnom pravnom osnovu i činjeničnom stanju.
 
XIX
Općinski načelnik općine Ključ zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa do dana održavanja licitacije.
 
XX
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Nedžad Zukanović, prof.