29. 12. 2022.

26. 08. 2022.

14. 03. 2022.

28. 10. 2021.

20. 10. 2021.

19. 10. 2021.

01. 06. 2020.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERECEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-45-332/20

Ključ, 29.05.2020. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ 

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ doo Ključ …1

2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ ….1

3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača) …………..1
  • član (iz reda zaposlenika) …………….. 1

4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

II –  OPIS POZICIJA

II. 1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ:

 1. predstavlja i zastupa Fond u pravnom prometu pred trećim licima,
 2. predlaže Upravnom odboru pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o plaćama i ostalim primanjima,
 3. vrši raspored zaposlenika po usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta,
 4. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Fonda,
 5. odgovara za zakonitost rada i poslovanja Fonda,
 6. imenuje stručna i druga radna tijela,
 7. priprema sjednice Upravnog odbora i učestvuje u njegovom radu bez prava odlučivanja,
 8. predlaže program, plan rada i finansijski plan,
 9. rukovodi realizacijom usvojenog programa rada i finansijskog plana,
 10. sprovodi odluke i zaključke Upravnog odbora,
 11. prati realizaciju ugovora koje zaključuje u ime Fonda,
 12. Upravnom odboru Fonda daje prijedloge za donošenje odluka i zaključaka u vezi sa radom i poslovanjem Fonda,
 13. naredbodavac je u finansijskom poslovanju Fonda,
 14. sarađuje i koordinira rad sa organima uprave Općine,
 15. realizuje i druge poslove koji su zakonom i odlukom Upravnog odbora i Osnivača stavljene u nadležnost direktora Fonda,
 16. vrši i druge poslove i zadatke predviđene zakonom ovim pravilima, odlukama Upravnog odbora, Osnivača i drugim propisima.

II.2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ:

 1. vodi poslovanje i Preduzeće zastupa neograničeno u okviru upisane djelatnosti,
 2. organizuje i rukovodi procesom rada Preduzeća,
 3. izvještava nadzorni odbor na njegov zahtjev,
 4. izrađuje i realizuje planove poslovanja,
 5. izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama,
 6. priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
 7. zapošljava i otpušta zaposlenike,
 8. odgovoran je za primjenu preporuka Odbora za reviziju
 9. odgovoran je zakonitost rada u Preduzeću,
 10. odgovoran je za ukupnu programsku orijentaciju Preduzeća u skladu sa pravilima RAK-a.

II.3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ i

II.4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“:

 1. analizira izvještaje o poslovanju Ustanove,
 2. u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rada, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
 3. pregleda i ovjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
 4. izvještava Osnivača, Upravni odbor i Direktora o rezultatima izvršenog nadzora,
 5. izvršava i druge poslove u skladu sa općim aktima Ustanove.

II.5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo i

 1. nadzire rad i poslovanje Preduzeća,
 2. priprema poslovnike i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine i predlaže ih Skupštini,
 3. priprema Statut, njegove izmjene i dopune i predlaže ih Skupštini,
 4. razmatra provedbene propise za postupak nabavke,
 5. usvaja izvještaje o poslovanju Preduzeća.

III – MANDAT

Direktor, predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

IV – OPĆI USLOVI

Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
 3. da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH);
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 6. da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali;
 7. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
 8. da nisu članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.);
 9. da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.

V – POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

V.1. Za direktora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja ima najmanje višu (VŠS) ili visoku stručnu spremu (VSS) građevinskog, pravnog ili ekonomskog smjera. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva za VSS, a pet (5) godina radnog iskustva za VŠS. Da posjeduje organizacione sposobnosti.

V.2. Za direktora JP „Radio Ključ“ doo Ključ može biti imenovana osoba koja ima završenu visoku stručnu spremu (VSS) društvenog smjera. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

V.3. Za predsjednika nadzornog odbora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje VI stepen stručne spreme i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Za članove nadzornog odbora mogu biti imenovane osobe koje posjeduju najmanje SSS-IV stepen stručne spreme i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.

V.4. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje SSS-IV stepen stručne spreme. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci za predsjednika, a za članove jedna (1) godina radnog iskustva.

V.5. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ može biti imenovana osoba koja posjeduje visoku, višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava na javni oglas sa naznakom za koju poziciju se kandidiraju,
 2. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
 3. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte,
 4. Uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti u reguliranom organu (ne starije od 3 mjeseca),
 5. Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj školskoj spremi,
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stečene stručne spreme,
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje:
  1. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
  1. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH),
  1. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
  1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
  1. da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.),
  1. da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira.

VII – Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao Općinski načelnik općine Ključ. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će sačiniti Rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadležnom organu za konačno imenovanje.

Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja.

VIII – Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objaviće se u „Službenim novinama FBiH“, jednom dnevnom listu, na oglasnim tablama općine Ključ, JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, JP „Veterinarska stanica“, JP „Radio Ključ“ i na Web stranici općine Ključ. Rok za podnošenje prijava računa se od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenim novinama FBiH“.

IX – Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično (putem protokola Općine) ili putem pošte na adresu – OPĆINA KLJUČ, Ul. Branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ, Komisija za izbor/na ruke Predsjednika, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZAIZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ“  (Obavezno navesti za koju poziciju !)

Na poleđini navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.  

X – Prijave podnesene poslije isteka navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                    Nedžad Zukanović, prof.

06. 03. 2020.

14. 02. 2020.

20. 03. 2019.

DI KLJUČ DOO KLJUČ U STEČAJU – PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                  OGLAS

   ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju

   PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1 691/5 Pilana – Građevinsko z. 0 1.134 28.350
2 691/6 Pilana – Građevinsko z. 0 1.860 46.500
3 691/7 Pilana – Građevinsko z. 0 1.786 44.650
4 691/8 Pilana – Građevinskog, 0 372 9.300
5 691/9 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
6 691/10 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
7 691/11 Pilana – Građevinsko z. 0 1.886 47.150
8 691/12 Pilana – Građevinsko z. 0 737 18.425
9 691/14 Pilana – Građevinsko z. 0 3.245 159.087
10 691/15 Pilana 800 2.548 78.653
11 691/16. Pilana 1.688 3.138 132.726
12 691/17 Pilana 1419 2.021 70.370
13 691/18 Pilana 276 2.096 45.936
14 691/19 Pilana 3060 3.060 75.900
15 691/20 Pilana – Građevinsko z. 0 2 938 73.450
Ukupno 27.601 849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot Naziv J/m Kol. Vrijednost Vrijednost Napomena
16 Kace za odlaganje piljevine kom 1 43.659,00 43.659,00 s mehaniz.
17 Dimnjak za spaljivanje kom 1 7.938,00 7.938,00

 

Lokacija Brodarica

18 Cikular za uzdužno rezanje kom 1 453,60 453,60
19 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.592,00 5.184,00

 

Lokacija Pilana

20 Brenta 1500 kom 1 3.645,00 3.645,00
21 Duplak kom 1 4.698,00 4.698,00
22 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.268,00 4.536,00
23 Silos za sječku kom 2 6.075,00 12.150,00
24 Štrucer za poprečno rezanje kom 1 469,80 469,80
25 Mašina za uzdužno rezanje kom 1 2.997,00 2.997,00

 

Lokacija Pilana 1

26 Agregat kom 1 162,00 162,00 Stara pilana
27 Tračne pile za brentu 1500 kom 7 186,30 1.304,10
28 Tračne pile za brentu 1100 kom 3 162,00 486,00 tri transp. I.
29 Gatarske pile kom 38 64,80 2.462,40

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30 Dimnjak sa ventilatorom kom 1 5.913,00 5.913,00

 

Lokacija Panelka

31 Cikular HKP -55 kom 2 680,40 1.360,80
32 Cikular PCP-450 kom 1 486,00 486,00
33 Cikular mali kom 10 129,60 1.296,00
34 Dio od viljuškara kom 1 405,00 405,00
35 Aparati za gašenje – razni kom 7 24,30 170,10
36 Spajač furnira kom 1 8.626,50 8.626,50
37 Spajač letvica kom 2 7.776,00 15.552,00
38 Brusilica VOLMER kom 1 542,70 542,70
39 Nosač ljepila kom 1 5.184,00 5.184,00
40 Nanosač furmira kom 1 6.318,00 6.318,00
41 Uljna pumpa kom 1 2.916,00 2.916,00
42 Obrezivač ploča kom 1 13.932,00 13.932,00
43 Brusilica BOTTCHER kom 2 6.804,00 13.608,00
44 Okretač ploča kom 1 1.296,00 1.296,00
45 Kompresor FAGRAM kom 2 1.150,20 2.300,40
46 Mašina X9 kom 4 324,00 1.296,00
47 Vagonić kom 1 324,00 324,00
48 Podizna platforma kom 1 664,20 664,20
49 Kolica za letvice kom 5 45,00 225,00

 

Lokacija Magacin

50 Mašina X1 kom 1 291,60 291,60
51 Mašina X2 kom 1 567,00 567,00
52 Formatna pila kom 1 9.477,00 9.477,00
53 Mašina X4 kom 1 275,40 275,40
54 Mašina X5 kom 1 81,00 81,00
55 Zamajac GATARSKI kom 1 850,50 850,50
56 Mašina X6 kom 1 81,00 81,00
57 Mašina X7 kom 1 89,10 89,10
58 Mašina X8 kom 1 275,40 275,40
59 Aparat za gašenje kom 4 24,30 97,20

 

Lokacija Kotlovnica

60 Ventilator dimnjaka kom 1 3.654,00 3.654,00

 

Lokacija Pilana

61 Kanalna sortirnica kom 1 11.880,00 11.880,00
62 Prikolica kom 1 1.800,00 1 800,00
63 ViŠelisna kružna pila, sa platformom kom 1 2.970,00 2.970,00 TOZD

Mežica,

Slovenija

64 Transporter za prizmu kom 1 1.512,00 1.512,00
65 Transporteri za grede sa prebacivaćtma kom 1 5.589,00 5.589,00 2 transp. linije
66 Transporter ispred štucera kom 1 990,00 990,00
67 Transporteri za stucer (do brente) kom 1 1.521,00 1.521,00
68 Transporteri iza štucera (za gater) kom 1 1.710,00 1.710,00
68 Transporteri iza Štucera (do zida) kom 1 1.341,00 1.341,00
70 Transporteri daske 3×4 m kom 1 1.080,00 1.080,00
71 Transporteri daske 3,2×8 m kom 1 2 304.00 2.304,00
72 Transporteri daske 5×5 m kom 2 2.137,50 4.275,00
73 kom 1 1.251,00 1.251,00
74 kom 1 819,00 819,00
75 kom 1 351,00 351,00
76 kom 1 549,00 549,00
77 Konstrukcija u podrumu pilane kom 1 1.800,00 1.800,00
78 Transporter uz duplak kom 1 1.548,00 1.548,00
79 Transporter uz štucer kom 1 1.341,00 1.341,00
80 Sistemi za grijanje hale kom 1.629,00 1.629,00 na stropu
81 Sistemi za otprašivanje hale kom 1 2.079,00 2.079,00 na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82 Parovod 160 m 2500 1,62 4.050,00 bez nosača
83 Parovod a 80 m 2500 2,57 6.412,50 bez nosača
84 Obloga izolacije (Al-lim) kg 2100 1,80 3.780,00
85 Pruga (kranska sta) m 624 22,24 13.878,54 željezo
86 Nadstrešnica iznad sjekirostroja kom 1 1.413,00 1.413,00
87 Trakasti transporer kom 1 607,50 607,50 d=400, l=20m
88 Trakasti transporer kom 1 675,00 675,00 d=600, l=20m
89 Konstrukcija iznad bazena trupaca kom 1 3.357,00 3.357,00
90 Ventilatori za piljevinu kom 3 153,00 459,00
91 Oqrada kruqa kom 45 45,00 2.025,00 2,5×1,25 m
92 Ograda kruga kom 80 90,00 7.200,00 2,5×2,5 m
93 Stub ograde 0 60 kom 130 1,94 251,88 1,3 m
94 Stub ograde 0 60 kom 200 2,98 596,16 2,0 m
95 Parovod 0200 mm m 400 8,71 3.484,80 bez nosača
96 Odvod piljevine 0 500 m 700 22,19 15.535,80 bez nosača
97 Odvod piljevine 0 200 m 160 13,57 2.171,52 bez nosača

 

Lokacija TPP

98 Podizna platforma kom 1 540,00 540,00
99 Transporteri furnira kom 4 963,00 3.852,00
100 Podizna platforma kom 6 1.530,00 9.180,00
101 Transporter srednjača kom 4 963,00 3.852,00
102 Transporter ploča kom 1 855,00 855,00
103 Okretač ploča kom 1 2.250,00 2.250.00
104 Transporteri otpada kom 4 486,00 1.944,00
105 Razvodnik za grijanje kom 1 180,00 180,00
106 Sistem za grijanje m 120 54,00 6.480,00 cjevovod
107 Ventilacija za piljevinu m 80 54,00 4.320,00
108 Kaloriferi kom 15 27,00 405,00
109 Elektroormari kom 3 72,00 216,00

 

Lokacija Krug preduzeća

110 Vaga 100 kg kom 1 135,00 135,00
111 Stolovi, restoranski kom 16 54,00 864,00
112 Stolice kom 90 9,00 810,00
113 Stolovi, rostfrei kom 7 225,00 1.575,00
114 Sudoper kom 3 270,00 810,00
115 šporet kom 3 405,00 1.215,00
116 Kazan kom 4 765,00 3.060,00
117 Veš mašina kom 1 135,00 135,00
118 stolovi, rostfrei, veći kom 4 270,00 1.080,00

 

Lokacija Sušara

119 Grijači zidni kom 18 135,00 2.430,00 2×3 m
120 Grijači stropni kom 42 45,00 1.890,00 1×2 m
121 Razvodnici kom 4 765,00 3.060,00
122 Elektro motori kom 30 63,00 1.890,00
123 Propeleri, ventilatori kom 36 54,00 1.944,00

 

Ostalo

124 Kotao, ispod restorana kom 1 1.602,00 1.602.00 FKR

Zrenjanin

125 Viljuškar kom 1 4.050,00 4.050,00 ČELIK-BOSS
126 Magacin rezervnih dijelova pauš 1 2.070,00 2.070,00

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b. Naziv j/m Količina Početna cijena
127 Cigla puna vatrostalna 12x7x25 kom 1.230 0,50
Suhi drvni sortimenti
128 Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m m3 1,00 50,00
129 Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m m3 19.36 50,00
130 Daska – kratica m3 0,33 50 00
131 Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm m3 0,50 50,00
132 Daska od paleta 2,5 cm m3 0,50 50,00
133 Okorci – dužina 4 m m3 5,00 50,00
134 Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm m3 4.61 50.00
135 Letva – (7×2.5) dužine 1 m m3 3,00 50,00
136 Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m m3 6,60 50.00
137 Letva – 2,5×8 dužine 1 m m3 1,00 50,00
138 Letve 2,5×5 dužina 140 m3 1,00 50,00
139 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 1,70 50,00
140 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 7,00 50,00
141 Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm m3 16,00 50,00
142 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 5,46 50,00
143 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 15,80 50,00
144 Kutne iajsne za pod dužina 4 m m3 0,50 50,00
145 Palete 120×80 visina 13 cm kom 76,00 5,00
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu
146 Daska u krugu steč.dužnika Paleta 19,00 20,00
147 Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm m3 2,35 20,00
148 Betonski elementi kom 300,00 0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik

Nastavite čitati »

Dokumenti