01. 09. 2021.

Javni poziv za sufinansiranje troškova nabavke visokokvalitetne rasplodne stoke – junica na području općine Ključ u 2021. godini

Pozivaju se pravna lica, obrtnici i fizička lica (u daljem tekstu: kandidati) sa prostora općine Ključ koji su izvršili nabavku visokokvalitetnih rasplodnih junica da apliciraju na javni poziv za sufinansiranje troškova nabavke visokokvlitetne rasplodne stoke – junica na području općine Ključ u 2021. godini. osigurana novčana sredstva za sufinansiranje nabavke iznose 20.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte ispod:

Obrasci za prijavu za fizička lica i za pravna lica su na gore navedenim linkovima.

Dokumenti

17. 08. 2021.

JAVNI OGLAS za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Broj: 02-34-1668/21

Ključ, 17.08.2021. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o participiranju općine Ključ u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ („Službeni gasnik općine Ključ“, broj:12/19), Općinsko vijeće općine Ključ, dana 17.08.2021. godine  r a s p i s u j e:

J A V N I  O G L A S

za priznavanje prava na participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Ključ

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za participaciju u troškovima prevoza redovnih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Ključ, a koji putuju svaki radni dan školske 2021/2022 godine i to:

Pravo učešća po ovom Javnom oglasu imaju:

 1. Učenici sa invaliditetom
 2. Učenici – djeca bez jednog ili  oba roditelja
 3. Učenici čiji roditelji primaju stalnu socijalnu pomoć
 4. Učenici djeca šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja
 5. Učenici čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Birou za zapošljavanje
 6. Učenici čiji su roditelji zaposleni, a čiji prihod po domaćinstvu ne prelazi iznos prosječne plaće Federacije BiH po posljednjim službenim podacima.

Pravo na korištenje participacije u prevozu bez obzira na visinu prosjeka primanja po domaćinstvu imaju redovni učenici:

 • učenici sa invaliditetom,
 • učenici bez jednog ili oba roditelja,
 • djeca – učenici šehida, ratnih vojnih invalida  i djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja
 • ukoliko u domaćinstvu ima dvoje ili više djece koja pohađaju srednju školu, a koriste prevoz

Prijava ja Javni oglas treba da sadrži:

      1.   Zahtjev

      2.   Potvrda o prebivalištu učenika;

 • Potvrda o upisu učenika u tekuću školsku godinu, izdata od nadležne školske ustanove;
 1. Ovjerena kućna lista, sa pratećom potrebnom dokumentacijom (smrtni list roditelja/rodni list roditelja koji izdržava učenika, ostala potrebna dokumentacija) uz dokaz o statusu za oba roditelja učenika;
 2.  Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva, i to:

– za zaposlene: potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca       ovjerena od  strane poslodavca;

– za privatne poduzetnike: Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od     nadležne poreske ispostave i potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeeca;

– za penzionere: ovjerena kopija čeka od penzije;

– za nezaposlene: uvjerenje Biroa za zapošljavanje;

      – za nezaposlene koji nisu na evidenciji Biroa za zapošljavanje:

        a)  potvrda da nije porezni obveznik (Porezna uprava)

        b) za studente: potvrda visokoškolske ustanove

 1. Dokaz o socijalnom statusu (za učenike bez oba roditelja);
 2. Dokaz o invaliditetu učenika (rješenje od  nadležnog organa);
 3. Rješenje/uvjerenje nadležne Službe za učenike djecu šehida, ratnih vojnih invalida  i djecu dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Rješavajući po zahtjevu učenika odn.roditelja nadležna Služba općine Ključ će nakon provedenog postupka donijeti Rješenje o priznavanju prava na participaciju putnih troškova.

Učenici koji su ostvarili pravo na participaciju putnih troškova, dužni su nakon završetka I polugodišta školske godine dostaviti nadležnoj Službi općine Ključ ovjerenu fotokopiju svjedočanstva u roku od 8 (osam) dana od dobijanja istih.

Prjave moraju biti dostavljene u pisanom obliku, neposredno na šalteru Općinski službi općine Ključ ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI OGLAS“ na adresu Općine Ključ, ulica Branilaca BiH br.78, najkasnije do 31.08.2021. godine do 14,00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi z stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti putem telefona:037/316-359 ili putem mail-a: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

                                                                                               PREDSJEDAVAJUĆA OV

                                                                                                    Emina Velić, prof.s.r.

16. 08. 2021.

11. 06. 2021.

09. 06. 2021.

Javni poziv – oglas o licitaciji

Broj: 03-19-520/20

Datum, 08.06.2021.godine

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13) i člana 7.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/14) i člana 1.stav (3) Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u vlasništvu općine Ključ broj 02-02-1239/21 od 01.06.2021.godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje

OGLAS O LICITACIJI

za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ

I

Predmet javne licitacije je prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu općine Ključ:

a)k.č.br. 980/10 zv. „Bašta“ ostalo neplodno zemljište, površine 114 m2, upisanih u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

b)k.č.br. 980/11 zv. „Bašta“ ostalo neplodno zemljište, površine 179 m2, upisanih u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

c)k.č.br. 983/1 zv. „Park“ ostalo neplodno zemljište, površine 117 m2, upisanih u PL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1,

d)k.č.br. 983/3 zv. „Park“ ostalo neplodno zemljište, površine 120 m2, upisanih uPL-174 KO Ključ I, sa posjedom općine Ključ u dijelu od 1/1.

II

Početna prodajna cijena nekretnina iz člana 1.ove Odluke iznosi:

a)za nekretnine iz člana 1.stav a) ove Odluke iznosi     6.840,00 KM,

b)za nekretnine iz člana 1.stav b) ove Odluke iznosi   10.740,00 KM,

c)za nekretnine iz člana 1.stav c) ove Odluke iznosi      7.020,00 KM,

d)za nekretnine iz člana 1.stav d) ove Odluke iznosi      7.200,00 KM.

III

1)Ponuđači u postupku po oglasu o licitaciji dužni su uz prijavu za učešće na licitaciji dostaviti dokaz o uplaćenoj kapari za učešće na licitaciji za prodaju nekretnina iz člana 1.ove Odluke koja iznosi:

– za nekretnine iz člana I.stav a) ove Odluke iznosi     684,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav b) ove Odluke iznosi  1.074,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav c) ove Odluke iznosi     702,00 KM,

– za nekretnine iz člana I.stav d) ove Odluke iznosi     720,00 KM,

(2)Kapara iz prethodnog stava uplaćuje se na depozitni račun općine Ključ, a nadležna služba općine Ključ dužna je prilikom objavljivanja oglasa o licitaciji navesti upute o broju računa, vrsti prihoda i ostalim relevantima činjenicama za uplatu kapare.

IV

(1)Sa najpovoljnijim ponudjačem kao kupcem, kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do 30(trideset) dana od datuma održavanja licitacije, uz priloženi dokaz o uplati kupoprodajne cijene iz stava (2) ovog člana i uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranilaštva općine Ključ.

(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nekretnina iz člana 1.ove Odluke uplatiti u cijelom iznosu na depozitni račun općine Ključ najkasnije u rolu od 7(sedam) dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

V

Vrijeme i način predaje nekretnina u posjed kupcu će biti regulisano Ugovorom o prodaji nekretnina.

VI

Javno otvaranje ponuda i postupak licitacije provest će se dana 28.06.2021.godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Ključ, kancelarija broj 25.(sala za sastanke) adresa Branilaca BiH broj 78 Ključ, uz prisustvo ponuđača koji žele da prisustvuju otvaranju i postupku licitacije.

VII

Nekretnine koje su predmet prodaje, zemljišnoknjižna i druga dokumentacija koja se odnosi na nekretnine, može se razgledati u prisustvu ovlaštenog lica ispred Općine Ključ svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

VIII

(1)Ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA-PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE KLJUČ-NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom putem pošte ili neposredno putem pisarnice općine Ključ.

(2)Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je u pitanju fizičko lice), tačnu adresu ponuđača, te ako je pravno lice ponuđač i naznaku njegovog pečata na koverti.

IX

Krajnji rok za prijem ponuda je 24.06.2021.godine do 15,30 sati (bez obzira na način dostavljanja–lično ili poštom).Sve ponude koji pristignu poslije ovog roka neće biti predmet razmatranja.

X

Ovaj Oglas će također biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Ključ, u programu Radio Ključa, dnevnim novinama “Oslobođenje” i web stranici www.opcina-kljuc.ba, s tim da jedini mjerodavni datum jeste dan objave u dnevnim novinama Oslobođenje Sarajevo dana 09.06.2021.godine.

XI

(1)U slučaju da je ponuđač pravno lice (d.o.o. , d.d, d.n.o. i sl.)njihov predstavnik je dužan na prednje navedeni datum i satnicu otvaranja pristiglih pisanih ponuda predati, odnosno na uvid Komisiji dati sledeće:

a)Pečat pravnog lica,

b)pisano ovlaštenje za zastupanje pravnog lica u postupku prodaje predmetnih nekretnina povodom ovog Oglasa ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog društva, s tim da punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave,

c)ako pravno lice zastupa u postupku prodaje predmetnih nekretnina njen zakonski zastupnik ili eventualno vlasnik, dužan je pored pečata pravnog lica ponijeti i predati odgovarajući

-3-

dokument iz kojeg je vidljivo njegovo prednje navedeno svojstvo u originalu ili ovjerenoj kopiji,

d)odgovarajući dokument radi utvrđivanja identiteta zastupnika tj. predstavnika pravnog lica.

(2)U slučaju da je ponuđač fizičko lice potrebno je da na zakazani datum otvaranja pristiglih pisanih ponuda preda na uvid Komisiji dokument koje se utvrđuje identitet tog lica.

(3)Ponuđači mogu biti fizičke i pravne osobe, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjenju uslova po osnovu reciprociteta između država pri sticanju prava vlasništva.

XII

(1)Ponuda mora sadržavati:

a) pismenu prijavu potpisanu od strane podnosioca (ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica) sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom sjedišta, kontakt broj telefona, oznaka podataka o nekretnini, te broj računa za slučaj vraćanja uplaćene kapare,

b)ovjerenu kopiju lične karte, a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države Bosne i Hercegovine i njegove države,

c)ovjerenu kopiju ili original rješenja o registraciji društva (za pravna lica),

d)dokaz o uplaćenoj kapari,

(2)Pripadajući iznos kapare iz prethodne tačke treba biti uplaćen na transakcijski račun općine Ključ broj:1994400055683041, koji je otvoren kod Sparkasse bank D.D. Sarajevo-Poslovnica Ključ, svrha uplate: kapara za učešće na oglasu o licitaciji za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ.

(3)Komisija zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća ponuđaču.

XIII

Sve poreze, troškove prenosa, uknjižbe, eventualnih zabilježbi i uvođenja u posjed predmetnih nekretnina snosi kupac u cijelosti.

XIV

(1)Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može niti u jednom slučaju biti manja od početne prodajne cijene naznačene u ovom oglasu.

(2)Ponuđačima koji ne steknu status kupca-najpovoljnijeg ponuđača uplaćena kapara biti će vraćena u roku od 30 (trideset) dana od datuma okončanja javne prodaje.

(3)Ako se ugovor o prodaji nekretnina iz tačke I ovog Oglasa zaključi sa subjektom koji je ranije bio u zakupu ili drugom pravnom odnosu sa Općinom Ključ u pogledu raspolaganja i korištenja sa navedenim nekretninama, općina Ključ će ispoštovati odredbe ranije zaključenih ugovora o takvim odnosima.

XV

(1)Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda predsjednik komisije upoznaje učesnike sa načinom i postupkom licitacije.

(2)Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuje najmanje dva učesnika izuzev ako drugačije ovim oglasom nije određeno.

(3)Učesnici u licitaciji ne mogu ponuditi manju cijenu od one naznačene u svojoj ponudi.

(4)Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik Komisija može pristupiti postupku prodaje pod uslovom da ta cijena ne može biti identična početnoj cijeni objavljenoj u ovom Oglasu.Komisija će tog učesnika pozvati da ponudi veću cijenu od početne, te ukoliko ne ponudi veću cijenu od početne, licitacija za tu nekretninu se smatra neuspjelom, a to lice gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

-4-

 (5)Ukoliko u postupku licitacije učestvuju dva i više lica, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene davanjem veće ponude.Ukoliko ponuđači ne žele povećati cijenu kroz davanje veće ponude,  Komisija će proglasiti ponuđača koji je dao u svojoj ponudi višu cijenu kupcem, a za slučaj da su ponuđene cijene identične, Komisija će ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štambilja proglasiti kupcem.

XVI

(1)Ukoliko niko od lica (lično ili putem zakonskog zastupnika, punomoćnika) koja su dostavila ponudu nije prisutan na dan licitacije, licitacija će se proglasiti neuspjelom, a lica koja su učinila ponudu gube pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare.

(2)Licitacija traje sve dok se daju veće ponude.Učesnicima u licitaciji, na njihov zahtjev, može se dozvoliti kraći rok za razmišljanje o daljim ponudama.

(3)Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od 5 (pet) minuta dana veća ponuda.Prije zaključenja licitacije predsjednik Komisije još jednom ponavlja posljednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena.

(4)Poslije zaključenja licitacije predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovore na sprovedeni postupak licitacije, te da poslije zaključenja licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

(5)O prigovoru odlučuje Komisija.

XVII

(1)Ponuđaču koje ne bude proglašen kao najpovoljniji uplaćena kapara će se vratiti u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana provedenog postupka licitacije.

(2)Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u cijelosti platiti prodavcu najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od datuma kada ga prodavac pismenim putem pozove da to učini, s tim da se iznos uplaćene kapare uračunava u postignutu prodajnu cijenu.

(3)S najpovoljnijim ponuđačem kao kupcem kupoprodajni ugovor će se zaključiti u roku do 30 (trideset) dana od datuma održavanja licitacije.

(4)Svi ostali detalji kupoprodaje i međusobnim prava i obaveza regulirat će se Ugovorom o kupoprodaji.

(5)Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati preostalu prodajnu cijenu u cijelosti u roku od 7 (sedam) dana od dana kada ga prodavac pozove da to učini, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kapare i prodaja će se smatrati neuspjelom.

XVIII

Lica koja dostave svoju ponudu (jave se u ulozi ponuđača) potvrđuju da su prije dostave ponude upoznati sa svim eventualnim teretima,  manama ili drugim nedostacima koji postoje na istom i da ga kao takvog žele i hoće kupiti, te se odriču bilo kakvih daljnjih prigovora po tom ili sličnom pravnom osnovu i činjeničnom stanju.

XIX

(1)Izabrani ponudjač koji stekne pravo upisa na nekretninama koje su predmet ovog javnog oglasa , je dužan izvršiti privođenje namjeni predmetnog zemljišta u skladu sa Odlukom o usvajanju i izradi Urbanističkog projekta “Poslovni blok 1” broj 05-02-1596/16 od 31.05.2016.godine, te u roku od najviše jedne godine započeti sa gradnjom građevinskih sadržaja iz navedene odluke.

(2)Ukoliko se u navedenom roku ne izvrši privođenje namjeni predmetnih nekretnina shodno odluci broj 05-02-1596/16 od 31.05.2016.godine, Općina Ključ zadržava pravo poništenja odluke o prodaji i povrat nekretnina u predjašnje stanje.

-5-

XI

Općinski načelnik općine Ključ zadržava pravo poništenja, izmjene i dopune ovog oglasa u bilo kojoj njegovoj fazi čak i tokom postupka licitacije i nisu obavezni prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez obaveze da navode bilo kakvo obrazloženje za takvu svoju odluku.

XX

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                            Općinski načelnik

                                                                                         Nedžad Zukanović, prof.

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/06/prodaja-nekretnina-lokali-1.pdf

Dokumenti

18. 05. 2021.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Općina Ključ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/ nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Ključ iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 • jačanje demokratskog društva : projekti koji pospješuju omladinski aktivizam; omladinski projekti za razvoj društvenog života u lokalnoj zajednici, suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju.
 • kultura : organizovanje manifestacija kulturno – umjetničkih sadržaja za zadovoljavanje potreba građana općine Ključ, afirmacija umjetničke produkcije građana općine Ključ (književnost, likovna umjetnost, muzika i sl.), promoviranje i afirmacija mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda BiH.
 • socijalna zaštita  : unaprjeđivanje kvaliteta života djece s teškoćama u razvoju i  osoba s invaliditetom, projekti koji se odnose na borbu protiv aktuelnih poroka u društvu; prevencija i liječenje ovisnosti, prevencija nasilja u porodici, maloljetničke delikvencije, zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja, suzbijanje nasilja nad ženama.
 • Ekologija : informativno edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja svijesti građana o zaštiti životne sredine, uređenje okoliša.

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosit će maksimalno do 2.000 KM (konvertibilnih maraka).

Općina zadržava pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci. Izabrani projekti  trebalo bi da se provedu u periodu od 01. jula 2021. do  31. decembra 2021. godine.

PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Ključ može se preuzeti od 18.05.2021. godine slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com, putem web stranice Općine Ključ ili lično preuzimanjem u zgradi Općine Ključ, ul.Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ, kancelarija 24.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com sa naznakom za javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 01.06.2021.godine. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA: Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom orginal primjerku u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv: Općina Ključ, Šalter sala, šalter br.3, ul.Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ . Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/javnipoziv.zip

Rok za predaju aplikacija je 08.06.2021. godine do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bitće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Ključ, kao i na oglasnoj ploči općine.

Broj: 02- 11-10-981/21                                                      OPĆINSKI NAČELNIK  

Datum, 17.05.2021. godine                                           Nedžad Zukanović, prof.

Dokumenti

17. 05. 2021.

Javni poziv “Podrška tradicionalnim i starim zanatima”

Tekst Javnog poziva, kao i prateće dokumente možete preuzeti na linkovima ispod:

Javni poziv Podrška tradicionalnim i starim zanatima

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Javni-poziv-Podrška-tradicionalnim-i-starim-zanatima.pdf

PRIJAVNI OBRAZAC – zanati

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/PRIJAVNI-OBRAZAC-zanati.docx

Budžet Tradicionalni zanati

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budžet-Tradicionalni-zanati.xlsx

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoći

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-primljenim-de-minimis-pomoćima-i-drugim-državnim-pomoćima-zanati.docx

Izjava o vlastitom učešću finansijskih sredstava – zanati

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-vlastitom-učešću-finansijskih-sredstava-zanati.docx

Više informacija na linku: http://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-podrska-tradicionalnim-i-starim-zanatima/3357

Javni poziv „Podrška novoosnovanim subjektima male privrede“

Tekst Javnog poziva, kao i prateće dokumente možete preuzeti na linkovima ispod:

Javni poziv

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Javni-poziv-Podrška-novoosnovanim-subjektima-male-privrede.pdf

Prijavni obrazac

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/PRIJAVNI-OBRAZAC-podrska.docx

Budžet novoosnovana pravna lica – sufinansiranje

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budžet-Novoosnovani-Pravna-lica-sufinansiranje.xlsx

Budžet novoosnovana pravna lica – refundiranje

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budžet-Novoosnovani-Pravna-lica-refundiranje.xlsx

Budžet Novoosnovani Fizička lica-sufinansiranje

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budžet-Novoosnovani-Fizička-lica-sufinansiranje.xlsx

Budžet Novoosnovani Fizicka lica refundiranje

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budžet-Novoosnovani-Fizicka-lica-refundiranje.xlsx

Izjava o vlastitom učešću finansijskih sredstava – podrska

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-vlastitom-učešću-finansijskih-sredstava-podrska.docx

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima – podrska

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-primljenim-de-minimis-pomoćima-i-drugim-državnim-pomoćima-podrska.docx

Izjava o nekorištenju sredstava iz drugih izvora za istu namjenu

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-nekorištenju-sredstava-iz-drugih-izvora-za-istu-namjenu.docx

Više informacija na linku: http://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-podrska-novoosnovanim-subjektima-male-privrede/3356

Javni poziv „Jačanje konkurentnosti subjekata male privrede“

Tekst Javnog poziva, kao i prateće dokumente možete preuzeti na linkovima ispod:

Prijavni obrazac

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/PRIJAVNI-OBRAZAC.docx

Izjava o vlastitom učešću

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-vlastitom-učešću-finansijskih-sredstava.docx

Izjava o primljenim de-minimis pomoćima

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Izjava-o-primljenim-de-minimis-pomoćima-i-drugim-državnim-pomoćima.docx

Budžet za fizička lica

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budzet-Konkurentnost-Fizicka-lica.xlsx

Budžet za pravna lica

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Budzet-Konkurentnost-Pravna-lica.xlsx

Za više informacija posjetite web stranicu: http://vladausk.ba/v4/novost/javni-poziv-za-odabir-korisnika-sredstava-po-programu-poticaja-razvoja-male-privrede-za-2021-godinu-jacanje-konkurentnosti-subjekata-male-privrede/3355

23. 04. 2021.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova:  58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) , Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09)  i  Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) te Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2021. godinu na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenja pašnjaka  u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom           vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2021.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.

 • Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).                          
 • Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.  

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu,
 • Zapisnik općinskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih službi za poljoprivredu i katastar,                      
 • Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim  nadzorom veterinarske organizacije,
 • Izvod od iz jedinstvenog registra domaćih životinja izdatog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar                    
 • Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:

1. Iskustvo u bavljenju stočarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 5 bodova, maksimalan broj bodova je 25. (dokaz:  ovjerena izjava)

2. Veličina stada – Za svakih 10 uslovnih grla dodjeljuju se dva (2) boda. Najniži razred je 5 do 10 uslovnih grla pa do razreda od 90, 1 do 100 uslovnih grla  koji se boduje sa 20 bodova i preko 100 uslovnih grla dodjeljuje se maksimalan iznos bodova 25.  Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje u 2021.godini Agromediteranskog zavoda Mostar (oba dokumenta datirana u 2021.godini), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela. Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u 2020.godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava datiran u 2021.godini.                       

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 5 bodova (dokaz: CIPS).

4.  Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak  boduje se sa 5 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion, boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole).

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, kosačica)-boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerene kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor, zapisnik općinske službe za poljoprivredu i izjava vlasnika o posjedovanju balirke i kosačice).

7. Dokaz da je stado obilježeno i potvrda da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije- boduje se sa 10 bodova.

8. Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja ovjerenog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar- boduje se sa 5 bodova

9. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha) za svaku ponudu veću od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod jednakim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak i lica koja imaju sjedište ili prebivalište u brdsko-planinskim područjima Unsko-sanskog kantona, a bave se poljoprivrednom djelatnošću

Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju  pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom  poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ

sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba je Haris Redžić,dipl.ing.  telefon: 037-316-142.

                                                                                                                                              M I N I S T A R

_________________________                                                                                     Sulejman Kulenović,dr.vet.med.

Broj:08-20-3621 – 2 /2021

Bihać:05.04.2021.godine