29. 09. 2022.

JAVNI POZIV Islamic Relief-a BiH

za podnošenje prijava za dodjelu poljoprivrednih dobara,
stoke i peradi u okviru inicijative
“Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini”

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva broj: 248-22 (u nastavku teksta javni poziv) za podnošenje prijava je
dodjela plastenika, sjemena, krava, ovaca i peradi, kojeg implementira
Islamic Relief Bosne i 
Hercegovine (u nastavku teksta Donator).
Inicijativom će biti obuhvaćeno više od 250 domaćinstava/fizičkih lica.
Inicijativa nastoji poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u najmanje
250 domaćinstava kroz obezbjeđivanje 
poljoprivrednih dobara, stoke i peradi.
Korisnicima će angažirani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede/veterinarstva i biznisa,
dati potrebna znanja za rad s doniranim dobrima, kako bi se socijalno i ekonomski osnažili,
te doprinijeli većoj proizvodnji i prodaji proizvoda na domaćem tržištu.
Javni poziv se realizira u okviru inicijative
Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini“,
uz podršku Islamic Relief Kanada.
Dodijeljena dobra su bespovratna i namjenska. Primalac donacije će se ugovorom obavezati
da će donirana dobra upotrijebiti isključivo u svrhe koje je Donator namijenio i
obavezuje se da istu neće zloupotrijebiti, iznajmiti, niti prodati nekom trećem licu.
Islamic Relief Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti i provedbe javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren do petka, 14.10.2022. godine.

II. UVJETI JAVNOG POZIVA

Aplikanti (isključivo fizička lica) se na javni poziv mogu prijaviti samo ukoliko imaju prebivalište
u sljedećim kantonima ili regijama Bosne i Hercegovine:
• Tuzlanski kanton,
• Unsko-sanski kanton,
• Zeničko-dobojski kanton,
• Srednjobosanski kanton,
• Bosansko-podrinjski kanton,
• Hercegovačko-neretvanski kanton,
• Kanton 10,

• Regija Bijeljina (Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci,Srebrenica, Ugljevik i Šekovići)
• Regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Novo Goražde, Pale, Rogatica, Rudo, Sokolac,Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Han Pijesak i Trnovo).

Jedno domaćinstvo se može prijaviti samo za jedan LOT, tj. jednu vrstu donacije.
Prilikom slanja aplikacije obavezno naznačiti za koji se LOT aplikant prijavljuje.

Komisija Islamic Relief BiH će kroz terenske posjete potencijalnim korisnicima utvrditi ispunjenje uvjeta za
donaciju dobara. Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uvjeta za dodjelu donacije,
s korisnicima će biti potpisani ugovori.
Donator zadržava pravo da ne dodijeli planiranu donaciju u slučaju neispunjenja potrebnih
uvjeta za dodjelu donacije. Donator će obavijestiti samo kandidate koji su prema kriteriju
odabrani za dodjelu donacije od strane Komisije.

III. KATEGORIJE PRIJAVE (LOT-ovi)

LOT 1: Dodjela 40 plastenika veličine 150m2, uz sjemena kultura pogodnih za uzgoj u plasteniku

Za prijavu na ovaj LOT neophodno je posjedovanje vlastitog zemljišta za plasteničku
proizvodnju minimalne površine od 200m2 (širine 8m i dužine 25m) s pristupačnim
izvorima/mrežom za navodnjavanje. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim
posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 2: Dodjela po 36 peradi za 100 korisnika

Korisnik mora posjedovati uvjete za čuvanje 36 peradi. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 3: Dodjela krava za 18 korisnika

Odabranim korisnicima bit će donirana po jedna muzna krava. Potrebno je posjedovati uvjete
za čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 4: Dodjela po pet ovaca za 93 korisnika

Odabranim korisnicima bit će dodijeljeno po pet ovaca. Potrebno je posjedovati uvjete za
čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Doljenavedenu dokumentaciju možete poslati u vidu originala ili ovjerenih kopija originala.

Osnovna dokumentacija:
• Ispunjen prijavni obrazac — MOŽETE PREUZETI OVDJE
• Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci,
• CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva, ne starije od 6 mjeseci,
• Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o
nezaposlenosti odraslih članova porodice, ne stariji od 6 mjeseci,
• Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju, ne stariji od 6 mjeseci.
Dodatna dokumentacija:
• Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta,
• Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje),
• Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa original ili
ovjerena fotokopija);
• Dokaz o statusu raseljenog lica,
• Potvrda o boračkom statusu,
• Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski
status.

V. ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA I KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv otvoren je do petka, 14. 10. 2022. godine. Aplikacije poslane nakon predviđenog
roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem jednog od dva navedena broja
telefona: 033/666-234 ili 062/911-477 (Viber, WhatsApp), ili putem e-maila info@islamic-relief.ba.
Upite o javnom pozivu 248-22 možete uputiti na gorenavedene kontakte, a najkasnije

do  utorka, 11. 10. 2022. godine, svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 15.00 sati.

VI. NAČIN PRIJAVE

Dostavljanje aplikacija/prijava na javni poziv se vrši poštom ili lično u zatvorenim kovertama,
na adresu:
Islamic Relief BiH
Jukićeva 75,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: N/R programski odjel (Prijava na javni poziv broj: 248-22, LOT: ) broj LOT-a na koji se prijavljujete.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime aplikanta/podnosioca i tačnu adresu.
Aplikacije/prijave zaprimljene na drugi način neće biti uzete u razmatranje. Islamic Relief BiH
neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

VII. POSTUPAK ODABIRA APLIKANATA I OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen prvenstveno ugroženom stanovništvu i ima za cilj socijalnoekonomski osnažiti domaćinstva, te podstaći domaću proizvodnju i trgovinu. Prednost imaju
osobe nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja: korisnici socijalne pomoći, domaćinstva s
jednim ili više nezaposlenih članova porodice, višečlane porodice sa malim primanjima,
jednoroditeljske porodice, povratničke porodice ili raseljena lica, osobe sa posebnim
potrebama i njihove porodice i druge grupe stanovništva u riziku.
Prednost imaju aplikanti koji ranije nisu dobili pomoć od Islamic Relief-a BiH.
U slučaju izmjene teksta javnog poziva, javni poziv će biti ponovno ažuriran na web stranici
Islamic Relief BiH: https://www.islamic-relief.ba/.
Rezultati javnog poziva će biti javno objavljeni na web stranici Islamic Relief-a BiH, sa šiframa
korisnika, bez navođenja imena i drugih ličnih podataka.

VIII. MONITORING I POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
Nakon izrade preliminarne liste korisnika po javnom pozivu, tim Islamic Relief-a BiH će
zajedno sa stručnjacima obaviti procjenu stanja kako bi se utvrdilo postojanje svih neophodnih
uvjeta za donaciju planiranih dobara (dovoljna površina obradivog zemljišta, popratni objekti
za domaće životinje itd.). Na osnovu gore navedene procjene utvrdit će se konačna lista
korisnika, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora i realizacija projektnih aktivnosti
isporuke dobara.

20. 09. 2022.

07. 09. 2022.

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
 • Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
 • Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2022. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.09.2022. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda fond.ba.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740

Datum objave: 25.08.2022. godine.

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

 • Lot II – obrazac JPA L- 2 – LINK
 • Lot III 3.1. obrazac JPA L – 3.1. – LINK
 • Lot III 3.2. obrazac JPA L – 3.2. – LINK
 • Lot III 3.3. obrazac JPA L – 3.3. – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  

„Javni poziv 2022. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“ 

 • Javni poziv ostaje otvoren 21 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.09.2022. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda fond.ba.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Datum objave: 25.08. 2022. godine.

23. 08. 2022.

01. 08. 2022.

23. 06. 2022.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE SADRŽAJA DRUŠTVENIH CENTARA

Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH) – MZ projekat ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava. Projekat, u drugoj fazi koja traje od 2020-2024. godine, radi sa ukupno 41[1] jedinicom lokalne samouprave (JLS) i 199 MZ. MZ Projekat provodi UNDP u BIH u partnerstvu sa domaćim institucijama[2] a finansiraju ga Vlada Švicarske i Švedska.

Kroz aktivnosti MZ projekta u svim partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) su uspostavljeni društveni centri kao odgovor na česte konstatacije lokalnog stanovništva da je jedan od najvećih problema u radu mjesnih zajednica neaktivnost, odnosno nezainteresovanost građana i građanki za učešće u radu mjesnih zajednica, prouzrokovana nedostatkom adekvatnog javnog prostora za druženje i različite aktivnosti od interesa za građane. Uspostavom društvenih centara,  MZ projekat je nastojao obezbijediti prostor za okupljanje i društveno korisno djelovanje građana i građanski kroz aktivizam te prostor za organizaciju različitih kulturnih, sportskih, edukativnih i drugih sadržaja.

MZ projekat poziva organizacije        civilnog društva (OCD) iz BiH da u saradnji sa JLS, koje su partneri na MZ projektu, dostave prijedloge projekata za poboljšanje sadržaja u društvenim centrima sa fokusom na slijedeće prioritetne sadržaje:

 • rekreativne i slobodne aktivnosti, kao što su različiti hobiji, umjetnost, sport, rukotvorine i društvene aktivnosti, promoviranje zdravih i održivih životnih stilova, pristup internetu i novim tehnologijama itd. uz korištenje razmjene znanja članova zajednice kao modela za provođenje  aktivnosti.
 • edukativne i aktivnosti usvajanja novih znanja, kao što su radionice i obuke, usvajanje novih vještina, treninzi za zapošljavanje poput „start up“ programa, ekonomsko osnaživanje žena i mladih, profesionalni razvoj i savjetovanje o razvoju karijere za mlade, programi za mlade, digitalne vještine, STEAM (eng. Skraćenica za „nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost, i matematika”) za djecu i omladinu, interaktivni i „nauči kroz igru“ muzeji za djecu i sl.
 • aktivnosti na uspostavi zajedničkog prostora gdje se članovi zajednice mogu sastajati, diskutirati, organizirati događaje i sesije usmjerene na učenje, praviti proslave i sl.
 • aktivnosti usmjerene na brigu o članovima zajednice, kao što su posebne aktivnosti za starije, prostor za igru djece, programi za djecu i odrasle sa invaliditetom i sl.
 • aktivnosti usmjerene na aktivizam i volonterizam u zajednici, kao npr. kampanje za čišćenje i ozelenjavanje, kampanje koje revitaliziraju identitet zajednice i sl.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 20.000,00 KM do 35.000,00 KM. Jedna OCD može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga u saradnji sa relevantnom partnerskom JLS, ali iznos sredstava koja jedna OCD može dobiti ne smije prelaziti 70,000.00 KM. Putem ovog Javnog poziva može biti dodijeljen isključivo jedan projekat po partnerskoj JLS.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od dvanaest (12) do sedamnaest (17) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2022. – februar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave MZ projekta.

Detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante u prilogu ovog Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se preuzeti sa web stranice: www.ba.undp.org.

PITANJA:

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za MZ projekat. Pitanja se mogu postavljati do 15. jula, 2022. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom traženom dokumentacijom) se dostavlja u dva štampana primjerka i jednoj elektronskoj kopiji (USB) i uključuje set obavezne i set dodatne dokumentacije. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za MZ projekat:

UNDP BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 20. juli 2022. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije isteka zvaničnog roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestit će se organizacije civilnog društva i JLS čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

[1] Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko Distrikt, Breza, Centar Sarajevo, Čitluk, Doboj, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ilijaš, Jablanica, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Ljubinje, Ljubuški, Maglaj, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Olovo, Pale FBiH, Petrovo, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Visoko, Vitez, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče.

[2] Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BIH, Ministarstvo pravde FBIH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, entitetski savezi opština/općina i gradova, Brčko Distrikt BIH

Svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=92570

15. 06. 2022.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Dokumenti

07. 06. 2022.

J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Broj: 02-02-1402/22

Datum: 06.06.2022.godine

            Na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Ključ („Službeni glasnik općine Ključ“, broj:12/13) Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja o b j a v l j u j e

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu

 javnih priznanja općine Ključ za 2022.godinu

I

 • Radi odavanja priznanja za posebna postignuća,doprinos od posebnog značaja i

rad ili djela koja zaslužuju opće priznanje i isticanje, Općinsko vijeće općine Ključ – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja poziva sve ovlaštene subjekte za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu.

 • Pod ovlaštenim subjektima iz stava (1) smatraju se Općinski načelnik, vijećnici u

Općinskom vijeću općine Ključ, članovi radnih tijela Vijeća, ostali članovi Stručnog kolegija Općinskog načelnika općine Ključ, državne institucije i njihovi organi, politički subjekti i udruženja građana.

II

 • Javna priznanja općine Ključ dodjeljuju se povodom 15. septembra – Dana

oslobođenja općine Ključ, a dodjeljuju se sljedeća javna priznanja:

 1. Počasni građanin Općine, kao posebno počasno priznanje
 2. Plaketa „15. septembar“, kao najveće priznanje općine Ključ
 3. Zahvalnica i
 4. Pohvala.
 • Javna priznanja „Počasni građanin općine Ključ“ i „Plaketa 15. Septembar“ mogu

biti dodijeljena po jednom licu u toku jedne godine iz reda predloženih kandidata, ako takvo lice ispunjava uslove propisane Odlukom o javnim priznanjima općine Ključ.

 • Javna priznanja „Zahvalnica“ i „Pohvala“ mogu biti dodijeljena za najviše po tri lica

u toku jedne godine iz reda predloženih kandidata, ako takva lica ispunjavaju uslove propisane Odlukom o javnim priznanjima općine Ključ.

III

 • Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ dodjeljuje se fizičkim licima koja

nemaju prebivalište na području općine Ključ, niti potječu sa područja općine Ključ, za izuzetne usluge u odbrani i oslobađanju, obnovi, izgradnji i razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno općine Ključ. Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ može se dodijeliti i za doprinos u razvoju nauke, kulture i sporta, unapređenju međunarodne saradnje, očuvanju mira i druge zasluge od posebnog značaja za Općinu. Licima koji nisu državljani Bosne i Hercegovine Javno priznanje „Počasni građanin Općine“ može se dodijeliti i za doprinos u pružanju podrške u borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije od 1992.godine do 1995.godine, organizovanju i pružanju humanitarne pomoći općini, razvoju demokratičnosti, humanosti, solidarnosti i toleranciji među ljudima.

 • Plaketa „15. septembar“ dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima sa područja općine

Ključ za zasluge stečene u odbrani i oslobađanju Općine, te zasluge stečene u oblasti privrednog, obrazovnog, naučnog, zdravstvenog, sportskog i drugih oblika razvoja Općine.

 • Javna priznanja „Zahvalnica“ i „Pohvala“ mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim licima

za zasluge stečene na odbrambeno-oslobodilačkom angažmanu u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995. godine, humanitoranom, kulturnom, privrednom, obrazovnom, naučnom, zdravstvenom, sportskom i drugim oblicima razvoja Općine. Javno priznanje „Pohvala“ dodjeljuje se za djela koja zaslužuju javnu pohvalu.

 • Javna priznanja općine Ključ mogu se dodjeljivati i posthumno.
 • Javna priznanja Općine ne mogu biti dodijeljena licima koja su svojim

aktivnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995. godine djelovala protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i koja su na bilo koji način učestvoala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

IV

            Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine podnosi se pisanim putem, a sadrži sljedeće elemente:

 1. ime i prezime ili naziv predlagača,
 2. ime i prezime ili naziv i adresu ili sjedište lica koje se predlaže za dodjelu javnog priznanja Općine i njegovu biografiju,
 3. konkretan prijedlog sa nazivom javnog priznanja za dodjelu licu koje se predlaže za dodjelu,
 4. obrazloženje prijedloga sa navođenjem razloga na kojima se zasniva prijedlog,
 5. po potrebi konkretne dokaze iz kojih se mogu nedvosmisleno utvrditi navodi iz prijedloga i drugi relevantni podaci,
 6. datum sačinjavanj prijedloga i
 7. potpis predlagača

V

            Postupak do donošenja Odluke o dodjeli općinskih priznanja, uključujući i sačinjavanje prijedloga Odluke, uz stručnu pomoć sekretara Vijeća, provodi Komisija za odlikovanja i općinska priznanja Općinskog vijeća općine Ključ.

VI

            Ako više kandidata ispunjavaju uslove za isto priznanje u smislu uslova propisanih odredbama Odluke o javnim priznanjima općine Ključ, Komisija odlučuje, primjenjujući kriterije iz Odluke, kojeg će kandidata predložiti za dodjelu javnog priznanja.

VII

            Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ključ za 2022. godinu otvoren je do 07.07.2022. godine, a prijedlozi kandidata dostavljaju se na adresu:

Općina Ključ – Općinsko vijeće – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

Ulica Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ.

VIII

            Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Komisija neće razmatrati.

                                                                            P R E D S J E D N I C A

                                                                            Emina Velić

Dokumenti

12. 05. 2022.

Javni poziv “Investiraj u BiH” u okviru Dijaspora programa za općinu Ključ

Dostupan fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za ulaganja iz dijaspore

Startup studio u saradnji sa 18 opština, općina i gradova pokreće program podrške osobama iz dijaspore koje žele investirati u nove ili postojeće poslovne ideje u jednoj od 18 lokalnih zajednica: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Ključ, Lopare, Ljubinje, Modriča, Novi Grad, Ravno, Tešanj, Usora, Velika Kladuša, Zavidovići i Živinice.

U zavisnosti u kojoj zajednici želiš investirati, možeš aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM, a ukupni fond iznosi 1,2 miliona KM.

Više informacija na linku ispod:

https://lonac.pro/bs/dostupan-fond-od-12-miliona-km-bespovratnih-sredstava-za-ulaganja-iz-dijaspore