14. 07. 2021.

13. 07. 2021.

10. 07. 2021.

PODRŠKA OPĆINE KLJUČ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA

Juče je u zgradi općine Ključ upriličeno potpisivanje ugovora o su/finansiranju projekata između Općine Ključ i predstavnika organizacija civilnog društva, koji su svojim projektima aplicirali na Javni poziv.

U skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sektoru, općinska komisija za ocjenu projektnih prijedloga donijela je odluku kojom  će općina Ključ u ovoj godini finansirati ukupno sedam projekata i to iz oblasti kulture pet projekata i dva projekta iz oblasti socijalne zaštite. Ugovore su potpisali predstavnici organizacija civilnog društva te ispred općine Ključ Senad Zečević, sekretar općine Ključ.

Zahvaljujući sredstvima općine Ključ, nevladine organizacije ove će godine u  lokalnoj zajednici realizirati sedam projekata čija je vrijednost jedanaest hiljada konvertibilnih maraka.

  • prioritetna oblast kultura  5 projekata:
  • Organizacija večeri sevdalinke – Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo „Preporod“ Ključ u iznosu od 2.000 KM,
  • Upoznaj svoje korijenje – Udruženje omladinski centar „Kosmos“ Ključ u iznosu 2.000 KM,
  • Međunarodna smotra horova – KUD  „Stari grad Ključ“ Ključ u iznosu od 1.500 KM,
  • X smotra folklora Sanica 2021 – KUD „Naša mladost “ Ključ u iznosu od 1.500 KM,
  • Muzejske vitrine – arheološko uređenje Starog grada „Ključ na Sani“ – Udruženje za zaštitu kulturno historijskih i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“ u iznosu od 1.000 KM.
  •  prioritetna oblast socijalna zaštita 2 projekta:
  • Ljetne radionice sa stručnim timom – Udruženje za pružanje psiho-socijalne podrške ženama i djeci “Lejla“ Ključ –  u iznosu od 2.000 KM,
  • Dani borbe protiv nasilja  – Udruženje žena „Ključki biseri“ Ključ u iznosu od 1.000 KM.

Bitno je napomenuti da je raspisani Javni poziv objevljen u skladu sa LOD metodologijom koju je Općina Ključ usvojila 2012. godine.

05. 07. 2021.

Odluke o poništenju postupaka Javnih nabavki

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/07/Odluka-o-ponistenju-postupka.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/07/Odluka-o-ponistenju-postupka-sanacija-stambenog-objekta-1.pdf

02. 07. 2021.

Usvojen ključni strateško-planski dokument općine Ključ „Strategija razvoja općine Ključ 2021 – 2027.“

Na V sjednici Općinskog vijeća općine Ključ, održanoj 30.6.2021. godine, između ostalih tačaka, razmatrana je i usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina.

Uvodnu riječ je održao Amir Hadžić, koordinator Općinskog razvojnog tima, koji se na samom početku svog izlaganja zahvalio svim učesnicima procesa izrade Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027. godine, a onda se osvrnuo na hronologiju rada kazavši da je Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina nastala kao prilagođeni i revidirani tekst Revidirane strategije za period 2019-2023, da je to ključni strateško-planski dokument koji treba podsticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja općine Ključ prema MiPro metodologiji je pripremljena 2014. godine. Evaluacija ove Strategije je izvršena 2018. godine, a revizija 2019. godine. Nakon toga, odlučeno je da se Revidirana strategija ažurira/dopuni i da se period na koji se odnosi Strategija produži do 2027. godine, što je u skladu sa EU ciklusom planiranja i regulativom u BiH. 

Strategija obuhvata ekonomsku, društvenu i sferu zaštite okoliša, a izrađena je kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj. Kao takva, Strategija je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti.

Strategija informiše sveukupnu javnost i investitore o razvojnom putu općine, predstavlja osnovu za izradu detaljnih intervencija u pojedinim sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka te ohrabruje saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti i društveno-ekonomskih partnera.

Bitno je naglasiti da Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027. godina obuhvata prioritete i mjere u svakom sektoru koji omogućavaju ostvarenje postavljenih ciljeva putem provođenja intervencija, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije. Nadalje, ključni strateški projekti i okvirna područja djelovanja nisu samo osnova za korištenje općinskih i drugih domaćih izvora sredstava, nego i dobra osnova za pristup eksternim izvorima sredstava i drugim programima podrške u Bosni i Hercegovini.

Preduslov kvalitetne i pravovremene implementacije Strategije jeste prepoznavanje njenog značaja od strane sveukupne lokalne zajednice i viših nivoa vlasti, ali i uspostava Strategijom predviđenih mehanizama za njenu implementaciju, izvještavanje, ažuriranje i sveukupnu operacionalizaciju, a što je zadatak koji Općini, ali i svim drugim akterima u lokalnoj zajednici, predstoji u narednom periodu.

U procesu su primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Poglavlja II, član 3. (Ključni prinicipi izrade strateških dokumenata u Federaciji), podnaslov a) Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Proces izrade Strategije razvoja Općine Ključ 2021-2027. je podržan od zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

01. 07. 2021.

25. 06. 2021.