JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Javni poziv

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), član  30. stav (1). i član 37. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 05/18) Odluke Vlade Federacije BiH V. broj:203/2018.godine od 22.02.2018. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  o b j a v l j u j e :

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva  za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava  za „Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 

 

I

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje pomoći za sufinansiranje zadrugara, zadruga i saveza po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“, utvrđenog Budžetom/Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu, V.broj:05/2018 od 24.01.2018.godine, iz sredstava-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga,“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:05/18), Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, utvrđenog u razdjelu 32 – ekonomski kod 614200, u iznosu od 2.000.000,00 KM.

 

II

 

(1) Pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava ostvaruju pojedinci ili zadruge koji okupljaju boračku/braniteljsku populaciju (članovi njihove uže porodice) koje su registrovane za obavljanje djelatnosti (poslove) koji se odnose na  zapošljavanje branilačke populacije, a registrovane u Bosni i Hercegovini, sa razrađenim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva programa po Odluci o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ za 2018. godinu.

(2) U cilju odobravanja sufinansiranja projekata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Javni poziv, na koji imaju pravo aplicirati:

 

a)pojedinci–zadrugari putem zadruga, kojima će odobrena sredstva biti osnov za samozapošljavanje, zapošljavanje nekog od pripadnika boračke populacije ili članova njihove obitelji, odnosno osnov za upis u registar samostalnih poljoprivrednih proizvođača ukoliko je riječ o poljoprivrednoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: pojedinci zadrugari-putem zadruga),

b)boračke zadruge i zadruge koje u svom sastavu okupljaju najmanje 70 % zadrugara iz boračke populacije,

c)savez boračkih zadruga Federacije Bosne i Hercegovine.

Po donošenju odluke najmanje svaka tri mjeseca (kvartalno) vrši se doznaka sredstava pojedincima ili zadrugama do iznosa raspoloživih sredstava od ukupno predviđenih sredstva u budžetu.

 

III

 

Odobravanje sredstava iz tačke I ovog poziva vršiti će se u skladu sa općim kriterijima i podkriterijima i posebnim kriterijima sa podkriterijima.

 

 IV

Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje pojedinaca ili zadruga  su:

 1. a) kvalitet i kompletnost programa, ako se uzme u obzir lokacija provođenja programa i prihvatljivost projekta,
 2. b) povećanje zaposlenosti, za svakog uposlenog,
 3. c) visina učešća vlastitih sredstava,
 4. d) poboljšanje uvjeta života (resocijalizacija) boračke/braniteljske populacije stvaranjem uvjeta za uključivanje u tržište rada,
 5. e) ostvareni rezultati, kompetencije i reference zadruge/zadrugara/saveza.

 

Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinaciranje pojedinaca ili zadruga su:

 

 1. a) status zadrugara koji pripadaju boračkoj populaciji (da bi se uzeo u obzir za bodovanje jedan zadrugar ne može biti prikazan kao član više od jedne zadruge),
 2. b) uključivanje vlastitih resursa zadrugara u projekat (zemljište, prostor, mašine, alati…),
 3. c) kontinuitet započetih, a nezavršenih programa/projekata,
 4. d) posebni i/ili otežani uslovi (RS, broj poginulih, stepen invalidnosti, ratno priznanje…).

    

 

V

 

Prilikom apliciranja na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću osnovnu dokumentaciju u zavisnosti od statusa aplikanta:

 

ZADRUGARI POJEDINCI:

 1. Popunjeni i ovjereni u nadležnom općinskom organu:Aplikacioni formular FMBZ 1, Izjava i Obavezna forma projekta,
 2. Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji za aplikanta, kao i za članove uže porodice, ukoliko su

sastavni dio projekta,

 1. Potvrda banke o otvaranju transakcijskog – tekućeg računa,
 2. Uvjerenje o radnom statusu,
 3. 5. Kućna lista o članovima užeg  zajedničkog domaćinstva, ovjerena od nadležnog općinskog organa,
 4. Ovjerena kopija lične karte ili CIPS-ove prijave prebivališta,
 5. Projekat za koji se traži sufinansiranje sa očekivanim prihodima i rashodima kao i drugim

činjenicama i dokazima koji govore u prilog opravdanosti projekta (obavezna forma projekta uz

aplikacioni formular prijave može se naći na web stranici ministarstva: www.fmbi.gov.ba),

 1. Izjava o visini odobrenih (dobijenih) finansijskih sredstava za ove namjene, od bilo kojeg nivoa

vlasti u proteklom (prethodnom) periodu, ovjerena od nadležnog općinskog organa,

 1. Dokaz o zadrugarskom statusu (izvod iz knjige zadrugara),
 2. Mišljenje zadruge o projektu koji se prilaže uz zahtjev,

   11.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za sve članove uže porodice koja nisu u radnom odnosu, ukoliko

su sastavni dio projekta,

 1. Dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji nad zemljištem ili prostorom ili dr. na kojem će se

provesti investicija,

 1. Eventualno potrebna druga dokumentacija u skladu sa tačkom IV Javnog poziva.

 

 

 

BORAČKE ZADRUGE:

 1. Popunjeni i ovjereni u nadležnom općinskom organu: Aplikacioni formular FMBZ 2, Izjava i Obavezna forma projekta,
 2. Rješenje o registraciji  ili dokaz da je organizacija  u postupku registracije kod nadležnog suda,
 3. Zadružna pravila,
 4. Spisak zadrugara registrovanih u knjigu zadrugara ovjeren od strane nadležnog organa,
 5. Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji za zadrugare,  kao i za članove njihovih užih porodica ukoliko su sastavni dio projekta ovjereno od strane nadležnog općinskog organa,
 6. Uvjerenje o radnom statusu članova zadruge ovjereno od strane nadležnog općinskog organa,
 7. Ugovor ili potvrdu od banke o otvaranju računa sa navedenim transakcijskim/tekućim računom,
 1. Projekat za koji se traži sufinansiranje sa očekivanim prihodima i rashodima kao i drugim činjenicama i dokazima koji govore u prilog opravdanosti projekta (obavezna forma projekta uz aplikacioni formular prijave može se naći na web stranici ministarstva: fmbi.gov.ba),
 1. Potvrda o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Federalni zadružni savez (ne starija od 2 godine) osim za novoformirane zadruge,
 2. Mišljenje Saveza boračkih zadruga Federacije Bosne i Hercegovine, o projektu zadruge,
 3. Potvrda od Poreske uprave da nema dugovanja po osnovu javnih rashoda,
 4. Izjava odgovornog lica za sve članove zadruge, da nisu istovremeno članovi neke druge boračke zadruge, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa,
 1. Izjava o visini odobrenih (dobijenih) finansijskih sredstava za ove namjene, od bilo kojeg nivoa vlasti u proteklom (prethodnom) periodu, ovjerena od strane nadležnog općinskog organa,
 1. Dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji nad zemljištem ili prostorom ili dr. na kojem će se provesti investicija (samo za projekte kapitalnih ulaganja-pozicija 1.),
 1. Eventualno potrebna druga dokumentacija u skladu sa tačkom IV Javnog poziva.

 

SAVEZ BORAČKIH ZADRUGA:

 1. Popunjeni i ovjereni u nadležnom općinskom organu: Aplikacioni formular FMBZ 3, Izjava i Obavezna forma projekta,
 2. Rješenje o registraciji  ili dokaz da je organizacija  u postupku registracije kod nadležnog suda
 3. Spisak članova ovjeren od strane nadležnog organa,
 4. Ugovor ili potvrdu od banke o otvaranju računa sa navedenim transakcijskim računom i tekućim računom,
 1. Projekat za koji se traži sufinansiranje sa očekivanim prihodima i rashodima kao i drugim činjenicama i dokazima koji govore u prilog opravdanosti projekta (obavezna forma projekta uz aplikacioni formular prijave može se naći na web stranici ministarstva: fmbi.gov.ba),
 2. 6. Eventualno potrebna druga dokumentacija u skladu sa tačkom IV Javnog poziva.

 

VI

 

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju od aplikanta ukoliko smatra to potrebnim.

 

VII

 

Uzimajući u obzir svu dostavljenu dokumentaciju Komisija najprije cijeni administrativnu usklađenost prijave tako što vrši pregled prijava i provjeru da li dostavljena dokumentacija koja je Javnim pozivom tražena. Nakon što utvrdi kompletnost prijave Komisija prelazi na primjenu kriterija iz tačke IV ovog poziva te boduje i vrednuje prijavu ponaosob. Nakon toga predlaže Ministru iznos sredstava za finansiranje pojedinaca ili zadruga.

Prijedlog Komisije se upućuje na razmatranje Ministru, koji o tome donosi odluku i sklapa ugovor.

Po donošenju odluke najmanje svaka tri mjeseca (kvartalno) vrši se doznaka novčanih sredstava pojedincima ili zadrugama do iznosa sredstava od ukupno predviđenih sredstava u budžetu.

Nezadovoljni kandidati mogu istaći svoj prigovor Ministru u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti da im sredstva nisu odobrena, a prigovor mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima.

 

 

 

VIII

 

Subjekti kojima su odobrena sredstva po ovom pozivu dužna su sredstva utrošiti u skladu sa projektom, s tim da se ne može koristiti više od 25% odobrnih novčanih sredstava za materijalne i administrativne troškove.

Pojedinci/zadrugari moraju imati saglasnost zadruge kojoj pripadaju za realizaciju projekta koji su priložili uz zahtjev.

 

IX

 

Zahtjev po ovom Javnom pozivu na posebno propisanim obrascima uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju se na adresu: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, uz naznaku Prijava za Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga” za 2018. godinu.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ukoliko u datom roku ne zaprimi dovoljan broj zahtjeva, Ministarstvo zadržava pravo da zaprima aplikacije sve dok ima raspoloživih sredstava za ove namjene.

Informacije vezane za predmet Javnog poziva mogu se naći na web stranici ministarstva: www.fmbi.gov.ba),  ili na telefon:033/212-933, kontakt osoba: Deljo Nermana .

 

X

 

Obavezno predavati fotokopije dokumenata koje moraju biti ovjerene ili original dokumenata.

Predata dokumentacija svih aplikanata neće se vraćati podnosiocu zahtjeva.

Zahtjevi koji nisu kompletirani sa traženim dokumentima iz tačke V ovog poziva, mogu se dopuniti i kompletirati u razumnom roku, a do tada se neće uzimati u razmatranje

Zahtjevi koji nisu podneseni u 2018. godini neće se uzimati u razmatranje.

Subjekti koji su već ostvarili pravo na novčanu pomoć po istom ili sličnom osnovu u mjeri koja opravdava ciljeve Projekta, neće se uzimati u razmatranje.

Zahtjevi pojedinaca ili zadruga koji nisu dostavili pravdanje ili je isto dostavljeno neadekvatno, za već odobrena sredstva po istom pozivu iz 2016/17. godine, neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

Sarajevo, 21.03.2018. godine

Broj:01-14-1461/18

VIŠE INFORMACIJA NA OVOM LINKU: http://fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=11

     M I N I S T A R

                                                                                                                       

        Doc.dr. Salko Bukvarević