22. 01. 2018.

Emitovana 4.emisija za dijasporu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”

web-Bosnia-Diaspora-Marketplace-444x280

JP “Radio Ključ” je u utorak 09.01.2018. godine emitovalo IV emisiju za dijasporu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koji predstavlja partnerstvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i Vlade Švicarske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini. Emisija je emitovana u 13:00 h, a reemitovana isti dan u 19:00 h, kao i u subotu u 12:00 h.

Gosti ove emisije bili su: gđa. Ismaila Bešar, predsjednica Udruženja “Bosansko – kanadsko humanitarno društvo Ključ”- Ključ i gdin. Meho Dučanović, predsjednik Skupštine udruženja “Prijatelji Ključa” Ključ.

Gospođa Bešar je predstavila Udruženje ”Bosansko-kanadsko humanitarno društvo Ključ”- Ključ,  njegove osnovne ciljeve i zadatke, aktivnosti humanitarnog karaktera koje su odrađene u okviru ovog udruženja kao i plan rada za naredni period.

Gospodin Dučanović je predstavio rad udruženja “Prijatelji Ključa” Ključ, osnovne ciljeve i zadatke, humanitarne akcije i planove za naredni period.

Iz oba udruženja naglašavaju dobru saradnju sa Općinom i zahvaljuju na podršci u njihovom radu, a posebno su zadovoljni novim prostorijama  koje se nalaze u okviru Ureda za dijasporu.

U drugom dijelu emisije predstavili smo rad KUD-a “Naša Mladost Ključ”, njihove dosadašnje aktivnosti, gostovanja i rezultate rada ovog društva koje djeluje već 12 godina. Društvo je gostovalo širom BiH, ali i Evrope.

U trećem dijelu emisije naveli smo najznačajnije događaje koji su obilježili mjesec decembar u Ključu.

 

Emisiju možete poslušati putem sljedećeg linka: https://youtu.be/9pPWOWSLC2s

17. 01. 2018.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“

Javni poziv

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je raspisalo JAVNI POZIV za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“.

Tekst Javnog poziv možete pronaći ispod kao i Projektni prijedlog i Obrazac prijave.

ROK za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama, dok je na web stranici ministarstva objavljen 12.01.2018.

JAVNI POZIV- 2018 radna – KONAČAN(1)

Projektni projelog – obrazac

obrazac prijave_FIZICKA LICA 2018-Novi (1)

06. 01. 2018.

Cestitka povodom pravoslavnog Bozica

Opcina novogodisnja - Kopirati-1

Povodom nastupajuceg pravoslavnog Bozica svim pripadnicima pravoslavne vjeroispovjesti u Kljucu i inozemstvu zelim Srecan Bozic! Nadam se da cete ovaj veliki blagdan proslaviti u krugu svojih najdrazih te da cete duh Bozica siriti u harmoniji i zajednistvu sa svojim komsijama.

MIR BOZIJI, HRISTOS SE RODI!

OPCINSKI NACELNIK

Nedzad Zukanovic, prof.

 

04. 01. 2018.

Javni oglas za imenovanje jednog redovnog clana Opcinske izborne komisije opcine Kljuc

Obavijest

 

Bosna i Hercegovina                                           Bosnia and Herzegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                       Federation of Bosnia and Herzegovina
Unsko – sanski kanton                                        The Una – Sana canton
OPĆINA KLJUČ                            MUNICIPALITY OF KLJUC
OPĆINSKO VIJEĆE                      MUNICIPAL COUNCIL

Broj: 05-02-2466/17
Ključ, 29.12.2017. godine

Na osnovu člana 2.12, stav (5) Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 3/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br.57/17 I 60/17) i člana 1. Odluke Općinskog vijeća o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije općine Ključ broj: 05-02-2466/17 od 29.12.2017.godine, Općinsko vijeće općine Ključ r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za imenovanje jednog redovnog člana
Općinske izborne komisije općine Ključ

I – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA

(1) Objavljuje se Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ ( u daljem tekstu: Komisija ).

(2) Redovnog člana Komisije imenuje Općinsko vijeće općine Ključ ( u daljem tekstu: Vijeće ), uz naknadnu saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na mandat u trajanju od sedam godina, računajući od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

II – RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST

(1) Sastav Komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale na području općine Ključ, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
(2) U sastavu Komisije osigurat će se da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Komisije.

III – OPĆI USLOVI

Kandidati za mjesto redovnog člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. Član Komisije može biti osoba sa pravom glasa,
2. Član Komisije može biti osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.

IV – POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE

(1) Pored općih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kandidati na mjesto člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da ima prebivalište u općini Ključ
b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS,,
c) da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.
(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

– 2 –

V – IZUZECI

(1) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka a) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini Ključ, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.
(2) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka b) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona BiH.
(3) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka c) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS.
VI –LICA KOJA NE MOGU BITI IMENOVANA NA POZICIJU ČLANA KOMISIJE

(1) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
b) koje je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ),
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
(2) Član Komisije, u smislu odredaba člana 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, može biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

VII – DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju sa ličnim podacima o kandidatu ( ime i prezime, ime oca, JMBG, tačna adresa stanovanja, kontakt telefon, kao i podatke o kretanju u službi ),
2. obrazac PBA-3 (Uvjerenje CIPS) o prebivalištu kandidata ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
3. uvjerenje Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o izjašnjenju o nacionalnoj pripadnosti kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva provedenog na državnom nivou. Kandidat koji ne posjeduje uvjerenje Agencije za statistiku BiH dužan je priložiti dokaz da se obratio Agenciji, odnosno priložiti odgovor Agencije, te priložiti svojeručno potpisanu izjavu o nacionalnoj pripadnosti ovjerenu kod nadležnog organa, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču.
4. dokaz o stručnoj spremi, kao i vrsti stručne spreme. Ukoliko je diploma stečena nakon 06. aprila 1992. godine, u inostranstvu, dostavlja se i dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja o uzajamnom priznavanju diploma,
5. dokaz o izbornom iskustvu osim u slučaju iz tačke V – Izuzeci stav (3) ovog Javnog oglasa. Dokaz o izbornom iskustvu u smislu tačke IV – Posebni uslovi stav (1) i (2) ovog Javnog oglasa mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost.

– 3 –

6. svojeručno potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji za imenovanje iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ), da nije nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da mu nije izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke), ne stariju od tri mjeseca,
7. Uvjerenje o nekažnjavanju ( Uvjerenje MUP-a, Uprave policije ) da nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja.
Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalima ili ovjerenim kopijama.

VIII – PODNOŠENJE PRIJAVA

(1) Rok za podnošenje prijava po Javnom oglasu iz člana 1. ove Odluke je osam dana od dana prvog objavljivanja Javnog oglasa u programu „Radia Ključ“.

(2) Prijave na Javni oglas, sa traženom dokumentacijom, podnose se u zatvorenim kovertama lično putem prijemne kancelarije općine Ključ ( šalter sala Općine, šalter broj 3 ) ili poštom na adresu:

Općina Ključ – Konkursna komisija za izbor člana OIK Ključ
Ul. Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ – ne otvarati“

Proceduru po ovom Javnom oglasu provest će Konkursna komisija imenovana rješenjem Općinskog vijeća općine Ključ.

Nepotpune i neblagovremen prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon otvaranja prijava Konkursna komisija obavitit će intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove,tako što će svakom kandidatu će postaviti po pet istih pitanja u obliku pisanog testa iz oblasti izbora od kojih tačan odgovor na svako postavljeno pitanje nosi po jedan bod. Komisija ne može prihvatiti polovičan odgovor na postavljeno pitanje.Za svaki tačan odgovor kandidatu se dodjeljuje 1 bod. Nakon provedenog intervjua Konkursna komisija će sačiniti rang listu uspješnih kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu, koju će dostaviti svim uspješnim kandidatima i Općinskom vijeću radi daljeg postupanja i konačnog imenovanja članova Komisije.

N A P O M E N A: Prednost kod konačnog imenovanja člana Komisije imat će kandidat iz reda hrvatskog naroda ili reda ostalih.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Adem Crnalić, ekonomist

Adresa: OPĆINA KLJUČ, 79280 KLJUČ, ul. Branilaca BiH 78
Telefon: 00387(0)37 662-054,661-100, Fax: 661-104, e-mail: ovkljuc@gmail.com

29. 12. 2017.

Sretna Nova 2018. godina

novogodisnja_OPCINAKLJUC

Našim sugrađanima kao i svim prijateljima Ključa u ime Općine Ključ i u svoje lično ime, upućujem najiskrenije čestitke u povodu nastupajuće 2018. godine. Nadamo se da će svi naši građani imati razlog za radost i veselje i da u duhu zajedništva gradimo mostove prijateljstva i povjerenja u našoj lokalnoj zajednici.

Čestitke upućujem i Ključanima širom svijeta, a posebne čestitke upućujem onima koji su odlučili novogodišnje praznike proslaviti u svojoj domovini, u svom gradu.

Neka Vam je Sretna i uspješna Nova 2018. godina.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

Česitkama se pridružuju i vijećnici Općinskog vijeća Općine Ključ.

22. 12. 2017.

Čestitka načelnika Zukanovića povodom nastupajućeg katoličkog Božića

bozic13a

 

POVODOM 25. DECEMBRA, KATOLIČKOG BOŽIĆA, SVIM GRAĐANIMA KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI U IME OPĆINE KLJUČ I U SVOJE LIČNO IME UPUĆUJEM NAJISKRENIJE ČESTITKE.

ŽELIMO DA RADOST BOŽIĆA PODIJELITE SA SVOJIM NAJBLIŽIMA, PRIJATELJIMA I KOMŠIJAMA U SKLADU SA VJEKOVNOM TRADICIJOM MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA, TOLERANCIJE I RAZUMJEVANJA RAZLIČITOSTI.

ČESTIT BOŽIĆ!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                      Nedžad Zukanović, s.r.

 

Čestitkama se pridružuju i Vijećnici Općinskog vijeća Ključ na čelu sa Predsjedavajućim Općinskog vijeća Ademom Crnolićem

 

20. 12. 2017.

Promovirana 31. generacija polaznika Policijske akademije FMUP-a, među njima i tri naša sugrađanina

cof

Polaznici Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, njih 106, danas su promovisani u čin policajca. Oni su 31. generacija polaznika akademije, a na svečanosti u Sarajevu koja je upriličena tim povodom ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara je kazao da su mladi ljudi kvalitetno obrazovani, a da će znanja koja su stekli razvijati kroz policijsku praksu.

“Posao za koji ste se opredijelili je pun izazova i ponekad vas jedna greška može koštati policijske karijere, zato uvijek imajte to na umu”, rekao je Čampara. Izrazio je nadu da će mladi policajci opravdati povjerenje koje su im građani dali.

“Vrijednost policijskog posla se mjeri zadovoljstvom građana”, istakao je Čampara.

cof

U ime Policijske akademije FMUP-a Nusret Beširević je kazao da je u protekloj godini na Policijskoj akademiji različite vidove obuke pohađalo 4.365 polaznika, a da se trenutno na obuci nalazi 165 polaznika za čin policajca i 17 polaznika za čin mlađi inspektor. Dodao je da su iskazane potrebe za osnovnom policijskom obukom u 2018. godini za još oko 500 polaznika.

“Generacija koja je završila osnovnu policijsku obuku za čin policajca, 31. po redu uspješno je prošla obuku s prosječnom ocjenom 3,90, a najbolji je drugi vod sa prosječnom ocjenom 4,11”, naveo je Beširević.

Naglasio je da je ostvareni napredak od generacije do generacije evidentan te da to potvrđuju povratne informacije iz policijskih agencija za čije potrebe se vrši obuka.

Danas promoviranih 106 polaznika dolaze iz MUP-a Tuzlanskog kantona (60), iz Unsko-sanskog kantona (45) i jedan iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona.

Među polaznicima su tri ključanina Dino Koljić, Mirza Šabić i Adnan Bajramović, dok je Svečanu promociju 31. generacije Policijske akademije Federalnog MUP-a vodila naša lijepa ključanka Tajana Crnolić.

Našim budućim mladim policajcima želimo puno sreće i uspjeha u radu i da časno i pošteno služe svojim građanima i pozivu koji su odabrali.

 

cof

19. 12. 2017.

Otvoren još jedan hotel u Ključu

Kraljevac (5)

Juče je u Ključu počeo sa radom Hotel “Kraljevac”, smješten podno kraljevskog grada Ključa na obali rijeke Sane. Vlasnik hotela gospodin Fahrudin Ljutić, naš sugrađanin koji još uvijek živi i radi u Švicarskoj, odlučio je svoj kapital i znanje uložiti u oblast ugostiteljstva i time unaprijediti gastro ponudu i smještajne kapacitete našeg malog grada. Vlasnicima objekta i svim zaposlenim Hotela “Kraljevac” Općina Ključ želi uspjeh u budućem radu.

Kraljevac (4)

Kraljevac (2)

13. 12. 2017.