24. 11. 2022.

Otvoren novi javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u petak 18. novembra, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti   
obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23.11.2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.   

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ , u periodu od 24.11.2022. do 23.01.2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. novembra u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .

17. 11. 2022.

04. 11. 2022.

Posjeta Kantonalne uprave civilne zaštite Ključu

Općinski načelnik Nedžad Zukanović danas je u svom kabinetu ugostio predstavnike Kantonalne uprave civilne zaštite. Tema sastanka je realizacija dva značajna projekta u sistemu zaštite i spašavanja i to uspostava sistema radio veza i geografsko informacionog sistema Kantonalne uprave civilne zaštite. Vrijednost ova dva projekta je milion konvertibilnih maraka, te su pored Kantonalne uprave korisnici projekta i službe civilne zaštite općina / gradova Unsko-sanskog kantona, a isti finansira Kantonalna uprava civilne zaštite.

Ovom prilikom razgovaralo se i o projektima od značaja za općinu Ključ, kao i realizacija mjera i aktivnosti iz Programa razvoja zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Načelnik Zukanović se zahvalio Kantonalnoj upravi civilne zaštite na dosadašnjim projektima koji su implementirani na području općine Ključ te ovaj sastanak samo potvrđuje opredjeljnost i jednih i drugih za buduću saradnju Kantonalne uprave i Općine Ključ.

18. 10. 2022.

05. 10. 2022.

Sretan Dan učitelja

Povodom 5. oktobra Dana učitelja i prosvjetnih radnika u svoje ime te u ime zaposlenika Općine Ključ ovim putem upućujem Vam iskrene čestitke.

“Nemojte ograničavati djecu samo na ono što ste vi naučili, jer djeca su rođena u drugom vremenu”.

Općinski načelnik

NEDŽAD ZUKANOVIĆ,prof.

29. 09. 2022.

JAVNI POZIV Islamic Relief-a BiH

za podnošenje prijava za dodjelu poljoprivrednih dobara,
stoke i peradi u okviru inicijative
“Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini”

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva broj: 248-22 (u nastavku teksta javni poziv) za podnošenje prijava je
dodjela plastenika, sjemena, krava, ovaca i peradi, kojeg implementira
Islamic Relief Bosne i 
Hercegovine (u nastavku teksta Donator).
Inicijativom će biti obuhvaćeno više od 250 domaćinstava/fizičkih lica.
Inicijativa nastoji poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u najmanje
250 domaćinstava kroz obezbjeđivanje 
poljoprivrednih dobara, stoke i peradi.
Korisnicima će angažirani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede/veterinarstva i biznisa,
dati potrebna znanja za rad s doniranim dobrima, kako bi se socijalno i ekonomski osnažili,
te doprinijeli većoj proizvodnji i prodaji proizvoda na domaćem tržištu.
Javni poziv se realizira u okviru inicijative
Realizacija obrazovnih i poljoprivrednih potencijala u Bosni i Hercegovini“,
uz podršku Islamic Relief Kanada.
Dodijeljena dobra su bespovratna i namjenska. Primalac donacije će se ugovorom obavezati
da će donirana dobra upotrijebiti isključivo u svrhe koje je Donator namijenio i
obavezuje se da istu neće zloupotrijebiti, iznajmiti, niti prodati nekom trećem licu.
Islamic Relief Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti i provedbe javnog poziva.
Javni poziv ostaje otvoren do petka, 14.10.2022. godine.

II. UVJETI JAVNOG POZIVA

Aplikanti (isključivo fizička lica) se na javni poziv mogu prijaviti samo ukoliko imaju prebivalište
u sljedećim kantonima ili regijama Bosne i Hercegovine:
• Tuzlanski kanton,
• Unsko-sanski kanton,
• Zeničko-dobojski kanton,
• Srednjobosanski kanton,
• Bosansko-podrinjski kanton,
• Hercegovačko-neretvanski kanton,
• Kanton 10,

• Regija Bijeljina (Bijeljina, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Lopare, Milići, Osmaci,Srebrenica, Ugljevik i Šekovići)
• Regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Novo Goražde, Pale, Rogatica, Rudo, Sokolac,Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Han Pijesak i Trnovo).

Jedno domaćinstvo se može prijaviti samo za jedan LOT, tj. jednu vrstu donacije.
Prilikom slanja aplikacije obavezno naznačiti za koji se LOT aplikant prijavljuje.

Komisija Islamic Relief BiH će kroz terenske posjete potencijalnim korisnicima utvrditi ispunjenje uvjeta za
donaciju dobara. Nakon potvrde od strane Komisije o ispunjenosti uvjeta za dodjelu donacije,
s korisnicima će biti potpisani ugovori.
Donator zadržava pravo da ne dodijeli planiranu donaciju u slučaju neispunjenja potrebnih
uvjeta za dodjelu donacije. Donator će obavijestiti samo kandidate koji su prema kriteriju
odabrani za dodjelu donacije od strane Komisije.

III. KATEGORIJE PRIJAVE (LOT-ovi)

LOT 1: Dodjela 40 plastenika veličine 150m2, uz sjemena kultura pogodnih za uzgoj u plasteniku

Za prijavu na ovaj LOT neophodno je posjedovanje vlastitog zemljišta za plasteničku
proizvodnju minimalne površine od 200m2 (širine 8m i dužine 25m) s pristupačnim
izvorima/mrežom za navodnjavanje. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim
posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 2: Dodjela po 36 peradi za 100 korisnika

Korisnik mora posjedovati uvjete za čuvanje 36 peradi. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 3: Dodjela krava za 18 korisnika

Odabranim korisnicima bit će donirana po jedna muzna krava. Potrebno je posjedovati uvjete
za čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

LOT 4: Dodjela po pet ovaca za 93 korisnika

Odabranim korisnicima bit će dodijeljeno po pet ovaca. Potrebno je posjedovati uvjete za
čuvanje i održavanje stoke. Ispunjenje uvjeta će utvrditi Komisija u terenskim posjetama, koju imenuje Donator.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Doljenavedenu dokumentaciju možete poslati u vidu originala ili ovjerenih kopija originala.

Osnovna dokumentacija:
• Ispunjen prijavni obrazac — MOŽETE PREUZETI OVDJE
• Kućna lista, ne starija od 6 mjeseci,
• CIPS prijava prebivališta svih članova domaćinstva, ne starije od 6 mjeseci,
• Dokaz o primanjima (posljednja platna lista ili posljednji penzioni ček) ili dokaz o
nezaposlenosti odraslih članova porodice, ne stariji od 6 mjeseci,
• Za maloljetnike iznad 15 godina dostaviti dokaz o školovanju, ne stariji od 6 mjeseci.
Dodatna dokumentacija:
• Dokaz o invaliditetu člana porodice prijavljenog na navedenoj adresi prebivališta,
• Dokaz o smrti supružnika (za samohrane roditelje),
• Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku s naznakom godine povratka za nosioca
domaćinstva ili roditelja nosioca domaćinstva (izdato od nadležnog organa original ili
ovjerena fotokopija);
• Dokaz o statusu raseljenog lica,
• Potvrda o boračkom statusu,
• Druga relevantna dokumentacija kojom se dokazuje nepovoljan socijalno-ekonomski
status.

V. ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA I KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Javni poziv otvoren je do petka, 14. 10. 2022. godine. Aplikacije poslane nakon predviđenog
roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem jednog od dva navedena broja
telefona: 033/666-234 ili 062/911-477 (Viber, WhatsApp), ili putem e-maila info@islamic-relief.ba.
Upite o javnom pozivu 248-22 možete uputiti na gorenavedene kontakte, a najkasnije

do  utorka, 11. 10. 2022. godine, svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 15.00 sati.

VI. NAČIN PRIJAVE

Dostavljanje aplikacija/prijava na javni poziv se vrši poštom ili lično u zatvorenim kovertama,
na adresu:
Islamic Relief BiH
Jukićeva 75,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: N/R programski odjel (Prijava na javni poziv broj: 248-22, LOT: ) broj LOT-a na koji se prijavljujete.
Na poleđini koverte navesti ime i prezime aplikanta/podnosioca i tačnu adresu.
Aplikacije/prijave zaprimljene na drugi način neće biti uzete u razmatranje. Islamic Relief BiH
neće vršiti povrat zaprimljene dokumentacije.

VII. POSTUPAK ODABIRA APLIKANATA I OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen prvenstveno ugroženom stanovništvu i ima za cilj socijalnoekonomski osnažiti domaćinstva, te podstaći domaću proizvodnju i trgovinu. Prednost imaju
osobe nepovoljnog socijalno-ekonomskog položaja: korisnici socijalne pomoći, domaćinstva s
jednim ili više nezaposlenih članova porodice, višečlane porodice sa malim primanjima,
jednoroditeljske porodice, povratničke porodice ili raseljena lica, osobe sa posebnim
potrebama i njihove porodice i druge grupe stanovništva u riziku.
Prednost imaju aplikanti koji ranije nisu dobili pomoć od Islamic Relief-a BiH.
U slučaju izmjene teksta javnog poziva, javni poziv će biti ponovno ažuriran na web stranici
Islamic Relief BiH: https://www.islamic-relief.ba/.
Rezultati javnog poziva će biti javno objavljeni na web stranici Islamic Relief-a BiH, sa šiframa
korisnika, bez navođenja imena i drugih ličnih podataka.

VIII. MONITORING I POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI SREDSTAVA
Nakon izrade preliminarne liste korisnika po javnom pozivu, tim Islamic Relief-a BiH će
zajedno sa stručnjacima obaviti procjenu stanja kako bi se utvrdilo postojanje svih neophodnih
uvjeta za donaciju planiranih dobara (dovoljna površina obradivog zemljišta, popratni objekti
za domaće životinje itd.). Na osnovu gore navedene procjene utvrdit će se konačna lista
korisnika, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora i realizacija projektnih aktivnosti
isporuke dobara.

24. 09. 2022.

Trke/šetnje za ozdravljenje „Race For The Cure“ 

Jutros su naše najhrabrije žene, majke, heroine Ključa krenule put Sarajeva na tradicionalnu trku/šetnju za liječenje “Race for the cure”. Ovom događaju u Sarajevu svake godine prisustvuju i naše ključke heroine koje se bore ili su se izborile s nemilom bolešću. Kao i svaki put do sada naš rad i našu borbu podržao je Općinski načelnik gospodin Nedžad Zukanović. Naša mala grupa žena ovim putem želi da se od sveg srca zahvali našem načelniku Nedžadu Zukanoviću koji svaki naš odlazak u Sarajevo pomaže i koji nas na poseban i osjećajan način podržava. Tako je bilo i jutros emotivno i sjetno… , kazala nam je Sabiha Dervišević.

Ovim putem želim da se u ime svih učesnica zahvalimo načelniku Zukanoviću sa željom da mu dragi Bog podari dug i zdrav život, završila je riječima Dervišević.

Mi samo ovim putem možemo poželjeti sreću i uspjeh našim heroinama u Sarajevu.