25. 02. 2020.

19. 02. 2020.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – Promjena podataka RPG i RK –

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar, Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  55/17 i 56/18), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2020.godine do 31.03.2020.godine poljoprivredna gazdinstva i klijenti ne  izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK)  neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2020.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 18.02.2020.godine            Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava stanovništvo  da Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA” iz Sanskog Mosta, u saradnji sa projektom „FARMA“, realizira projekt „Obezbjeđenje treninga savjetodavnih usluga i druge tehničke podrške za proizvođačke organizacije u poljoprivrednom sektoru, u cilju stvaranja konkurentnog poljopivrednog sektora“.

Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA,  u saradnji sa projektom „FARMA“ i općinom Ključ dana 25.02.2020.godine (utorak) na području općine Ključ sa početkom u:

 • 1000 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ i
 • 1400 sati u prostorijama Drušvenog centra MZ  Sanica

organizuju stručnu obuku na temu:

„Uzgoj, sakupljanje i otkup ljekovitog bilja “

Imajući u vidu značaj obuke molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju stručnoj obuci.

Ključ, 18.02.2020.godine        Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

17. 02. 2020.

Plan Javnih nabavki Centar za kulturu

U prilogu su dokumenti za Plan javnih nabavki Centra za kulturu Ključ

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/02/Odluka-o-utvrdjivanju-plana-nabavki-Centar-za-kulturu-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/02/Plan-nabavki-Centar-za-kulturu-2.pdf

14. 02. 2020.

12. 02. 2020.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Ključ da Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Projektom Farma II, općinom Ključ i ZZ „Agrisan“ Sanski Most dana 15.02.2020.godine (subota) sa početkom u 1500 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ organuzuje stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače na temu:

„Tehnologija proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru“

Predavač dr.sc. Omer Kurtović

Imajući u vidu značaj edukacije  molimo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju stručnom predavanju.

Ključ, 12.02.2020.godine                Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

09. 02. 2020.

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2020. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „promoviranje kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. poseban značaj projekta/programa za kulturu i kulturnu baštinu,
 2. projekat/program koji doprinosi očuvanju i promoviranju kulture i zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 3. kontinuitet projekta/programa
 4. projekti i programi predloženi od strane aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim konkursom imaju prednost.

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

 1. doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekta/programa,
 3. projekti i programi predloženi od strane aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim pozivom imaju prednost.

Projekti nacionalnih manjina koji doprinose promoviranju kulture i promoviranju i razvoju sporta u Federaciji BiH će se dodatno bodovati.

Projekti i programi koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

Obavezna dokumentacija: Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na Javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrdu od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne stariju od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ne stariji od tri mjeseca ili ovjerena kopija),
 4. bilanca stanja i uspjeha za 2019. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda (kojim se dokazuje kontinuitet djelovanja), bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci, štampani materijal ili propagandni materijal),
 6. rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 7. detaljan opis projekta sa detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2020. godinu.

III Obavezna dokumentacija za posebne kriterije za „Promoviranje kulture“:

 1. preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),
 2. potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta (original ili ovjerena kopija).

Obavezna dokumentacija za posebne kriterije za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  rezultate“:

 1. suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

Jedan podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom ili programom kod svih pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koje organizira aplikant. Programi učešća u manifestacijama koje organiziraju drugi subjekti neće se podržati.

Aplikanti su obavezni realizirati projekat s kojim apliciraju, odnosno, realiziranje projekta ne smiju prepustiti drugoj udruzi ili organizaciji.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:            

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom: „Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2020. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu i koje ne sadrže sve tražene podatke, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti koji su dobili sredstva 2017., 2018. i 2019. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine (tabela u prilogu) ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karton deponiranih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Promjena sjedišta, transakcijskog računa, imena i telefona kontakt osobe i odgovorne osobe, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

                                                                                                         Zora Dujmović

05. 02. 2020.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani općine Ključ, odnosno osobe koje namjeravaju sklopiti brak, da se u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ ponovo može vršiti sklapanje brakova u skladu sa odredbama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

03. 02. 2020.

Obavijest vezano za biračke spiskove

Poštovani sugrađani !

U općini Ključ se vode aktivnosti na uređenju Centralnog biračkog spiska i brisanja iz evidencije umrlih lica, te smo u obavezi da Vas napomenemo a  ujedno i ukažemo na odredbe članova 26. do 32. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14), gdje je jasno propisano da činjenicu smrti su dužni da prijave članovi porodice, odn. članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio, a ona se upisuje na osnovu potvrde o smrti koju izdaje zdravstveni radnik ovlašten za utvrđivanje smrti ili pak zapisnika o nalasku umrlog koje matičaru dostavlja Kantonalno ministarstvo.

               Za osobe umrle izvan granica Bosne i Hercegovine članovi porodice su dužni dostaviti

izvod iz matične knjige umrlih iz mjesta gdje je nastupila smrt i isti dostaviti nadležnom matičnom uredu.

               Tek upisom činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih (MKU) o čemu se obavještava Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova koje vodi evidenciju o prebivalištu i boravištu, stiču se i uslovi brisanja umrlih lica iz centralnog biračkog spiska i dovođenja navedenih evidencija u stanje potpune upotrebljivosti.

S dužnim poštovanjem !

OPĆINSKI NAČELNIK

Zukanović Nedžad, prof. s.r.