Služba za finansije i trezor

nijazdelic

 

Šef službe: Nijaz Delić, dipl. ecc.

 

Tel: 037-663-070

 

E-mail: slufitr@gmail.com

 

 

 

U Službi za finansije i trezor obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja te operativno-tehnički poslovi iz oblasti finansija i to:

1.    izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
2.    izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
3.    učešće na javnim raspravama o nacrtu budžeta i nacrta odluke o budžetu,
4.    priprema budžetskog kalendara i izrada dokumenata okvirnog budžeta (DOB),
5.    vođenje trezorskih poslova u skladu sa zakonom,
6.    izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,
7.    vođenje evidencija, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o ostvarenim prihodima i rashodima,
8.    predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
9.    izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
10.    plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskih računa,
11.    provodi politiku i smjernice javnih financija,
12.    sistemsko i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
13.    knjiženje svih finansijskih promjena po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama te vođenje drugih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
14.    hronološko arhiviranje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije,
15.    vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
16.    analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
17.    praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
18.    izdavanje narudžbenica za nabavke,
19.    obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
20.    vršenje obračuna plaća i drugih primanja,
21.    obavljanje poslova fakturisanja i likvidature,
22.    vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
23.    priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
24.    izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
25.    ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga službe,
26.    priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
27.    izrada nacrta propisa, ugovora iz oblasti finansija i drugih akata koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
28.    davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i  Federacije BiH iz oblasti za koju je osnovana,
29.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/ planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada Službe i praćenje realizacije i izrada odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja,
30.    prikupljanje i obradu statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
31.    u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i dr., identifikuje i predlaže prioritetne općinske programe za njihovu realizaciju,
32.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
33.    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,
34.    vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.