Šef službe: Nijaz Delić, dipl. ecc.

Tel: 037 – 663 – 070

E-mail: slufitr@gmail.com

U Službi za finansije i trezor obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, operativno-tehnički, računovodstveno-materijalni te administrativno-tehnički poslovi a koji se odnose na:

 1. izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 2. izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i izmjena i dopuna budžeta (rebalansa),
 3. učešće na javnim raspravama o nacrtu budžeta,
 4. priprema budžetskog kalendara i izrada dokumenata okvirnog budžeta (DOB),
 5. vođenje trezorskih poslova u skladu sa zakonom,
 6. izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,
 7. vođenje evidencija, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o ostvarenim prihodima i rashodima,
 8. predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 9. izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 10. plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskih računa,
 11. provođenje politike i smjernica javnih finansija,
 12. sistemsko i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 13. knjiženje svih finansijskih promjena po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama te vođenje drugih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 14. hronološko arhiviranje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije,
 15. vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
 16. analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
 17. praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
 18. izdavanje narudžbenica za nabavke,
 19. vršenje obračuna plaća i drugih primanja,
 20. obavljanje poslova fakturiranja i likvidature,
 21. vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja,
 22. izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 23. ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga službe,
 24. priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 25. izrada nacrta propisa, ugovora iz oblasti finansija i drugih akata koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 26. davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni, organi Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovana,
 27. učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/ planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije i izrada odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja,
 28. prikupljanje i obradu statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine,
 29. u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i dr., identifikuje i predlaže prioritetne općinske programe za njihovu realizaciju,
 30. uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,
 31. vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.