Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

nerko

 

Šef službe: Nermin Kapetanović, dipl. pravnik

 

Tel:037-661-140

 

Fax: 037-661-104

 

E-mail: sl.prostorno@gmail.com

 

 

U Službi za prostorno uređenje, stambeno – komunalne i imovinsko – pravne poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno – pravni, studijsko – analitički, stručno – operativni, informaciono – dokumentacioni i operativno – tehnički poslovi koji se odnose na:

1.    izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne oblasti,
2.    provođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3.    rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
4.    vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
5.    analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6.    staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7.    izradu propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije BiH, iz oblasti za koje je osnovana,
8.    vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
9.    nadziranje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti korištenja i uređenja građevinskog zemljišta,
10.    vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao  i objekata u vlasništvu Općine,
11.    vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe te vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova iz oblasti za koje je osnovana, utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost,
12.    vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
13.    provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
14.    provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
15.    provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u poslovima uzurpacije nekretnina,
16.    vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
17.    rješavanje pitanja prava preče kupovine nekretnina i pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
18.    rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
19.    vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
20.    vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao  i objekta u vlasništvu Općine,
21.    praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individulane i zajedničke komunalne potrošnje,
22.    vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša u pitanjima iz nadležnosti Općine,
23.    vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su   zakonom dati u nadležnost Općine,
24.    vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdjevanja,
25.    u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama, zaključuje ugovore o korištenju stana, zaključuje ugovore o održavanju stambenih zgrada prema Zakonu o stambenim odnosima, vrši povrat stanova, vrši prenos stanarskog prava, izradu PS obrazaca, vodi evidenciju privremenih korisnika, alternativnih, nužnih i socijalnih korisnika te korisnika kamp naselja Velagići, priprema ugovore za isplatu naknade iz sredstava Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike, vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrada te vrši koordinaciju sa upraviteljem,
26.    pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
27.    pripremanje godišnjih planova obnove i rekonstrukcije koji se finansiraju sredstvima Budžeta Općine,
28.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
29.    praćenje realizacije projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz Budžeta Općine, donatora i implementatora,
30.    ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekata obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama u cilju realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,
31.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
32.    vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.