Udruženja su kroz svoje aktivnosti tokom proteklih godina doprinijela razvoju civilnog društva, jačanju i zaštiti ljudskih prava, unapređenju postojećih poljoprivrednih aktivnosti, pružanju pomoći u akcijama humanitarnog karaktera, afirmaciji i poboljšanju položaja žena i omladine i njihove sportske aktivnosti, edukaciji mladih kroz instruktivnu nastavu, seminare i razne kurseve, organizovanju kulturno zabavnih aktivnosti, njegovanju i širenju kulture i tradicije naroda BiH, kulturno-obrazovnom obilježavanju događaja iz historije naroda BiH, sakupljanju narodnih rukotvorina, narodnih nošnji i njegovanju običaja naroda BiH i sl.

Sva udruženja koja djeluju na području općine Ključ su upoznata sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Ključ broj : 05-02-1039/09 po kojem su obavezna da Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za Općinsko vijeće moraju biti razmatrani i prihvaćeni od upravljačkih struktura udruženja.

Slijedi spisak aktivnih udruženja građana kojima je upućena obavijest za dostavu izvještaja, osim humanitarnih organizacija Crvenog križa i Merhameta, kao ni Sportskog saveza općine Ključ i ostalih sportskih udruženja budući da se programom rada Općinskog vijeća njihovi izvještaji razmatraju kao posebne tačke.

Na osnovu pokazatelja može se zaključiti da je veći broj udruženja građana naše općine u protekloj godini implementiralo projekte koji su finansirani od strane raznih donatora i na taj način su doprinijeli zadovoljavanju javnih potreba i interesa građana općine Ključ. Da se zaključiti da je sve veći broj udruženja koja sredstva dobijaju iz međunarodnih fondova što je za pohvalu.

I u protekloj godini udruženja su organizovala niz manifestacija i kulturnih događaja što je doprinijelo obogaćivanju kulturnog – zabavnog i sportskog života u općini Ključ, kao i pozitivnom promovisanju naše općine u zemlji i inostranstvu.

Napomena: Spisak OCD/NVO redovno će se ažurirati, a sva ona Udruženja koja su navedena ili nisu navedena mogu se naknadno brisati/dodati nakon utvrđivanja da li su ista aktivna/neaktivna u svom radu odnosno nakon prikupljanja neophodnih generalija o samom Udruženju i aktivnostima.

Svaku promjenu kod OCD/NVO (promjene statuta, naziv, sjedište, djelatnost, lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, članove organa upravljanja, pripajanje, razdvajanje ili transformacija, prestanak rada udruženja) neophodno je prijaviti nadležnom Ministarstvu  u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Svaku izmjenu potrebno je prijaviti i u Službu za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća opću upravu i društvene djelatnosti radi ažuriranja baze podataka NVO-a kako bi lakše dostavljali nove informacije i obavijesti kao i pružali pomoć i podršku u radu Udruženja.

Smatra se da  udruženje – NIJE AKTIVNO ukoliko je proteklo duplo više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine te na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-05-1485/13, „Zabranjuje se sufinansiranje projekata i sufinansiranje rada udruženja građana na području općine Ključ iz Budžeta Općine, kao i izdavanje pisama podrške od strane općine u okviru aplikacije na javne pozive udruženja koja, u skladu sa propisanim rokovima i metodologijom, ne dostave Vijeću finansijski izvještaj i izvještaj o radu za predhodnu godinu“.

 U evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave USK veliki je broj OCD/NVO čije je sjedište na području općine Ključ koja su prestala sa radom, a vode se kod nadležnog ministarstva. Općina Ključ je kod svih takvih Udruženja evidentirala da nije aktivno.

Sve neophodne informacije, pružanje savjeta, pomoći i podrške u radu nevladinom sektoru možete dobiti putem telefona: 037/316-234 ili putem E-maila: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  te lično u prostorijama Općine, kod nadležnog službenika, kancelarija broj 7.

Spisak sportskih udruženja, udruženja mladih i ostalih udruženja možete pogledati u priloženim dokumentima.