Djaferagic_Smajil

 

 

Smajil Džaferagić, dipl. pravnik

 

Tel. 037-661-100

 

 

 

 

Pravobranilaštvo je poseban samostalan državni organ koji u skladu sa propisima poduzima određene mjere i pravna sredstva u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine.

Pravobranilaštvo obavlja i druge poslove određene zakonom.

Pravobranilaštvo svoju funkciju obavlja samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.

Pravobranilaštvo je obavezno postupati po instrukcijama dobijenim od Federalnog pravobranilaštva u vezi sa primjenom federalnih zakona.

Općinski organi, privredna društva i druge pravne osobe obavezni su nadležnom pravobranilaštvu dostavljati podatke i obavještenja o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Općine u svrhu poduzimanja pravnih radnji i sredstava na koje je pravobranilaštvo ovlašteno.

Organi i pravne osobe dužni su, na zahtjev pravobranilaštva dostaviti podatke, obavještenja i dokumentaciju koja mu je potrebna za preduzimanje radnji na koje je ovlašteno.

Pored navedenih pravnih radnji, pravobranilaštvo poduzima i pravne radnje za ostvarivanje funkcije i na vlastitu inicijativu.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, odnosno tijelima.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njihovih organa, drugih organa, ustanova i fondova koji se finansiraju iz Budžeta Općine, ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.

Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koje osniva Općina, ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno.