Zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Ključ je organizovana na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama i pruža zdravstvenu zaštitu na području općine Ključ.
Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze osnivača i organizaciju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ključ preuzima Skupština Unsko-sanskog kantona svojom Odlukom broj: 01-1-106/98 od 08.09.1998. godine.

Ova ustanova organizuje i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području općine Ključ kao svoju trajnu djelatnost i provodi određeni nivo sekundarne zdravstvene zaštite kroz organizovanu internističku konsultativno-specijalističku djelatnost sa UV-dijagnostikom.

U Domu zdravlja Ključ sa danom 31.12.2016. godine zaposlen je 61 zaposlenik, od čega je 9 doktora medicine, od toga 6 specijalista, 2 doktora medicine na specijalizaciji, 1 doktor opće prakse, 1 doktor stomatologije, 1 zdravstveni radnik visoke stručne spreme, 1 zdravstveni radnik sa visokom zdravstvenom školom, 8 viših zdravstvenih tehničara, 20 zdravstvenih tehničara srednje stručne spreme. Ukupno je zaposleno 40 zdravstvenih radnika, dok 21 zaposlenik predstavlja nemedicinski kadar.

Kontakt:

ZU „Dom zdravlja“ Ključ
ulica Šehićka broj 1
ID broj: 4263133500001
centrala: 037/661-384
direktor: primarius Hadžić dr. Behzad, 037/662-007
e-mail: dzkljuc@bih.net.ba