Služba za društvene djelatnosti i opću upravu

Abdulah istek

 

Šef službe: Abdulah Šistek, dipl.pravnik
Tel. 037-662-110
Fax. 037-661-104

 

 

E-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

 

 

 

 

U Službi za društvene djelatnosti i opću upravu obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko – analitički, stručno – operativni, informaciono – dokumentacioni i operativno – tehnički poslovi kako slijedi:

1.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
2.    obezbjeđivanje slobode pristupa javnim informacijama,
3.    obezbjeđivanje komunikacije sa subjektima lokalne zajednice,
4.    izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,
5.    poslovi prijemne kancelarije, kancelarijskog poslovanja i arhive za potrebe svih općinskih službi za upravu,
6.    poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
7.    poslovi Centra za birački spisak u skladu sa zakonskim propisima,
8.    poslovi matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnu knjigu državljana, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa Zakonom, a po osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obaveznika za upis u osnovnu školu,  izrada i dostava odgovarajućih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje nadležnom sudu smrtovnica za provođenje ostavinskog postupka, upis u matične knjige rođenih činjenice oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti po osnovu pravosnažnog sudskog rješenja, provođenje postupka zaključenja braka i priznavanja očinstva pred matičarem,  poslove registracije i preregistracije birača, dostavljanje podataka o umrlim licima Centru za birački spisak, brisanje sa Centralnog biračkog spiska imena lica koja su sudskom odlukom lišena poslovne sposobnosti ili su odlukom nadležnog organa lišena državljanstva BiH,
9.    poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave te upravnim stvarima za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
10.    poslovi osnivanja, statusnih promjena, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica,
11.    obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela te izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donose,
12.    izrada općih i drugih akata te priprema i obrada analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
13.    vršenje drugih stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
14.    poslovi izvršavanja i obezbjeđivanja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti,
15.    priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Federacije BiH i Kantona,
16.    predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uslova za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblastima brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi , fizičkoj kulturi i sportu, javnom  informisanju te zdravstvu i socijalnoj i dječijoj zaštiti,
17.    statistička istraživanja, praćenje stanja u oblastima iz djelokruga rada, prikupljanje i stručna obrada podataka te izrada kompleksnih analiza, informacija, izvještaja i programa,
18.    praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina,
19.    praćenje stanja i pomaganje u radu udruženja građana i nevladinih organizacija u oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti,
20.    upravno rješavanje u prvom stepenu iz djelokruga društvenih djelatnosti,
21.    poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu iz oblasti raseljenih lica – prognanika i izbjeglica – povratnika (priznavanje statusa i prava iz statusa: smještaj, obrazovanje djece i omladine, zdravstvena zaštita, socijalna adaptacija i psihološka podrška, prehrana i nužne životne potrebe) te prestanak statusa,
22.    vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljeh lica – prognanika i izbjeglica – povratnika te izdavanje uvjerenja,
23.    izrada i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima,
24.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
25.    saradnja i razmjena podataka sa odgovarajućim službama za upravu u Općini, drugim općinama na području Kantona i šire, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
26.    uređivanje, redakcija i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od  značaja za Općinu,
27.    pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite potrebe,
28.    drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.