Sport

posted in: Sport | 0

Sport se u svijetu i kod nas tretira kao djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Osnovni cilj sporta je postići što veću uključenost građana u sportske aktivnosti. Međutim, to ne znači kroz organizovanost takmičenja da streme ka vrhunskim ostvarenjima, jer i rekreacija i školski sport imaju veoma važnu ulogu.

Općina promoviše i podržava sport od školskog do vrhunskog sa ciljem ostvarivanja javnih potreba i interesa te se iz Budžeta općine Ključ finansira :
– organizovanje djece i mladih,
– usavršavanje sportskog podmlatka,
– posebno organizovanje aktivnosti sa sportskim talentima,
– sport građana sa tjelesnim oštećenjima,
– podizanje nivoa broja stručnih kadrova,
– stvaranje uslova mladim i talentovanim sportistima da ostvare optimalne rezultate što podstiče razvoj sporta i doprinosi ugledu sredine,
– obnova i gradnja sportskih objekata od interesa za općinu.

Na prostorima općine organizovanost se ogleda u sljedećem:

a) Sportski savez općine Ključ je krovna organizacija sa osnovnim funkcijama:
– priprema i predlaže planove i programe razvoja sporta,
– prati realizaciju planova i programa,
– predlaže finansijski plan i prati njegovu realizaciju,
– organizuje i provodi sportske manifestacije,
– organizuje realizaciju razvojnih projekata od značaja za školski sport, rekreaciju, vrhunski sport, objekte, edukaciju…

b) Sportske organizacije-klubovi
Klub je udruženje građana koji su se ujedinili da bi stvorili uslove svojim sportistima u odgovarajućem sistemu takmičenja u određenoj grani sporta. Klubovi imaju svoje programske planove i ciljeve, izvore materijalnih sredstava, imovinu i dr.

Na teritoriji općine oni se udružuju u Sportski savez da bi zadovoljili i ostvarili svoja prava na osnovu normativnih akata i na principu dobrovoljnosti. Svi klubovi jedne vrste sporta udružuju se u strukovne saveze na nivou kantona.

Sportski savez općine Ključ je sportska institucija registrovana kod Ministarstva pravde USK pod brojem: 01-78/96 dana 07.06.1996. godine kao nevladina organizacija u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.
Sportski savez općine Ključ čine:
1. NK “Ključ“, Ključ
2. FK “Omladinac“, Sanica
3. FK “Bajer 99“, Velagići
4. Karate klub “Ključ“, Ključ
5. Karate klub “Omladinac“, Sanica
6. Tekwon-do klub “Dursum Ljutić Frenki“
7. Body Building “Teretana“, Ključ
8. Šah klub “Lubica“, Ključ
9. Košarkaški klub “Sana-Ključ“, Ključ
10. ŽOK “Ključ“, Ključ
11. Kajak-Kanu klub “Ključ“, Ključ
12. Savez za sport i rekreaciju invalida Ključ
13. Sportsko ribolovno društvo Ključ
14. Sportsko udruženje lovaca “Srna-Grmeč“, Ključ
15. Sportski savez općine Ključ
16. Odred izviđača “Lubica“, Ključ
17. Društvo pedagoga tjelesnog odgoja, Ključ
18. Muški odbojkaški klub “Stari grad“, Ključ
19. Rukometni klub, Ključ
20. Šahovski klub “Sanica“, Gornja Sanica
21. Moto klub “OMD“, Ključ
22. Klub ekstremnih sportova “FIT PLUS“ Sanica, Ključ
23. Teniski klub “Stari grad“, Ključ
24. Planinarsko društvo „Lanište“ Ključ
25. Moto-kros klub „Sanica“ Ključ
26. Kick boxing klub“ Sanica“
27. Udruženje „Eko-sport“ Ključ
28. Atletski klub „Zmajevac“
29. Ronilački klub „Vidra“ Ključ
30. Rekreativno biciklistički klub „Fantek“ Ključ
31. Stonoteniski klub „SANA“ Ključ

Sportski objekti i tereni

Sportski objekti i tereni predstavljaju značajnu društvenu vrijednost i kao takvi su od posebnog interesa. Da bi se realizovali programi u sportu, osnovna je pretpostavka da postoje objekti i da je prioritet njihovo optimalno korištenje i održavanje. Na prostoru naše općine postoje sljedeći izgrađeni sportski objekti:

1. tri nogometna terena (u Sanici, Ključu i Velagićima)
2. mali sportski tereni za rukomet, košarku i odbojku:
– dva u Sanici
– jedan u Biljanima
– jedan u Humićima
– jedan na Velagićima
– dva u Ključu
– jedan u Velečevu
3. pet školskih dvorana:
– Sanica (24×12 m)
– Velagići (19×10 m)
– Ključ (25×17 m, 24×12 m, 19×10 m)
4. dvorana za šah (8×6 m)
5. dvorana za borilačke sportove (15×10 m)
6. mali sportski teren sa plastičnom podlogom u MZ Velagići
7. „TRIM-STAZA“ – Sportski centar Borik, Velagići

Kontakt:

Sportski savez općine Ključ
Ul. Branilaca BiH bb
Tel/fax: 037/661-230
ID broj: 4263327270001
Djelatnost: 92620

Odgovorne osobe:
Emir Hadžić – predsjednik
Husein Šistek – sekretar