Šef službe: Admir Šistek, dipl. ing. geodezije

Tel:  037 – 316 – 348

Fax: 037 – 661 – 104

E-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

U Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove vrše se poslovi upravnog rješavanja, upravno-nadzorni, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- okumentacioni i stručno-operativni poslovi a koji se odnose na:

 1. izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, imovinsko-pravnih poslova, stambenih poslova, geodetskih poslova, katastra nekretnina i inspekcijskog nadzora
 2. rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 3. vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
 4. analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 5. staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 6. izrada propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije, iz nadležnosti Službe,
 7. vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije),
 8. nadziranje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti korištenja i uređenja građevinskog zemljišta,
 9. vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine,
 10. vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe te vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova iz oblasti za koje je osnovana, utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost,
 11. vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo vlasništva/posjeda,
 12. provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih poslova na građevinskom zemljištu,
 13. provođenje postupka rješavanja imovinsko-pravnih poslova nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 14. vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 15. rješavanje pitanja prava preče kupovine nekretnina i pitanja zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 16. rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 17. vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene,
 18. vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekta u vlasništvu Općine,
 19. praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individulane i zajedničke komunalne potrošnje,
 20. vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša u pitanjima iz nadležnosti Općine,
 21. vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta koji su zakonom dati u nadležnost Općine,
 22. vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdjevanja,
 23. u stambenoj oblasti vodi evidenciju svih stanova u stambenim zgradama, zaključuje ugovore o korištenju stana, zaključuje ugovore o održavanju stambenih zgrada prema Zakonu o stambenim odnosima, vrši povrat stanova, vrši prenos stanarskog prava, izradu PS obrazaca, vodi evidenciju privremenih korisnika, alternativnih, nužnih i socijalnih korisnika te korisnika kamp naselja Velagići, priprema ugovore za isplatu naknade iz sredstava Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike, vodi evidenciju i donosi rješenja o prinudnoj upravi zgrada te vrši koordinaciju sa Upraviteljem,
 24. pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 25. pripremanje godišnjih planova obnove i rekonstrukcije koji se finansiraju sredstvima Budžeta Općine,
 26. učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
 27. praćenje realizacije projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz Budžeta Općine, donatora i implementatora,
 28. ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekata obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama u cilju realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,
 29. vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,
 30. izdavanje uvjerenja i izvoda, odnosno kopija podataka premjera i katastra nekretnina,
 31. provođenje promjena na zemljištu i računarska obrada podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu,
 32. vršenje poslova održavanja premjera, katastra nekretnina i zemljišta i drugih geodetskih poslova,
 33. vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija,
 34. vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih poslova,
 35. rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 36. vođenje evidencije nekretnina na kojima Općina ima pravo vlasništva/posjeda,
 37. vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo vlasništva/posjeda,
 38. inspekcijski nadzor kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
 39. nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Općinsko vijeće,
 40. obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-oparativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističkoj, građevinskoj, komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
 41. nadzor postupka građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje Općinski načelnik,
 42. kontrolu i nadzor nad pružanjem komunalnih usluga,
 43. kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne površine, zelene površine, objekti za snabdjevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za otpad, objekti za toplotu i sl.,
 44. kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice, stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, igrališta, tržnice, stočne i druge pijace i sl.)
 45. poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi sa predmetima nadzora, odnosno kontrola iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalno-vodne i urbanističko-građevinske inspekcije,
 46. poduzimanje kaznenih, upravnih i preventivnih mjera iz oblasti inspekcije,
 47. podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,
 48. vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost.