Udruženja su kroz svoje aktivnosti tokom proteklih godina doprinijela razvoju civilnog društva, jačanju i zaštiti ljudskih prava, unapređenju postojećih poljoprivrednih aktivnosti, pružanju pomoći u akcijama humanitarnog karaktera, afirmaciji i poboljšanju položaja žena i omladine i njihove sportske aktivnosti, edukaciji mladih kroz instruktivnu nastavu, seminare i razne kurseve, organizovanju kulturno zabavnih aktivnosti, njegovanju i širenju kulture i tradicije naroda BiH, kulturno-obrazovnom obilježavanju događaja iz historije naroda BiH, sakupljanju narodnih rukotvorina, narodnih nošnji i njegovanju običaja naroda BiH i sl.

Sva udruženja koja djeluju na području općine Ključ su upoznata sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Ključ broj : 05-02-1039/09 po kojem su obavezna da Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za Općinsko vijeće moraju biti razmatrani i prihvaćeni od upravljačkih struktura udruženja.

Slijedi spisak aktivnih udruženja građana kojima je upućena obavijest za dostavu izvještaja, osim humanitarnih organizacija Crvenog križa i Merhameta, kao ni Sportskog saveza općine Ključ i ostalih sportskih udruženja budući da se programom rada Općinskog vijeća njihovi izvještaji razmatraju kao posebne tačke.

Nazivi aktivnih organizacija
Udruženje „Ključki biseri“ Ključ
Udruženje logoraša „Omer Filipović“ Ključ
Udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Ključ
Udruženje pčelara „ Pčela Ključ“ Ključ
Udruženje penzionera općine Ključ
Udruženje poljoprivrednika „Ključka dolina“ Ključ
„Udruženje antifašista i boraca narodno -oslobodilačkog rata općine Ključ“
Udruženje Lovačko društvo  „SRNA – GRMEČ“ Ključ 
„Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno –oslobodilačkog rata 92-95 općine Ključ“ Ključ 
Organizacija ratnih vojnih invalida općine Ključ
Kulturno umjetničko društvo „Stari grad Ključ“ Ključ
Kulturno umjetničko društvo  „Naša mladost“ Ključ
Udruženje građana oštećenog sluha i govora općine  „Ključ“ Ključ
Udruženje za zaštitu životinja „PANTER“ Ključ
Udruženje „17 VKBBR-e „
 Udruženje građana „Sevdah“ Krasulje
Udruženje za zaštitu kulturno-historijskih  i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“ Ključ
Udruženje boraca „Patriotska liga“ općine Ključ
Udruženje Ekološki pokret „Sanica“ Sanica
Udruženje Humanitarna organizacija „Merhamet“ 
Udruženje „Crveni križ“ općine Ključ
Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja „Tunel“ 
Udruženje roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama “ I mi se budimo“
Udruženje privrednika „Ključ“
Udruženje Ključana i prijatelja Ključa „Stjepan Tomašević“ Ključ
Udruženje građana „Poratak zavičaju“
Opće udruženje obrtnika „Ključ“ Ključ
Udruženje “Dinara Forum – Dinara L 2“ Ključ
Udruženje „Crljeni“ Ključ
Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Općinska organizacija Ključ
Udruženje „Prijatelji Ključa“ Ključ
Udruženje za pružanje psiho – socijalne podrške ženama i djeci „Lejla“ Ključ
Udruženje veterana odreda policije „Bosna 5“ Ključ
Udruženje „Bosansko – kanadsko humanitarno društvo „Ključ“ Ključ
Udruženje „Biljani u srcu“

Na osnovu pokazatelja može se zaključiti da je veći broj udruženja građana naše općine u protekloj godini implementiralo projekte koji su finansirani od strane raznih donatora i na taj način su doprinijeli zadovoljavanju javnih potreba i interesa građana općine Ključ. Da se zaključiti da je sve veći broj udruženja koja sredstva dobijaju iz međunarodnih fondova što je za pohvalu.

I u protekloj godini udruženja su organizovala niz manifestacija i kulturnih događaja što je doprinijelo obogaćivanju kulturnog – zabavnog i sportskog života u općini Ključ, kao i pozitivnom promovisanju naše općine u zemlji i inostranstvu.

Napomena: Spisak OCD/NVO redovno će se ažurirati, a sva ona Udruženja koja su navedena ili nisu navedena mogu se naknadno brisati/dodati nakon utvrđivanja da li su ista aktivna/neaktivna u svom radu odnosno nakon prikupljanja neophodnih generalija o samom Udruženju i aktivnostima.

Svaku promjenu kod OCD/NVO (promjene statuta, naziv, sjedište, djelatnost, lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, članove organa upravljanja, pripajanje, razdvajanje ili transformacija, prestanak rada udruženja) neophodno je prijaviti nadležnom Ministarstvu  u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Svaku izmjenu potrebno je prijaviti i u Službu za stručne poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća opću upravu i društvene djelatnosti radi ažuriranja baze podataka NVO-a kako bi lakše dostavljali nove informacije i obavijesti kao i pružali pomoć i podršku u radu Udruženja.

Smatra se da  udruženje – NIJE AKTIVNO ukoliko je proteklo duplo više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine te na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-05-1485/13, „Zabranjuje se sufinansiranje projekata i sufinansiranje rada udruženja građana na području općine Ključ iz Budžeta Općine, kao i izdavanje pisama podrške od strane općine u okviru aplikacije na javne pozive udruženja koja, u skladu sa propisanim rokovima i metodologijom, ne dostave Vijeću finansijski izvještaj i izvještaj o radu za predhodnu godinu“.

 U evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave USK veliki je broj OCD/NVO čije je sjedište na području općine Ključ koja su prestala sa radom, a vode se kod nadležnog ministarstva. Općina Ključ je kod svih takvih Udruženja evidentirala da nije aktivno.

Sve neophodne informacije, pružanje savjeta, pomoći i podrške u radu nevladinom sektoru možete dobiti putem telefona: 037/316-234 ili putem E-maila: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  te lično u prostorijama Općine, kod nadležnog službenika, kancelarija broj 7.

Spisak sportskih udruženja i udruženja mladih možete pogledati u priloženim dokumentima.