Šef službe: Armin Čahut, dipl.ing.poljoprivrede
Tel:  037 – 316 – 230
Fax: 037 – 661 – 293
E-mail: czopcinekljuc@gmail.com

U Službi za civilnu zaštitu i zaštitu od požara obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i to:

1.    organizovanje, priprema i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine,
2.    izrada procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini,
3.    priprema programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
4.    predlaganje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
5.    praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjera za unapređenje organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite,
6.    organizovanje, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
7.    organizovanje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
8.    predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,
9.    stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i godišnjim planom potrošnje tih sredstava,
10.    vršenje popune ljudstvom jedinica civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite te organizovanje, izvođenje i praćenje realizacije njihove obuke,
11.    obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Općinski štab civilne zaštite,
12.    obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
13.    obavljanje stručnih poslova na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
14.    obavljanje stručnih poslova organizovanja i rada Centra za osmatranje i uzbunjivanje u Općini u skladu sa zakonom,
15.    neposredno provodi intervencije gašenja požara i vodi propisane evidencije o požarima,
16.    obavlja kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži na zahtjev korisnika usluga,
17.    vrši kontrolno ispitivanje i servisiranje protupožarnih aparata,
18.    obučava zaposlenike pravnih lica iz oblasti zaštite od požara,
19.    vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
20.    vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti (dostavljanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara i prirodnih akumulacija vode, pranje ulica auto-cisternom, pročišćavanje kanalizacije pritiskom vode i drugo),
21.    učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada Službe i praćenje realizacije,
22.    osiguranje imovine i objekta Općine, fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija, umnožavanje materijala i telekomunikacijsko opsluživanje,
23.    vođenje skladišta kancelarijskog i potrošnog materijala za rad,
24.    pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe,
25.    ostvarivanje zahtjeva ISO standarda i poboljšanje i unapređenje sistema kvaliteta,
26.    priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
27.    vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost.