Područje mjesne zajednice Kamičak čine naseljena mjesta:
Donji Kamičak, Gornji Kamičak, Bećiri i Peći sa 235 domaćinstava i 955 stanovnika.
Sjedište mjesne zajednice je u Gornjem Kamičku-naselje Bećiri.
Predsjednik MZ : Emsud Behar.
Sekretar MZ : Edin Husić.
Tel.037/677-097