Šef službe: Amir Hadžić, dipl.ing mašinstva
Tel:  037 – 316 – 345
Fax: 037 – 661 – 104

E-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

U Službi za stručne poslove Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, opću upravu i društvene djelatnosti vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko – analitički, stručno – operativni, informaciono – dokumentacioni, administrativno- tehnički te ostali stručni i drugi poslovi od značaja za rad Općinskog načelnika i Općinskog vijeća a koji se odnose na:

 1. utvrđivanje nacrta i prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 2. organizacija prijema delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inostranstva i međunarodnih organizacija, te po potrebi organizacija njihovog boravka na području općine Ključ,
 3. poslovi uređivanja i objavljivanja akata Općinskog načelnika,
 4. na osnovu podataka nadležnih službi, pripremanje odgovora po upitima građana i pravnih lica,
 5. praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o riješenosti predmeta u Općinskom organu uprave,
 6. vođenje protokolarnih poslova uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika,
 7. izvještavanje Općinskog načelnika o dostavljenim informacijama, izvještajima, analizama, radnim materijalima normativnih, općih i drugih akata i drugim materijalima dostavljenih od službi za upravu, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata, na zahtjev Općinskog načelnika ili po službenoj dužnosti,
 8. praćenje i realizacija odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika,
 9. učestvovanje u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije/planova implementacije, posebno priprema i realizacija projekata/programa koji su u skladu sa planom implementacije uključeni u godišnji plan rada službe i praćenje realizacije,
 10. uspostava saradnje sa federalnim, kantonalnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u pitanjima iz nadležnosti Općinskog načelnika,
 11. prikupljanje, sređivanje, obrada podataka i informisanje javnosti o radu organa uprave i stanju u pojedinim oblastima,
 12. poslovi organizacije pozivanja medija i prezentacije zvaničnih informacija na pres konferencijama ili drugoj formi, izrada i dostavljanje medijima zvaničnih saopćenja, poslovi sastavljanja informacija o stanju ili nekom pitanju za javnost ili na zahtjev medija, institucija i sl.,
 13. obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i njihova radna tijela i komisije,
 14. priprema sjednica Stručnog kolegija Općinskog načelnika, vođenje zapisnika i izrada zaključaka,
 15. priprema materijala za Općinsko vijeće i radna tijela Vijeća,
 16. praćenje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i vođenje i izrada zapisnika sa istih sjednica,
 17. priprema izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela koji nisu u nadležnosti službi za upravu,
 18. vođenje arhive Općinskog vijeća,
 19. priprema i kompletiranje materijala koji se objavljuju u „Službenom glasniku općine Ključ”,
 20. uređivanje „Službenog glasnika općine Ključ”,
 21. upravljanje ljudskim resursima, personalni poslovi (rad i radni odnosi), poslovi procjene potreba, planiranja i vođenja edukacije osoblja,
 22. vođenje i ažuriranje personalne evidencije o zaposlenim u organu uprave te izdavanje uvjerenja na temelju evidencija,
 23. pripremne radnje vezane za oglašavanje upražnjenih radnih mjesta i saradnja sa Agencijom za državnu službu F BiH i drugim institucijama,
 24. prijave i odjave penzijsko-zdravstvenog osiguranja zaposlenih u organu uprave,
 25. normativno-pravni poslovi vezani za organizaciju općinske uprave i pripremu prijedloga za unapređenje procesa rada,
 26. učestvovanje u izradi prijedloga akata koji se odnose na organizaciju općinske uprave,
 27. rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 28. vođenje postupka oko davanja saglasnosti firmama i udruženjima za unošenje naziva općine Ključ u naziv firme ili udruženja,
 29. izrada odobrenja za prikupljanje sredstava u humanitarne svrhe u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru,
 30. obezbjeđivanje slobode pristupa javnim informacijama,
 31. obezbjeđivanje komunikacije sa subjektima lokalne zajednice,
 32. izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,
 33. poslovi prijemne kancelarije, kancelarijskog poslovanja i arhive za potrebe svih općinskih službi za upravu,
 34. kurirski poslovi (dostava – otpremanje službenih akata na području općine Ključ),
 35. poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
 36. poslovi Centra za birački spisak u skladu sa zakonskim propisima,
 37. poslovi matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i matičnu knjigu državljana, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa Zakonom, a po osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obveznika za upis u osnovnu školu, izradu i dostavu odgovarajućih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje nadležnom sudu smrtovnica za provođenje ostavinskog postupka, upis u matične knjige rođenih činjenice oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti po osnovu pravosnažnog sudskog rješenja, provođenje postupka zaključenja braka i priznavanja očinstva pred matičarem,  poslove registracije i preregistracije birača, dostavljanje podataka o umrlim licima Centru za birački spisak, brisanje sa Centralnog biračkog spiska imena lica koja su sudskom odlukom lišena poslovne sposobnosti ili su odlukom nadležnog organa lišena državljanstva BiH,  
 38. poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga društvenih djelatnosti i opće uprave, te upravnim stvarima za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
 39. poslovi osnivanja, statusnih promjena, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica,
 40. obezbjeđivanje uslova za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela, te izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donose,
 41. izrada općih i drugih akata, te priprema i obrada analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
 42. vršenje drugih stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesne zajednice, odnosno njenih organa i tijela,
 43. poslovi izvršavanja i obezbjeđivanja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti,
 44. priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 45. predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uslova za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblastima brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, javnom informisanju, te zdravstvu i socijalnoj i dječijoj zaštiti,
 46. statistička istraživanja, praćenje stanja u oblastima iz djelokruga rada, prikupljanje i stručna obrada podataka, te izrada kompleksnih analiza, informacija, izvještaja i programa,
 47. praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina,
 48. praćenje stanja i pomaganje u radu udruženja građana i nevladinih organizacija u oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti,
 49. poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu iz oblasti raseljenih lica – prognanika i izbjeglica – povratnika (priznavanje statusa i prava iz statusa: smještaj, obrazovanje djece, i omladine, zdravstvena zaštita, socijalna adaptacija i psihološka podrška, prehrana i nužne životne potrebe), te prestanak statusa,
 50. vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljeh lica – prognanika i izbjeglica – povratnika, te izdavanje uvjerenja,
 51. izrada i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima,
 52. uređivanje i ažuriranje WEB stranice Općine, redakcija i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od značaja za Općinu,
 53. pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite potrebe,
 54. drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost Službe.