Privreda

 

privredaglavna

 

Snage:

– Kvalitetna komunikacijska povezanost i blizina ključne putne infrastrukture (magistralni i regionalni putevi),
– Blizina regionalnih centara Bihać, Banja Luka,
– Blizina Republike Hrvatske (granični prelaz Strmica),
– Usvojen Prostorni plan općine Ključ za period od 2006. do 2026. godine,
– Usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2014 – 2023.godina,
– U primjeni sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008),
– Transparentne procedure – javne nabave, dodjela građevinskog zemljišta, zakup poslovnih prostora, raspodjela sredstava NVO,
– Rezerve mineralnih i rudnih nalazišta za eksploataciju (krečnjak, dolomit),
– Industrijska zona u Velagićima,
– Veliki broj registrovanih preduzeća,
– Vodni potencijal,
– Povoljni klimatski uslovi za razvoj voćarske i povrtlarske proizvodnje,
– Velike površine poljoprivrednog zemljišta,
– Razvijena stočarska proizvodnja i tradicija u stočarskoj proizvodnji,
– Bogato kulturno-historijsko nasljeđe,
– Razvoj ponude za lovni, ribolovni, kao i druge vidove turizama,
– Brend prvog turističkog sela Bosne i Hercegovine / Sanica /,
– Izgrađeni objekti primarne zdravstvene zaštite,
– Dobra prostorna raspoređenost školskih objekata,
– Dobra društvena infrastruktura (domovi kulture, fiskulturne sale, sportska igrališta),
– Veliki broj sportskih klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji,
– Razvijen civilni sektor,
– Dobra saradnja lokalne vlasti sa NVO,
– Usvojena strategija za mlade,
– Tradicionalne kulturne manifestacije,
– Veliki broj visokoobrazovanih i kvalifikovanih mladih osoba,
– Veliki broj iseljenika u dijaspori.

 

 

privreda1 privreda11 privreda10 privreda9 privreda7 privreda8 privreda6 privreda5 privreda4 privreda2

 

Registracija samostalne djelatnosti

I-POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI:

OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U POSLOVNIM PROSTORIMA

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Uvjerenje o nezaposlenosti
7. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu)
8. Rješenje o tehničkom prijemu poslovnog prostora – upotrebna dozvola
9. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM, zahtjev 5,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131

OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U STAMBENIM PROSTORIMA

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o vlasništvu stambenog objekta (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika o korištenju stambenog prostora)
7. Saglasnost svih stanara (ako se obavljanjem djelatnosti stvara pojačana buka u zgradama sa više stambenih jedinica)
8. Uplata takse za rješenje 70,00 KM,
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
9. Uplata takse za rješenje za obavljanje domaće radinosti 25,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131

OBRT- OSNIVANJE ZAJEDNIČKE OBRTNIČKE RADNJE

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Ugovor o osnivanju zajedničke radnje (sadrži elemente ugovora o ortakluku)
9. Ovjerenu izjavu da poslovni prostor ispunjava minimalne tehničke uslove
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131

POLJOPRIVREDA

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o posjedovanju zemljišta (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje zemljišta i skica ako postoji objekat na zemljištu)
6. Ovjerenu izjavu da zemljište ispunjava minimalne tehničke uslove – šalter sala
7. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131

TRGOVINSKA DJELATNOST

1. Ovjerenu fotokopiju lične karte
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
4. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
7. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
8. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
9. Uvjerenje o nezaposlenosti
10. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih uslova
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131

UGOSTITELJSKA DJELATNOST

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Diploma o završenoj SSS
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Uvjerenje o nezaposlenosti
9. Izjavu da podnositelj zahtjeva nema registrovanu drugu ugostiteljsku djelatnost na teritoriji Federacije BiH
10. Atest o intenzitetu zvuka
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM na žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
12. Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti 78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484

UGOSTITELJSKA DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNIM JEDINICAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. Rješenje o upisu u sudski registar 2x (jedna ovjerena kopija)
2. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika o korištenju poslovnog prostora)
3. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
4. Ovjerene kopije prijave radnika i direktora
5. Atest o intenzitetu zvuka
6. Uplata takse za rješenje 200,00 KM žiro-račun broj: 1990440002050484 Općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
7. Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti 78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484

II- VREMENSKI OKVIR REGISTRACIJE

Ukoliko je dokumentacija kompletna po podnošenju zahtjeva rješenje kojim se odobrava obavljanje samostalne djelatnosti se izdaje u roku do dva dana, a zakonski rok za izdavanje rješenja je 15 dana.

III-VISINA TAKSE

Visina takse za izdavanje rješenja za sve obrtničke i poljoprivredne djelatnosti, osim domaće radinosti iznosi 70,00 KM, domaća radinost 25,00 KM, za trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost 150,00 KM.
Obzirom da se kod nas uplaćaju samo takse na rješenja početni troškovi za registraciju samostalne djelatnosti otprilike iznose od 200-300 KM.

IV-REGISTROVANE DJELATNOSTI

Ukupno registrovanih djelatnosti na području naše općine:
OBRT: 95
POLJOPRIVREDA: 48
TRGOVINA: 34
UGOSTITELJSKA DJELATNOST: 40
PRAVNA LICA: 29