Članovi kolegija OV

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA


(„Službeni glasnik općine Ključ“, broj:5/13)
Član 24.
( KOLEGIJ VIJEĆA)
(1) U cilju efikasnijeg rada i usklađivanja rada Vijeća osniva se Kolegij, kojeg čine:
a)    PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA
b)    ZAMJENIK  PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA
c)    OPĆINSKI NAČELNIK
d)    PREDSJEDNICI KLUBOVA VIJEĆNIKA (u daljem tekstu:KLUB) ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI KLUBOVA
e)    PREDSTAVNIK NEZAVISNIH VIJEĆNIKA I ONIH VIJEĆNIKA KOJI NE MOGU FORMIRATI  KLUB
f)    SEKRETAR VIJEĆA
g)    SEKRETAR ORGANA UPRAVE OPĆINE


(2) Vijeće ne donosi poseban akt o imenovanju članova Kolegija, a isti se popunjava i konstituiše shodno odredbama ovog Poslovnika.

—————————————————————————————————————————————-


KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ


SAZIV 2016-2020.godina
SASTAV-personalno:
a)    PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA – Adem Crnalić
b)    ZAMJENIK  PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA –Melita Čolić
c)    OPĆINSKI NAČELNIK- Nedžad Zukanović
d)    PREDSJEDNICI KLUBOVA VIJEĆNIKA (u daljem tekstu:KLUB)
ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI KLUBOVA

-SDA  Suad Karat, predsjednik
Ovlašteni vijećnici za predstavljanje Kluba:
Adnan Hamedović
Anes Jukić
-SDP  Amir Krantić, predsjednik
Ovlašteni vijećnici za predstavljanje Kluba:
Emil Koljić
Mersad Draganović
Alen Šehić
-A-SDA Haris Smajić, predsjednik
Dijana Ćemal, zamjenica
-DF       Behzad Hadžić, predsjednik
Melita Čolić, zamjenik
-SBB     Adem Crnalić, predsjednik
Salko Krantić, član- zamjenik
– BPS/S BiH
Vahid Omanović, predsjednik
Fikret Šljivar, član- zamjenik
e)    PREDSTAVNIK NEZAVISNIH VIJEĆNIKA I ONIH VIJEĆNIKA KOJI NE MOGU FORMIRATI KLUB nema
f)    SEKRETAR VIJEĆA- Hamdija Dučanović, V.D.
g)    SEKRETAR ORGANA UPRAVE OPĆINE – Abdulah Šistek
SLUŽBA ZA  PODRŠKU UPRAVI