POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA


(„Službeni glasnik općine Ključ“, broj:5/13)
Član 24.
( KOLEGIJ VIJEĆA)
(1) U cilju efikasnijeg rada i usklađivanja rada Vijeća osniva se Kolegij, kojeg čine:
a)    PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA
b)    ZAMJENIK  PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA
c)    OPĆINSKI NAČELNIK
d)    PREDSJEDNICI KLUBOVA VIJEĆNIKA (u daljem tekstu:KLUB) ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI KLUBOVA
e)    PREDSTAVNIK NEZAVISNIH VIJEĆNIKA I ONIH VIJEĆNIKA KOJI NE MOGU FORMIRATI  KLUB
f)    SEKRETAR VIJEĆA
g)    SEKRETAR ORGANA UPRAVE OPĆINE


(2) Vijeće ne donosi poseban akt o imenovanju članova Kolegija, a isti se popunjava i konstituiše shodno odredbama ovog Poslovnika.

—————————————————————————————————————————————-


KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ


SAZIV 2020-2024.godina
SASTAV-personalno:
a)    PREDSJEDAVAJUĆI/A  VIJEĆA – EMINA VELIĆ
b)    ZAMJENIK  PREDSJEDAVAJUĆEG/E VIJEĆA –ELDINA ŠISTEK
c)    OPĆINSKI NAČELNIK- NEDŽAD ZUKANOVIĆ
d)    PREDSJEDNICI KLUBOVA VIJEĆNIKA (u daljem tekstu:KLUB)
ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNICI KLUBOVA

-SDA  Suad Karat, predsjednik
-SDP  FIKRET BAJRIĆ, predsjednik
-NIP   AZHAR SEJARIĆ, predsjednik
-NES  ŠABAN KOLJIĆ, predsjednik

-NB    FIKRET ŠLJIVAR, predsjednik
-SBiH JUNUZ DEDIĆ, vijećnik S BiH

-SBB     Adem Crnalić, vijećnik SBB

e)    PREDSTAVNIK NEZAVISNIH VIJEĆNIKA I ONIH VIJEĆNIKA KOJI NE MOGU FORMIRATI KLUB nema
f)    SEKRETAR VIJEĆA – NEDŽAD POBRIĆ, V.D.
g)    SEKRETAR ORGANA UPRAVE OPĆINE – SENAD ZEČEVIĆ
SLUŽBA ZA  PODRŠKU UPRAVI