Interni oglas za prijem namještenika

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 18. tačka 6. članom  22. tačka 3., članom  23a tačka 8, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-Prečišćeni tekst, broj: 05-49-1506/14 od 23.06.2014 godine, Općinski načelnik općine Ključ objavljuje: INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ključ

 
1. Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica …………………………………….. 1 izvršilac
2. Viši referent za podršku razvoju…………………………………………………… 1 izvršilac 
3. Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina………………….. 1 izvršilac
 
A) OPISI POSLOVA: 
 
I – Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica
1. obavlja administrativno-tehničke poslove za organe mjesne zajednice,
2. osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice,
3. prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice,
4. na terenu prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih  ili korisnih za službe Općinskog organa uprave,
5. predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja mjesne zajednice,
6. izvještava Šefa Službe o svim pitanjima iz djelokruga rada mjesne zajednice,
7. vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i knjigu državljana za matično područje Sanica, 
8. izdaje uvjerenja o ličnim stanjima građana o kojima se vodi službena evidencija,
9. sastavlja smrtovnice i dostavlja nadležnim sudovima,
10. dostavlja izvještaje o smrti nadležnim organima radi brisanja iz evidencije,
11. sastavlja izvještaje za potrebe statistike,
12. dostavlja školama spiskove djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole,
13. vrši zavođenje predmeta u protokol i njihovo arhiviranje,
14. vrši poslove ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa, 
15. ovjerava izjave o zajedničkom domaćinstvu, 
16. vrši kompletiranje zahtjeva građana za ostvarivanje njihovih prava kod nadležnih službi za upravu,
17. odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova,
18. podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu Šefu Službe,
19. odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli
20. po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz nadležnosti radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama  Šefa Službe,
21. za svoj rad neposredno je odgovoran Šefu Službe
 
II – Viši referent za podršku razvoju
1. priprema i radi na izradi razvojnih projekata,
2. prati objavljivanje javnih poziva domaćih i stranih donatora i analizira mogućnost apliciranja Općine i drugih institucija i NVO,
3. u saradnji sa Stručnim savjetnikom za planiranje i koordinaciju razvoja, obavlja sve potrebne aktivnosti iz nadležnosti jedinice za upravljanje razvojem,
4. sarađuje na uspostavljanju i radi na stalnom ažuriranju baze podataka – kreiranog alata za praćenje implementacije Strategije razvoja (pojedinačnih projekata i Strategije kao cjeline),
5. prati i prikuplja informacije o mogućim i dostupnim sredstvima i uslovima za finansiranje projekata iz Strategije (ino/domaće banke, ino/domaće organizacije, potencijalni kreditori/donatori, razni programi podrške  viših nivoa vlasti i dr.),
6. uspostavlja i ažurira centralnu elektronsku bazu podataka o najznačajnijim pokazateljima iz ekonomskog, društvenog razvoja i razvoja okoline, podatak od uticaja na razvoj JLS,
7. radi  na unapređenju upravljanja javnih investicija (korištenjem PIMIS software i dr.), 
8. sarađuje sa službama u realizaciji poslova upravljanja razvojem, a naročito u pripremanju projekata i prikupljanju i obradi potrebnih podataka u svakom segmentu upravljanja razvojem,
9. radi prelimirane izvještaje i analize na bazi prikupljnih podataka, dostavlja ih Stručnom  savjetniku za planiranje i koordinaciju razvoja, radi uobličavanja istih i dostavljanje na razmatanje načelniku i Stručnom kolegiju,
10. distribuira podatke o mogućim izvorima finansiranja i uslovima lokalnim akterima i po potrebi pruža stručnu pomoć u njihovim postupanjima u vezi sa dostavljenim informacijama, 
11. stara se da se dinamika aktivnosti u vezi sa upravljanjem razvojem odvija po službama u skladu sa PPVI (planiranje,praćenje,vrednovanje i izvještavanje) procedurama i kalendarom aktivnosti i ukazuje Stručnom savjetniku za planiranje i kordinaciju razvoja na uočene slabosti te predlaže način otklanjanja istih, 
12. obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, šefa Kabineta i Stručnog savjetnika za koordinaciju i upravljanje razvojem  u vezi sa upravljanjem razvojem,
13. za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe i Stručnom savjetniku za koordinaciju i upravljanje razvojem
 
III –  Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
1. vrši poslove održavanja premjera i katastar nekretnina u skladu sa zakonom, 
2. vrši uspostavu i odžavanje geodetskih mreža,
3. vrši poslove u oblasti eksproprijacije, uzurpacije, arondacije, komasacije i utvrđivanja prava na nekretninama,
4. unosi sve promjene u katastarskim planovima,
5. vrši unos podataka u spisak promjena i u bazu podataka,
6. po zahtjevu stranaka izdaje kopije katastarskih planova,
7. učestvuje u tehničkom vještačenju za potrebe Općinskog organa uprave i suda,
8. odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova,
9. podnosi mjesečne, a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu šefu Šlužbe,
10. odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli,
11. po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefu Službe,    
12. za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Službe. 
 
B) OPĆI USLOVI
 
U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice koje ispunjava sljedeće opće uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je starije od 18 godina;
c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
e) da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja internog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
g) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.
 
C) POSEBNI USLOVI
 
1. Viši referent matičar i sekretar MZ Sanica
– SSS/ IV stepen,
– Najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva u struci.
– Položen stručni upravni ispit za namještenike, 
– Položen poseban stručni ispit za matičara,
– Poznavanje rada na računaru.
 
 
2. Viši referent za podršku razvoju
– SSS/ IV stepen –  završena gimnazija, upravna škola, ekonomski ili tehnički smjer,
– Najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva na poslovima pripremanja projekata i sličnih   
  poslova razvoja,
– Položen stručni upravni ispit za namještenike, 
– Poznavanje rada na računaru,
– Poznavanje engleskog jezika.
 
3. Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina
– SSS/ IV stepen –  završena, završena srednja geodetska škola,
– Najmanje deset (10) mjeseci radnog iskustva u struci,
– Položen stručni upravni ispit za namještenike, 
– Poznavanje rada na računaru.
 
D) POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 3 mjeseca) dokumentaciju:
1. Prijavu sa kraćom biografijom i sa kontakt podacima,
2. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte (ne starije od 6 mjeseci),
3. Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini;
4. Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;
5. Potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu namještenika;  
6. Diploma o stečenoj školskoj spremi;
7. Uvjerenje o radnom iskustvu;
8. Uvjerenje o poznavanju rada na računaru;
9. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike;
10. Uvjerenje o poznavanju engleskog jezika (Samo za poziciju pod rednim brojem 2)
11. Uvjerenje o položenom posebnom ispitu za matičare (Samo za poziciju pod rednim brojem 1)
 
E) – PODNOŠENJE PRIJAVA
Pravo prijave na Interni oglas imaju namještenici iz svih organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidat koji nema položen poseban ispit za matičara može se primiti u radni odnos ali je dužan taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana postavljanja na radno mjesto matičara.
Napomena: Kandidat koji bude izabran dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), dostavit će nakon izbora.
 
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Općine Ključ. 
 
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
OPĆINA KLJUČ –SLUŽBA ZA PODRŠKU UPRAVI 
Ul. Branilaca BiH 78 – 79 280 Ključ 
sa naznakom:
„Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos u 
Jedinstveni općinski organ uprave općine Ključ“, 
 
Neblagovremene prijave neće se razmatrati a nepotpune i neuredne će biti odbačene. 
 
Broj: 05-34-1933-2/15
Ključ, 07.09.2015. godine 
 
Dostavljeno:                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
1. Oglasne ploče općine Ključ (2x), 
2. WEB stranica općine Ključ,                                               Zukanović Nedžad, prof.
3. A/a.-