Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

I – RASPISIVANJE JAVNOG OGLASA
(1) Objavljuje se Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ ( u daljem tekstu: Komisija ).
(2) Redovnog člana Komisije imenuje Općinsko vijeće općine Ključ ( u daljem tekstu: Vijeće ), uz naknadnu saglasnost Centralne izborne komisije BiH,

 
na mandat u trajanju od sedam godina, računajući od dana dobijanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.
 
II – RAVNOPRAVNA ZASTUPLJENOST
 
(1) Sastav Komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale na području općine Ključ, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. 
(2) U sastavu Komisije osigurat će se da broj članova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Komisije.
 
III – OPĆI USLOVI
 
Kandidati za mjesto redovnog člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 
1. Član Komisije može biti osoba sa pravom glasa,
2. Član Komisije može biti osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.
 
 IV – POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE
 
(1) Pored općih uslova propisanih članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kandidati na mjesto člana Komisije moraju ispunjavati sljedeće uslove:
a) da imaju prebivalište u općini Ključ,
b) da imaju završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera,
c) da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.
 
(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji,
b) članstvo u biračkom odboru,
c) rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora i
d) objava stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora.
 
V – IZUZECI
 
(1) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka a) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice sa prebivalištem iz susjedne općine ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14, stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 
(2) Izuzetno od uslova iz Poglavlja IV – Posebni uslovi za kandidate stav 1. tačka b) ovog Javnog oglasa, član Komisije može biti lice koje ima završenu srednju školu, odnosno IV ili V stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14, stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
(3) Izuzetno, član Komisije može biti lice koje ima završen VII/1 stepen stručne spreme i drugog smjera ako posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 
(4) Izuzetno, član Komisije može biti lice koje ima završen pravni fakultet, odnosno VII/I stepen stručne spreme bez iskustva u provođenju izbora.
 
VI –LICA KOJA NE MOGU BITI IMENOVANA NA POZICIJU ČLANA KOMISIJE 
 
(1) Za člana Komisije ne može biti imenovano lice:
a) koje se ne može kandidirati u smislu odredaba članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
b) koje je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ),
c) koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
d) koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
e) kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 
(2) Član Komisije, u smislu odredaba člana 2.12, stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, može biti: predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 
 
VII – DOKUMENTACIJA 
 
Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju sa ličnim podacima o kandidatu ( ime i prezime, ime oca, JMBG, tačna adresa stanovanja, kontakt telefon, kao i podatke o kretanju u službi ),
2. dokaz o prebivalištu izdat od strane CIPS-a da nije stariji od tri mjeseca, 3. ovjerena kopija lične karte
3. dokaz o stručnoj spremi, kao i vrsti stručne spreme 
4. dokaz o izbornom iskustvu ( uvjerenje Općinske izborne komisije o radu u biračkom odboru, akt o imenovanju u Općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili drugi dokaz o izbornom iskustvu ),
5. svojeručno potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti, ne stariju od tri mjeseca,
6. svojeručno potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji za imenovanje iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije ( predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora ), da nije nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12, stav (4) Izbornog zakona BiH, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da mu nije izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke), ne stariju od tri mjeseca,
7. Uvjerenje o nekažnjavanju ( Uvjerenje MUP-a, Uprave policije ) da nije starije od tri mjeseca.
 
Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalima ili ovjerenim kopijama.
 
VIII – PODNOŠENJE PRIJAVA
 
(1) Rok za podnošenje prijava po Javnom oglasu iz člana 1. ove Odluke je osam dana od dana prvog objavljivanja Javnog oglasa u programu „Radia Ključ“.
 
(2) Prijave na Javni oglas, sa traženom dokumentacijom, podnose se u zatvorenim kovertama lično putem prijemne kancelarije općine Ključ ( šalter sala Općine, šalter broj 3 ) ili poštom na adresu:
 
Općina Ključ – Komisija za izbor i imenovanja i mandatno – imunitetska pitanja Općinskog vijeća općine Ključ
Ul. Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ
 
sa naznakom:
 
„Prijava na Javni oglas za imenovanje jednog redovnog člana Općinske izborne komisije općine Ključ – ne otvarati“
 
Proceduru po ovom Javnom oglasu provest će Komisija za izbor i imenovanja  i mandatno – imunitetska pitanja Općinskog vijeća općine Ključ.
 
Nepotpune i neblagovremen prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Nakon otvaranja prijava Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća općine Ključ obavit će intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, nakon čega će sačiniti rang listu uspješnih kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu, koju će dostaviti svim uspješnim kandidatima i Općinskom vijeću radi daljeg postupanja i konačnog imenovanja članova Komisije.
 
 
Komisija za izbor i imenovanja i
mandatno – imunitetska pitanja
 
Sulejman Kulenović, dr.vet.med  predsjednik