Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016.godinu

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu Odluke o broju i visini stipendija studenata u školskoj 2015/2016.godine Općinskog vijeća općine Ključ broj: 05-02-2536/15 usvojene na XXXV sjednici Općinskog vijeća Općine Ključ održanoj dana 30.12.2015.godine i Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ključ broj:05-02-2539/15 od 28.12.2015.godine, Općinski načelnik općine Ključ, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendije redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2015/2016.godinu.

I

Općina Ključ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija) u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za školsku 2015/2016.godinu, koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smeštaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.
Za školsku 2015/2016.godinu iz budžeta općine Ključ dodjeljuje se  30 (trideset) stipendija .Stipendija se isplaćuje za 10 (deset) mjeseci tekuće akademske godine, a mjesečni iznos stipendije je 100,00 KM.
 
 II
Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju kandidati:
redovni studenti fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija)  koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu
koji nisu u statusu apsolventa
koji imaju prebivalište na području općine Ključ
koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.
                                                                       
III
Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ takođe podliježu ponovnom prijavljivanju na Konkurs za dodjelu stipendija.
 
IV
Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se: 
studentima bez oba roditelja,
studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i 
studentima I godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije.
 
V
Kriteriji za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:
a) Uspjeh u učenju
Studenti  I (prve) godine
Za studente prve godine bodovi će se dodjeljivati na osnovu prosječno ostvarene ocjene u srednjoj školi (od I do IV razreda i maturskog ispita) zaokružena na dvije decimale x 3 boda.  
Učenicima koji su ostvarili prosjek ocjena 4,70 i više dodjelit će se dodatnih 5 bodova.
 
Studenti starijih godina
prosjek ocjena 6,00 – 6,49 …………… 12 bodova
prosjek ocjena 6,50 – 6,99 …………… 15 bodova
prosjek ocjena 7,00 – 7,49 ……………18 bodova
prosjek ocjena 7,50 – 7,99 …………. . 21 bodova
prosjek ocjena 8,00 — 8,49 …………. . 24 bodova
prosjek ocjena 8,50 – 8,99 …………. . 27 bodova
 
b) Materijalni i socijalni položaj  
Materijalni i socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:
prihod od  0 –   49,99 KM po članu domaćinstva ……………….… 30 bodova
prihod od  50,00 – 99,99 KM po članu domaćinstva ……………… 25 bodova
prihod od  100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva …….…….  20 bodova  
prihod od  150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva …….…….. 15 bodova
prihod od  200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva ……….……10 bodova
prihod od   250,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva …………… 7 bodova
prihod od  300,00 do 399,99 KM po članu domaćinstva ………….. 5  bodova
prihod veći od 400,00 po članu domaćinstva ………………….…. bez bodova
    
U mjesečna primanja ulaze sva primanja po osnovu plaća iz radnog odnosa, primanja po osnovu penzije, prihod od poljoprivrede, invalidnina (lične i porodične), naknada po osnovu nezaposlenosti, mjesečni novčani dodatak dobitnika ratnog priznanja, prihod od autorskih prava, imovine i imovinskih prava kao i drugi prihodi koji podliježu oporezivanju.
          
c) Statusne povlastice
Djeca iz porodice šehida, poginulih boraca, RVI, djeca dobitnika ratnog priznanja/ odlikovanja i djeca demobilisanih boraca …………………………….……….… 7 bodova                        
Djeca iz porodica civilnih žrtava rata i porodica logoraša, korisnici socijalne pomoći i djeca bez roditeljskog staranja……………………………………..…….…………. 4 boda
 
Kandidati imaju pravo na bodovanje samo za jednu od statusnih povlastica. 
 
d) Godina upisanog studija 
V i VI godina studija ………….10 bodova
IV godina studija ……………… 9 bodova
III godina studija ……………… 8 bodova
II godina studija …………….… 7 bodova
I godina studija ……………….. 6 bodova
e) Ostali kriteriji za bodovanje:
Studentu koji u svom domaćinstvu ima još učenika ili redovnih studenata dodijelit će se dodatni broj bodova i to:
za svakog redovnog studenta u domaćinstvu  po 5 bodova 
za svakog učenika po 3 boda.
 
Studentima sa utvrđenim  invaliditetom – tjelesnim oštećenjem dodijelit će se dodatnih 10 bodova.
VI
Kandidati za stipendiju podnose molbu za dodjelu stipendija općini Ključ-Službi za društvene djelatnosti i opću upravu.
Rok za podnošenje prijave – zahtjeva na konkurs je petnaest dana od dana raspisivanja odnosno do 04.02.2016.godine. Konkurs za dodjelu stipendija objavljen je na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine Ključ i mjesnim zajednicama i putem Radio Ključa.
 
Uz prijavu – zahtjev za dodjelu stipendije učesnici konkursa su dužni dostaviti:
 
a) Uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a ( CIPS) ne starije od 3 mjeseca ,
b) Uvjerenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i  sporta da podnosilac zahtjeva nije korisnik stipendije ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz Budžeta USK,
c) Ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije iz drugih izvora,
d) Potvrda fakulteta o upisu odgovarajućeg semestra u tekućoj akademskoj godini,
e) Za studente I godine studija svjedočanstvo svih razreda srednje škole i maturskog ispita. 
Za studente starijih godina uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosjekom ocjena ili ovjerena kopija indeksa,
f) Kućna lista ne starija od 3 mjeseca,
g) Potvrda Biroa za zapošljavanje o privremenoj nezaposlenosti za sve nezaposlene članove domaćinstva sa kućne liste ne starija do 15 dana, 
h) Uvjerenje o prihodima ostvarenim u zadnja tri mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a i drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica sa kućne liste, prihod na osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava ili slično, kao i sva druga primanja koja podliježu oporezivanju) ,
i) Podnosioc molbe za dodjelu stipendija ili član njegovog domaćinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u Službi za razvoj, privredu i zajedničke poslove Općine Ključ, dužni su uz prijavu na Konkurs priložiti i dokaz o ostvarenom prihodu po osnovu poljoprivrede ili izjavu da ne stvaruju prihod po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
j) Uvjerenje o pripadnosti porodici šehida, poginulog borca, RVI ili demobilisanog borca izdato od strane Kantonalnog ministarstva za pitanje boraca i RVI – Odjeljenja BIZ-a Ključ ili Grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze Ključ, 
k) Uvjerenje JU “Centar za socijalni rad” Ključ o priznavanju statusa civilne žrtve rata, korisnika socijalne pomoći ili da su djeca bez roditeljskog staranja,
l) Dokaz o statusu logoraša 
m) Dokaz da su članovi sa kućne liste učenici ili studenti,
n) Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje za studente sa utvrđenim invaliditetom – tjelesnim oštećenjem.
Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Konkurs dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
VII
 
Komisija za dodjelu stipendija dužna je razmotriti sve prispjele zahtjeve za dodjelu stipendija, utvrditi rang listu te Općinskom načelniku dostaviti prijedlog za dodjelu stipendija kao i Zapisnik o provedenom postupku za dodjelu stipendija.
Nepotpne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
VIII
Odluku o izboru stipendista donosi Općinski načelnik i objavljuje se na oglasnoj ploči općine Ključ.
Služba za društvene djelatnosti i opću upravu dužna je svim studentima koji su aplicirali na Konkurs dostaviti obavještenje o rezultatima Konkursa.
 
IX
 
Protiv Odluke Općinskog načelnika o izboru kandidata kojima se dodjeljuje stipendija, učesnici konkursa imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima Konkursa.
Prigovor se podnosi Komisiji za ljudska prava i izbjeglice Općinskog vijeća općine Ključ.
 
X
 
Međusobna prava i obaveze između studenta korisnika stipendije i Općine će se regulisati Ugovorom o stipendiranju. 
 
ŠH/ŠA
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Nedžad Zukanović, prof.
 
 
Obrazac prijave na Konkurs za dodjelu stipendija OVDJE.