Javni poziv za podizanje zasada jagoda

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ raspisuje

J A V N I    P O Z I V

za odabir korisnika/ca za podizanje 0,1 ha (1 dunum) do 0,3 ha (3 dunuma) zasada jagoda po korisniku na području općine Ključ za sadnju 2016.godine

Poziv je otvoren od 13.06. do 23.06.2016.godine

Formular prijave i izjave se može preuzeti u zgradi Općine Ključ – šalter sala, ili na web stranici općine Ključ. Budžetom općine Ključ za 2016.godinu, ekonomski kod 614 500, predviđen je poticaj za projekte u poljoprivredi – jagodičasto voće. Općina Ključ će pomoći zainteresovane korisnike/ce u zasnivanju zasada jagoda (frigo- sadnice, 4000 sadnica/1dunum).  Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji obezbijede finansijsko učešće u troškovima zasnivanja zasada jagoda koji se odnose na: crnu foliju, sistem za navodnjavanje kap po kap, analizu tla, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu za prvu godinu. Svi oni koji su do sada dobijali sadnice maline, borovnice, kupine i jagode po bilo kom osnovu nemaju pravo učešća na ovom Javnom pozivu. 

1. Opći i dodatni kriteriji

 

Opći kriteriji

 

Potrebni dokumenti

1.

Podnositelj/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod   od primarne poljoprivredne    proizvodnje ili poljoprivredne  djelatnosti  na teritoriji općine Ključ.

– CIPS izvadak,

– Potvrda nadležne općinske službe da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a, ili podnio/la      zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih  gazdinstava i Registar klijenata, ili kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti.

 

2.

 

Podnositelj/podnositeljka mora    nesmetano raspolagati sa minimalno         0,1 ha (1 dunum) zemljišta u jednom komadu na kojem  će se uzgajati jagode.

U ovu površinu  ne  smiju ulaziti ostali objekti i /ili zasadi koji se nalaze na

parceli.

– Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerena kopija ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom   katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke ili dokumenat na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o  poklonu, ugovor o korišenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim  listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava.

Ugovor mora biti zaključen na najmanje 10 godina.

 

3.

 

Finansijsko učešće korisnika u projektu.

-Ovjerena izjava da će korisnik/ca  obezbijediti 

 finansijsko učešće u troškovima zasnivanja zasada koji se odnose na: crnu foliju, sistem za navodnjavanje kap po kap, analizu tla, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu za prvu godinu.

 

 

Dodatni kriteriji

 

Potrebni dokumenti

4.

 

Podnositelj/podnositeljka živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo      jedan član ima zaposlenje.

 

-Kućna lista.

-Potvrda sa biroa.

5.

Broj članova domaćinstva

-Kućna lista

 

6.

 

Podnositelj/podnositeljka je samohrani roditelj.

-Kućna lista.

-Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list      supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta).

-CIPS izvadak.

7.

Prednost se daje podnositelju/   podnositeljki  koji imaju mogućnost proširenja proizvodnje na istoj parceli za minimalno 0,1 ha (1 dunum) u narednom periodu.

 

-Dokumenti kao pod rednim brojem 2.

Opći kriteriji su eliminatorni, dok će se dodatni kriteriji bodovati. Na osnovu osvojenih bodova sačiniće se rang lista.

2. Proces odabira

Proces odabira će se odvijati na sljedeći način.

 Administrativna usklađenost i evaluacija administrativne prijave

– Komisija općine Ključ za odabir provodi pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s         administrativnim zahtjevima.

– Provjera da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Konačni odabir 

Svi podnositelji/podnositeljke koji/e uspješno prođu evaluaciju će se rangirati na osnovu bodovanja dodatnih kriterija i to na sljedeći način:

3. Sistem bodovanja za dodatne kriterije

 

Red.

 Br.

 

Dodatni kriterij

 

 

Indikator

 

Max

bodova

1.

Podnositelj/podnositeljka živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje, ili prihod po bilo kojem osnovu

-Svi članovi domaćinstva nezaposleni = 20.

-Jedan član domaćinstva zaposlen, ili ima    prihod po bilo kojem osnovu = 10.

 

     20

2.

Broj članova domaćinstva

-Broj članova domaćinstva više od 3  = 20   

-Broj članova domaćinstva  1-3    = 10

 

 

     20

 

3.

 

Podnositelj/podnositeljka je samohrani       roditelj.

-Samohrani roditelj mlađi od 35 godina starosti = 20.

-Samohrani roditelj stariji od 35 godina starosti = 10.

 

 

 

20

 

4.

Prednost se daje podnositelju/   podnositeljki  koji imaju mogućnost proširenja proizvodnje     na istoj parceli za minimalno  0,1 ha (1 dunum) u u narednom periodu.

-Ima mogućnost proširenja više od 0,2 ha     (2 dunuma) = 20.

-Ima mogućnost proširenja od 0,1 ha             (1 dunum) do 0,2 ha (2 dunuma) = 10.

-NE, nema mogućnost proširenja = 0.

 

    

     20

 

 

                                                                                                           U K U P N O

 

 

     80

 

Komisija će prilikom odabira povesti račun da najmanje 30% odabranih podnositelja/podnositeljki bude jednog ili drugog spola. To znači da će se prilikom utvrđivanja konačne rang liste, ukoliko određeni podnositelji/podnositeljke budu imali isti broj bodova prednost dati onom spolu koji ne zadovoljava traženu kvotu.

Korisnici/ce koji budu odabrani/e biće blagovremeno obaviješteni/e, rang lista će biti objavljena na oglasnoj tabli općine Ključ i sa istima će biti potpisati Ugovor. Općina Ključ će organizovati edukaciju o uzgoju jagoda za odabrane korisnike prije sadnje koja je planirana za august 2016. godine. Komisija općine Ključ će obilaskom terena utvrditi ispunjenost obaveza od strane korisnika u skladu sa Ugovorom. 

Pozivaju se svi zainteresovani građani općine Ključ koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular prijave i izjavu i uz potrebne dokumente u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv za podizanje zasada jagoda za 2016. godinu“ dostave svoju prijavu lično u šalter salu Općine Ključ ili putem pošte na adresu: Općina Ključ, Branilaca BiH 78, 79 280 Ključ, najkasnije do 23.06.2016. godine do 15 sati.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva su formular prijave i izjava.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli općine Ključ, oglasnim tablama mjesnih zajednica općine Ključ, internet stranici općine Ključ i putem Radija Ključ.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 661-100, lokal 109, 216, ili u kancelariji broj 8 i 21.

 

 

Broj: 08-49-1208-6/16                                                                                                                                                                                                                  

Ključ, 13.06.2016.godine                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                       ________________

                                                                                                                    Nedžad Zukanović, prof.

 

Prijavu i izjavu za javni poziv možete preuzeti OVDJE: