23. 04. 2021.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova:  58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) , Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09)  i  Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) te Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2021. godinu na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenja pašnjaka  u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom           vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2021.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.

 • Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).                          
 • Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.  

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu,
 • Zapisnik općinskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih službi za poljoprivredu i katastar,                      
 • Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim  nadzorom veterinarske organizacije,
 • Izvod od iz jedinstvenog registra domaćih životinja izdatog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar                    
 • Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:

1. Iskustvo u bavljenju stočarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 5 bodova, maksimalan broj bodova je 25. (dokaz:  ovjerena izjava)

2. Veličina stada – Za svakih 10 uslovnih grla dodjeljuju se dva (2) boda. Najniži razred je 5 do 10 uslovnih grla pa do razreda od 90, 1 do 100 uslovnih grla  koji se boduje sa 20 bodova i preko 100 uslovnih grla dodjeljuje se maksimalan iznos bodova 25.  Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje u 2021.godini Agromediteranskog zavoda Mostar (oba dokumenta datirana u 2021.godini), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela. Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u 2020.godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava datiran u 2021.godini.                       

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 5 bodova (dokaz: CIPS).

4.  Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak  boduje se sa 5 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion, boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole).

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, kosačica)-boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerene kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor, zapisnik općinske službe za poljoprivredu i izjava vlasnika o posjedovanju balirke i kosačice).

7. Dokaz da je stado obilježeno i potvrda da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije- boduje se sa 10 bodova.

8. Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja ovjerenog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar- boduje se sa 5 bodova

9. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha) za svaku ponudu veću od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod jednakim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak i lica koja imaju sjedište ili prebivalište u brdsko-planinskim područjima Unsko-sanskog kantona, a bave se poljoprivrednom djelatnošću

Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju  pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom  poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ

sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba je Haris Redžić,dipl.ing.  telefon: 037-316-142.

                                                                                                                                              M I N I S T A R

_________________________                                                                                     Sulejman Kulenović,dr.vet.med.

Broj:08-20-3621 – 2 /2021

Bihać:05.04.2021.godine

20. 04. 2021.

Javni poziv „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2021. i 2022. godinu“

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo Javni poziv za “Podršku investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika”. Više informacija o istom možete pronaći na linkovima ispod ili direktno na web stranici ministarstva: https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-podrska-investicijskim-projektima-u-cilju-zaposljavanja-povratnika-za-2021-i-2022-godinu/

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/JAVNI-POZIV-Investicije-2021-2022-godina-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Program-Investicije-2021-2022-godina-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Prijavni-obrazac-Obrazac-1-1.doc

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Biznis-plan-sa-Finansijskim-planom-ulaganja-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Objedinjeno-Obrazac-3-o-spremnosti-zaposljavanja-Investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-4-o-sufinansiranju-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-5-o-obezbjedjenju-dodatnih-sredstava-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-6-o-trenutnom-broju-zaposlenih-povratnika-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-7-o-opis-dosadasnjih-aktivnosti-u-procesu-povratka-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

Javni poziv “Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika za 2021 godinu”

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo Javni poziv za START UP projekte. Više informacija o istom možete pronaći na linkovima ispod ili direktno na web stranici ministarstva:

https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-podrska-razvoju-start-up-pocetnog-biznisa-povratnika-za-2021-godinu/

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/JAVNI-POZIV-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Prijavni_obrazac-startUp21-1.doc

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAM-START-UP-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-ranijem-koristenju-Start-up-21-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-spremnosti-sufinansiranja-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-spremnosti-zaposljavanja-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/BIZNIS_-PLAN-obrazac-startup21-1.docx

25. 08. 2020.

JAVNI POZIV za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ 15.09.2020. godine

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ za 2020. godinu.

Pozivaju se javna preduzeća i ustanove, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni subjekti i svi zainteresovani da daju prijedloge svojih aktivnosti kojim bi se uključili u kreiranje Programa obilježavanja Dana općine Ključ kako bi taj datum obilježili na način kako on to i zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži kratak sadržaj  aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (telefon ili e-mail adresu) i planirane izvore finansiranja manifestacije.

Molimo Vas da Vaš prijedlog i način obilježavanja prilagodite trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do  01.09.2020. godine na adresu: Općina Ključ, Branilaca BiH 78, sa naznakom „Za učešće u Programu obilježavanja Dana općine Ključ 2020“, ili na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com

Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Ključ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa obilježavanja Dana općine Ključ za 2020. godinu.

                 OPĆINSKI NAČELNIK

  Nedžad Zukanović , prof. s.r.

17. 08. 2020.

Evropska unija nastavlja sa podrškom poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH OBJAVLJEN PRVI EU4AGRI JAVNI POZIV VRIJEDAN 3 MILIONA KM

Projekat Evropske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga. 

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60,000 do 300,000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinansiranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2020. godine do 15.00. sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovo je prvi u nizu javnih poziva u sklopu EU4Agri projekta. Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4Agri možete preuzeti ovdje.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava

Preuzmite dokumentaciju:

1.  Prijavni obrazac

2.  Obrazac jednostavnog poslovnog plana – opisni dio

     Obrazac složenog poslovnog plana – opisni dio

2a. Obrazac jednostavnog poslovnog plana – tabela

       Obrazac složenog poslovnog plana – tabela

3.    Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

4.    Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI JAVNOG POZIVA:

Odgovori na pitanja pristigla do 6. avgusta 2020. godine

PRVA ONLINE INFO SESIJA BIT ĆE ODRŽANA 18. 08. 2020. GODINE U 11.00 PREKO FACEBOOK STRANICE PROJEKTA EU4AGRI.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

23. 03. 2020.

Program za Malu privredu 2020-2021. godina.

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV za učeśće u  Programu

“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu, broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine.

II  — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

 • Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti:
  • Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.
  • Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.
 • Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:
  • Entiteta Republika Srpska,

Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Čelić, Doboj Istok, Kalesija,  Kladanj, Lukavac, Sapna, Teočak,  Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Bosansko Grahovo, Drvar,Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Dobretići, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Maglaj, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

 • Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje

III  – NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

 • izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnih objekata, kupovinu nekretnina potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavku osnovnih sredstava, nabavku opreme i alata, ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupnog odobrenog iznosa korisniku od strane Ministarstva;
  • Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog člana smatra se nenamjenskim.

IV   – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

 • Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa
  • Pravna i fizička lica koji budu korisnici Programa, status zaposlenika iz kategorije povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:
   • Potvrda nadležne općinske službe o statusu povratnika ne starija od 30 dana.
   • lzvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana.
   • Lista osiguranih lica za obveznika izdata od nadležne Poreske uprave.
  • Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike zadržati u stalnom radnom odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V  — IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

 • Sredstva za namjene iz tačke 3. ovog Poziva dodjeljivaće se u iznosu koji je srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan iznos ne može biti veći od 100.000,00 KM
  • Iznos sredstava po jednom novozaposlenom radniku/ povratniku zavisi od djelatnosti na koju se projekat odnosi  a određivat će se prema sljedećem rasporedu:

a)    proizvodna djelatnost 20.000,00 KM, b) uslužna djelatnost od 12.500 do 18.500,00 KM.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete naći u dokumentima ispod teksta ili direktno na web stranici ministarstva:

Dokumenti

Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  (,Sluzbene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 41 /20 od 16.03.2020 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoci odrzivog povratka, u 2020 godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u  programu podrške projektima održivog povratka –

Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020. godini

 I  – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

 •  Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
  • koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti;
  • koji danom apliciranjaimaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
  • čiji su vlasnici ili osnivači povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u stavu (2) ovog Programa ili povratnici iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
  • koji su  u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
  • koji sudanom apliciranjaregistrirani po važećim zakonskim propisima:
   • obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
   • MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
  • koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Dokazi:

 • Rješenje o registraciji. (Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
 • Potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika ili osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato od strane nadležnog organa za općinu povratka, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija).;
 • Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
 • Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv, izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
 • Biznis plan (detaljno razrađen plan ulaganja i očekivani rezultati u naredne 2 godine), potpisan i ovjeren od strane aplikanta.

Napomena: Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

Za više informacija o ovom Javnom pozivu možete pronaći u dokumentima ispod koji su neophodni za prijavu na isti ili direktno posjetiti web stranicu Federalnog ministarstva:

https://fmroi.gov.ba/podrska-razvoju-start-up-pocetnog-biznisa-povratnika/

17. 03. 2020.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova:  58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) , Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09)  i  Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) te Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2020. godinu na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

                                                           JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenja pašnjaka  u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom           vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2020.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.

 • Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).                          
 • Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.  

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu,
 • Zapisnik općinskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih službi za poljoprivredu i katastar,                      
 • Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim  nadzorom veterinarske organizacije,
 • Izvod od iz jedinstvenog registra domaćih životinja izdatog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar                    
 • Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:

1. Iskustvo u bavljenju stočarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 5 bodova, maksimalan broj bodova je 25. (dokaz:  ovjerena izjava)

2. Veličina stada – Za svakih 10 uslovnih grla dodjeljuju se dva (2) boda. Najniži razred je 5 do 10 uslovnih grla pa do razreda od 90, 1 do 100 uslovnih grla  koji se boduje sa 20 bodova i preko 100 uslovnih grla dodjeljuje se maksimalan iznos bodova 25.  Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje u 2020.godini Agromediteranskog zavoda Mostar (oba dokumenta datirana u 2020.godini), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela. Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u 2020.godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava datiran u 2020.godini.                       

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 5 bodova (dokaz: CIPS).

4.  Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak  boduje se sa 5 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion, boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole).

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, kosačica)-boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerene kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor, zapisnik općinske službe za poljoprivredu i izjava vlasnika o posjedovanju balirke i kosačice).

7. Dokaz da je stado obilježeno i potvrda da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije- boduje se sa 10 bodova.

8. Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja ovjerenog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar- boduje se sa 5 bodova

9. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha) za svaku ponudu veću od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod jednakim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak i lica koja imaju sjedište ili prebivalište u brdsko-planinskim područjima Unsko-sanskog kantona, a bave se poljoprivrednom djelatnošću

Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju  pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom  poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ

sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba je Haris Redžić,dipl.ing.  telefon: 037-316-142.

                                                                                                                                              M I N I S T A R

_________________________                                                                                     Sulejman Kulenović,dr.vet.med.

Broj:08-20-1822 – 3 /2020

Bihać:24.02.2020.godine

10. 03. 2020.

JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Ključ

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Ključ da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Ključ.

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati na linku ispod te također preuzeti Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja:

Dokumenti

05. 03. 2020.

USAID Diaspora Invest objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava

Projekat će osigurati grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine (datum registracije nakon 27.2.2017.) te koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa ili su u (su)vlasništvu člana/ice bosanskohercegovačke dijaspore.

Grant podrška se fokusira na sektore poljoprivrede, energetike, turizma, metaloprerađivačog sektora, drvnoprerađivačkog sektora i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Javni poziv za aplikacije će biti otvoren u periodu od 27.2.2020. do 31.3.2020. godine.

Javni poziv za aplikacije će biti otvoren u periodu od 27.02.2020. do 01.04.2020. godine. Online aplikaciji možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba ili online aplikaciji možete pristupiti na OVOJ STRANICI