09. 06. 2023.

II JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Općina Ključ poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Ključ iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  • jačanje demokratskog društva: projekti koji pospješuju omladinski aktivizam, omladinski projekti za razvoj društvenog života u lokalnoj zajednici, suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju.
  • ekologija: informativno – edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja svijesti građana o zaštiti životne sredine, uređenje okoliša.
  • turizam: razvoj turizma (promocija turističkih potencijala, uređenje turističkih destinacija, očuvanje historijskog naslijeđa, razvoj turističke infrastrukture, razvoj turističke ponude).

Iznosi sredstava za odobrene projekte iznosiće maksimalno do 3.000 KM (konvertibilnih maraka).

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci. Izabrani projekti  treba da se provedu u periodu od 1. jula  2023. do 31. decembra 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA: Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce projekta u okviru Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Ključ može se preuzeti od 9.6.2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com, putem web stranice Općine Ključ ili lično preuzimanjem u zgradi Općine Ključ, ul. Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ, kancelarija 24.

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com sa naznakom za Javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 19.6.2023. godine. Odgovori na pitanja biće dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primanja pitanja. Odgovori na pitanja će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnosiocima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA: Popunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom orginalnom primjerku u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, ul. Branilaca BiH br.78, 79280 Ključ, ili u Šalter sali, šalter br.3. Vanjska strana koverte, pored adrese, mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”, a na drugoj strani puno ime i adresu podnosioca projekta.

Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 23.6.2023. godine do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Ključ, kao i na oglasnoj tabli Općine.

Broj: 02-11-10-509-1/23                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK  

Ključ, 9.6.2023. godine                                                                               Nedžad Zukanović, prof.

Dokumenti

01. 06. 2023.

Poziv za stručnjake za učestvovanje u programu obuke za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama

UG „Psiholuminis“ je početkom maja mjeseca počeo realizaciju projekta „Prevencija sekundarne traume kroz osnaživanje- PRESTO“ koji predstavlja svojevrsni nastavak projekta „Sekundarna traumatizacija: Posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“ .

Projekat ima za cilj između ostalog i na osposobljavanje stručnjaka pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama sa područja ciljnih zajednica u BiH: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ. Obzirom na pozitivne ishode rada sa mladim osobama koji su izloženi sekundarnoj traumatizaciji, akcenat je i dalje stavljen na pitanje sekundarne traumatizacije, transgeneracijskog prenosa predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti na mlađe generacije koje u svom iskustvu nisu imale ratna dešavanja.

Programom je planirano osposobljavanje stručnih lica u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama i uključuje: osposobljavanje stručnjaka za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama kroz petodnevnu obuku, niz stručnih predavanja te kasniji supervizijski rad i mogućnost direktnog učešča sa u radu sa mladim kroz projekat- Cjelokupni program obuke te supervizijski rad će se provoditi od strane stručnjaka iz ove oblasti: dr Tijane Mirović, prof dr Tatjane Stefanović Stanojević, Vladana Beare i Edite Pajić te obuku Nemanje Runića iz oblasti statistike (primjena i tumačenje testovnog materijala koji je usmjere na ciljnu grupu mladih. Učestvovanjem dobijate  širi teorijski  okvir i znanje iz oblasti transgeneracijskog prenosa traumatskog iskustva, znanje za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim  mladim osobama, štampanu verziju priručnika te sertifikat o završenoj  obuci sa naglašenim satima ličnog rada (min 34 sata). Početak aktivnosti je planiran polovinom juna tekuće godine.

Pozivamo vas da se uključite u ovaj program edukacije i svojim aktivnim učešćem podržite promjenu na poljima međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti te da na taj način omogućite mladima sa prostora BIH da svoj nacionalni identitet grade na temeljima mira, tolerancije i prihvatanja. Znanje  stručnih lica  i šira mreža podrške procijenjena je kao veoma bitna i neophodna u  razumijevanju uticaja traumatskog iskustva na buduće generacije te njenoj adekvatnoj prevenciji.

Edukacija  je namijenjena za ukupno 28 stručnih lica pomažućih djelatnosti (psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, socijalni radnici i pedagozi sa  psihoterapijskom edukacijom, te iskustvom u radu sa traumatizovanim i sekundarno traumatizovanim osobama) javnog  i nevladinog sektora sa prostora sljedećih zajednica: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ.

Prijavati se možete pute sljedećeg linka https://docs.google.com/forms/d/1a77eKstQmTS3oSFgwJ9WKyrw1ROz3UtMMsKtBX_HVAw/edit?fbclid=IwAR3A7y_6OyiOkN94H2l-GlckbsDVKe1_vik8_E5Nmf-smKf1LJRdpoTwYxo , a najkasnije do 14. juna 2023. godine.

Za dodatne informacije pišite na mail adresu   psiholuminis@gmail.com

Projekat se realizuje u okviru projekta  „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

11. 05. 2023.

09. 05. 2023.

DIREKTNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA U JEDNOJ PARTNERSKOJ MJESNOJ ZAJEDNICI (MZ) – PROJEKAT JAČANJE ULOGE MZ U BOSNI I HERCEGOVINI (BIH)- faza II

08. 05. 2023.

13. 04. 2023.

Javni natječaj za grant sredstva u 2023. godini

ederalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati u nastavku.

Javni natječaj

1.Izgradnja poduzetničkih zona

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

– Plan-aktivnosti

– Proračun projekta

– Logički okvir

– Administrativni i financijski podaci

– Pismo namjere

– Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

2. Izrada dokumentacije za uspostavljenje poduzetničke zone

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

– Plan aktivnosti

– Proračun projekta

– Administrativni i financijski podaci

– Pismo namjere

3. Poticaji za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

– Smjernice

– Obrazac zahtjeva

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Popunjen primjerak Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Popunjen primjerak Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Popunjen primejrak Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

4. Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

– Smjernice

– Obrazac zahtjeva

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Popunjen primjerak Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Popunjen primjerak Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Popunjen primjerak Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

5. Jačanje konkurentnosti MSP-a

– Smjernice

– Zahtjev

– Proračun projekta

– Plan aktivnosti

– Pismo namjere

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Popunjen primjerak Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Popunjen primjerak Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Popunjen primjerak Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web-portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: https://fmks.gov.ba/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi

Rok za dostavljanje prijava je 25. 04. 2023. godine.

Prijave je potrebno dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

                                                                       M I N I S T R I C A

                                                                        Zora Dujmović

Preuzimanje: Tabela korisnika koji nemaju pravo aplicirati na ovaj javni poziv

07. 04. 2023.