Sport se u svijetu i kod nas tretira kao djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Osnovni cilj sporta je postići što veću uključenost građana u sportske aktivnosti. Međutim, to ne znači kroz organizovanost takmičenja da streme ka vrhunskim ostvarenjima, jer i rekreacija i školski sport imaju veoma važnu ulogu.

Općina promoviše i podržava sport od školskog do vrhunskog sa ciljem ostvarivanja javnih potreba i interesa te se iz Budžeta općine Ključ finansira :
– organizovanje djece i mladih,
– usavršavanje sportskog podmlatka,
– posebno organizovanje aktivnosti sa sportskim talentima,
– sport građana sa tjelesnim oštećenjima,
– podizanje nivoa broja stručnih kadrova,
– stvaranje uslova mladim i talentovanim sportistima da ostvare optimalne rezultate što podstiče razvoj sporta i doprinosi ugledu sredine,
– obnova i gradnja sportskih objekata od interesa za općinu.

Na prostorima općine organizovanost se ogleda u sljedećem:

a) Sportski savez općine Ključ je krovna organizacija sa osnovnim funkcijama:
– priprema i predlaže planove i programe razvoja sporta,
– prati realizaciju planova i programa,
– predlaže finansijski plan i prati njegovu realizaciju,
– organizuje i provodi sportske manifestacije,
– organizuje realizaciju razvojnih projekata od značaja za školski sport, rekreaciju, vrhunski sport, objekte, edukaciju…

b) Sportske organizacije-klubovi
Klub je udruženje građana koji su se ujedinili da bi stvorili uslove svojim sportistima u odgovarajućem sistemu takmičenja u određenoj grani sporta. Klubovi imaju svoje programske planove i ciljeve, izvore materijalnih sredstava, imovinu i dr.

Na teritoriji općine oni se udružuju u Sportski savez da bi zadovoljili i ostvarili svoja prava na osnovu normativnih akata i na principu dobrovoljnosti. Svi klubovi jedne vrste sporta udružuju se u strukovne saveze na nivou kantona.

Sportski savez općine Ključ je sportska institucija registrovana kod Ministarstva pravde USK pod brojem: 01-78/96 dana 07.06.1996. godine kao nevladina organizacija u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.
Sportski savez općine Ključ čine:

1. Nogomenti klub “Ključ“, Ključ
2. Nogometni klub “Omladinac“, Sanica
3. Nogometni klub “Bajer 99“, Velagići
4. Karate klub “Ključ“, Ključ
5. Karate klub “Omladinac“, Sanica
6. Tekwon-do klub “Ljutić Dursum-Frenki“, Ključ

7. Ronilački klub ”Vidra”, Ključ
8. Košarkaški klub “Sana-Ključ“, Ključ
9. Ženski odbojkaški klub “Ključ“, Ključ

10. Rekreativno biciklistički klub ”Fantek”, Ključ

11. Udruženje pedagoga tjelesnog odgoja ”Ključ”, Ključ

12. Rukometni klub ”Ključ”, Ključ

13. Odbojkaški klub ”Stari grad”, Ključ
14. Udruženje kanu kajkaški klub “4K“, Ključ

15. Šahovski klub ”Sanica”, Sanica

16. Stonoteniski klub ”Sana”, Ključ
17. Savez za sport i rekreaciju invalida ”Ključ”,Ključ
18. Sportsko ribolovno društvo ”Ključ”,Ključ
19. Udruženje lovačko društvo “Srna-Grmeč“, Ključ
20. Planinarsko društvo ”Lanište”, Ključ
21. Udruženje ljubitelja prirode ”EKO SPORT”, Ključ
22. Planinarsko društvo ”Ključ”, Ključ
23. Sportsko udruženje ”Kamičak”, Ključ

24. Klub ekstremnih sportova ”PODGORJA”, Pudin Han

Sportski objekti i tereni

Sportski objekti i tereni predstavljaju značajnu društvenu vrijednost i kao takvi su od posebnog interesa. Da bi se realizovali programi u sportu, osnovna je pretpostavka da postoje objekti i da je prioritet njihovo optimalno korištenje i održavanje. Na prostoru naše općine postoje sljedeći izgrađeni sportski objekti:

1. tri nogometna terena (u Sanici, Ključu i Velagićima)
2. mali sportski tereni za rukomet, košarku i odbojku:
– dva u Sanici
– jedan u Biljanima
– jedan u Humićima
– jedan na Velagićima
– dva u Ključu
– jedan u Velečevu
3. pet školskih dvorana:
– Sanica (24×12 m)
– Velagići (19×10 m)
– Ključ (25×17 m, 24×12 m, 19×10 m)
4. dvorana za šah (8×6 m)
5. dvorana za borilačke sportove (15×10 m)
6. mali sportski teren sa plastičnom podlogom u MZ Velagići
7. „TRIM-STAZA“ – Sportski centar Borik, Velagići

Kontakt:

Sportski savez općine Ključ
Ul. Branilaca BiH bb
Tel/fax: 037/661-230
ID broj: 4263327270001
Djelatnost: 92620

Odgovorne osobe:
Mujo Islamagić – predsjednik