Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2014/2015.godinu

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu Odluke o broju i visini stipendija studenata u školskoj 2014/2015.godine Općinskog vijeća općine Ključ broj: 05-02-2868/14 usvojene na XXV sjednici Općinskog vijeća Općine Ključ održanoj dana 29.12.2014.godine i Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ključ broj:05-02-3135/13  od 30.12.2013.godine, Općinski načelnik Općine Ključ, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendije redovnim studentima fakulteta i visokih škola za školsku 2014/2015.godinu

I Općina Ključ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015.godinu za redovne studente fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija) sa prebivalištem u općini Ključ, koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove školarine iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.
Za školsku 2014/2015.godinu iz budžeta općine Ključ dodjeljuje se  50 (pedeset) stipendija od čega jedna učeniku generacije u školskoj 2013/2014.godini. Stipendija se isplaćuje za 10 (deset) mjeseci tekuće akademske godine, a mjesečni iznos stipendije je 60,00 KM.
 
 II Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju kandidati:
redovni studenti fakulteta i visokih škola od I do VI godine (odnosno prvog i drugog ciklusa  studija)  koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu
koji nisu u statusu apsolventa
koji imaju prebivalište na području općine Ključ
koji nisu korisnici stipendija ili subvencija za troškove školarine iz sredstava budžeta Vlade USK-a ili drugih davaoca.
                                                                       
III  Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ takođe podliježu ponovnom prijavljivanju na Konkurs za dodjelu stipendija.
 
IV Kandidati za stipendiju podnose molbu za dodjelu stipendija općini Ključ-Službi za društvene djelatnosti i opću upravu. Rok za podnošenje prijave – zahtjeva na konkurs je petnaest dana od dana raspisivanja odnosno do 29.01.2015.godine . Konkurs za dodjelu stipendija objavljen je na web stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba, oglasnim pločama u zgradi općine Ključ i mjesnim zajednicama i putem Radio Ključa.
Uz prijavu – zahtjev za dodjelu stipendije učesnici konkursa su dužni dostaviti:
1. Uvjerenje o prebivalištu MUP-a USK-a (CIPS)
2. Uvjerenje Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da podnosioc zahtjeva nije korisnik stipendije ili subvencija za troškove školovanja, smještaja ili ishrane iz Budžeta Vlade USK-a
3. Ovjerena izjava podnosioca prijave da nije korisnik stipendije iz drugih izvora
4. Potvrda-uvjerenje fakulteta da student prvi put upisuje određenu godinu/semestar u tekućoj akademskoj godini 
5. Za studente I godine studija svjedočanstvo zadnja dva razreda sredne škole i završnog –maturskog rada
Za studente starijih godina studija uvjerenje fakulteta o položenim ispitima iz prethodne godine studija sa prosjekom ocjena ili ovjerena kopija indeksa
6. Kućna lista
7. Potvrda Biroa za zapošljavanje o privremenoj nezaposlenosti, za sve nezaposlene članove domaćinstva s kućne liste 
8. Uvjerenje o prihodima za sve zaposlene članove domaćinstva orginal ili ovjerena kopija (potvrda o plaći, penzijski ček, invalidnina iz oblasti BIZ-a i drugi dokazi o visini mjesečnog primanja lica s kućne liste: prihod na osnovu privrede, uslužne i druge djelatnosti , dopunskog rada imovinskih prava ili sl.)
Podnosioc molbe za dodjelu stipendija ili član njegovog domaćinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u Službi za finansije, trezor i privredu Općine Ključ, dužni su uz prijavu na Konkurs priložiti i dokaz o ostvarenom prihodu po osnovu poljoprivrede ili izjavu da ne stvaruju prihod po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
9. Uvjerenje o pripadnosti porodici poginulog borca-šehida , RVI, dijete dobitnika ratnog priznanja/odlikovanja  ili demobilisanog borca Kantonalnog Ministarstva za pitanje boraca i RVI Odjeljenje BIZ-a Ključ ili Ministarstvo odbrane odjeljenje Ključ
10. Uvjerenje JU „Centar za socijalni rad“ Ključ o priznavanju statusa civilne žrtve rata , pripadnosti porodici civilne žrtve rata ili  da je dijete bez roditeljskog staranja.
 
V  Komisija za dodjelu stipendija imenovana od strane Općinskog načelnika , razmotrit će sve prispjele zahtjeve za dodjelu stipendija, utvrditi rang listu bodovanja po kriterijima iz Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ključ broj:05-02-3135/13, na osnovu koje će Općinski načelnik donjeti konačnu Odluku o izboru stipendista. 
 
VI  Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
VII Učesnici konkursa biće blagovremeno obavješteni o rezultatima konkursa. 
Protiv Odluke Općinskog načelnika  o izboru kandidata kojima se dodjeljuje stipendija,  učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o izboru stipendista. 
Prigovor se podnosi Komisiji za ljudska prava i izbjeglice Općinskog vijeća. 
 
VIII  Međusobna prava i obaveze između studenta korisnika stipendije i Općine će se regulisati Ugovorom o stipendiranju. 
 
Zahtjev za dodjelu stipendija možete preuzeti OVDJE.
 
Broj:02-49-37/15
Datum: 12.01.2015 .godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK ; Nedžad Zukanović, prof.