Javni poziv za poljoprivredne proizvođače – podsticaj proljetne sjetve kukuruza

posted in: Nekategorisano | 0

Broj: 04-20-761-1/24

Ključ, 12.04.2024. godine

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11) i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava za podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza u 2024. godini, broj: 04-20-761/24 od 12.04.2024. godine, Općinski načelnik Općine Ključ raspisuje: 

JA V N I   P O Z I V

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICAJA PROIZVODNJE,

PODSTICAJ PROLJETNE SJETVE – SJETVA  KUKURUZA 

NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ U 2024.GODINI

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za podsticanje proizvodnje ,podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza na teritoriji općine Ključ u 2024. godini.

II. IZVOR I VISINA NOVČANIH SREDSTAVA

Osigurana novčana sredstva za Program podsticaja proizvodnje, podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza na području općine Ključ u 2024. godini su sredstva iz Budžetu Općine Ključ za 2024.godinu sa ekomomskog koda 614500 , “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji “ u iznosu od 80.000,00 KM.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju korisnici : pravna lica, obrtnici i fizička lica sa područja općine Ključ, koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Ključ a izvršili su nabavku/kupovinu sjemena kukuruza, koji će obaviti sjetvu silažnog i merkantilnog kukuruza u 2024.godini i ispunjavaju uslove određene u tački V. ovog Javnog poziva.

IV. USLOVI  KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI

Korisnik – pravno lice, obrtnici i fizička lica  mora ispunjavati slijedeće uslove:

  • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) ili Registar klijenata (RK)  u općini Ključ;
  • da je ažurirao/izvršio promjenu podataka u RPG i RK u općini Ključ za 2024.godinu,
  • da je izvršio nabavku/ /kupovinu sjemena kukuruza u 2024.godini – minimalno 2 vrećice sjemena ( pakovanje od 25.000 zrna sjemena) za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza.
  • da je obavio proljetnu sjetvu silažnog i/ili merkantilnog kukuruza  u 2024. godini na području općine  Ključ, što će provjerom  na terenu ( na 10% podnesenih zahtjeva metodom slučajnog uzorka) utvrditi nadležna Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Za prijavu na ovaj Javni poziv korisnici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • popunjen Obrazac prijave za Javni poziv, 
  • fiskalni računi/fakture o izvršenoj kupovini sjemena kukuruza za proljetnu sjetvu –2024.godine – (original ili ovjerena kopija) 
  • deklaracije o kvalitetu sjemena poljoprivrednog bilja – (kopija)

VI. NAČIN PREUZIMANJA OBRAZACA ZA PRIJAVU

Obrazac za prijavu na Javni poziv za prikupljanje prijava za program podsticaja proizvodnji, podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza u 2024.godini, može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba ili u prostorijama Općine, kancelarija broj 8, ulica Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, svakim radnim danom u vremenu od 07:30 -15:00 sati.

VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Dostavljanje prijava sa svom propisanom dokumentacijom na Javni poziv se vrši preporučeno poštom ili lično u šalter Sali Općine Ključ, u zapečaćenoj koverti na adresu: 

Općina Ključ, ulica Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ 

sa naznakom:  Ne otvaraj –Prijava na Javni poziv za učešće u programu podsticaja proizvodnje, podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza u 2024.godini“. 

Na poleđini koverte navesti naziv pravnog lica/obrta, ime i prezime fizičkog lica podnosioca prijave i adresu.

VIII. PROVJERA STATUSA PODNOSIOCA PRIJAVE

Provjera statusa pravnog lica, obrtnika i fizičkog lica u Registru poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registru klijenata će se vršiti po službenoj dužnosti u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu. 

IX. IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU 

Sredstva će biti proporcionalno raspoređena svim korisnicima a vršiće se na osnovu dostavljenih fiskalnih računa/faktura.

Maksimalan iznos novčane podrške koji krajnjem korisniku može biti odobren za podsticaj proljetne sjetve  – sjetva kukuruza u 2024.godini će iznositi  do 100% iznosa dostavljenog na fisikalnim računima/fakturama. 

X. REZULTATI JAVNOG POZIVA

Nakon utvrđivanja ispunjavanja uslova po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za program podsticaja proizvodnje, podsticaj proljetne sjetve – sjetva kukuruza u 2024.godini, odlukom Općinskog načelnika će se odobriti isplata novčanih podrški u visini utvrđenoj nakon obrade pristiglih prijava.

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na službenoj web stranici Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba i na oglasnim pločama Općine Ključ.

XI. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave ( do 30.04.2024.godine ) i biće objavljen na internet stranici Općine Ključ, oglasnim pločama Općine Ključ. 

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

XII. DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u kancelariju broj 8a. ili putem telefona                 037/316-232.

Obrađivač:

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

Dostavljeno:                                                                             OPĆINSKI  NAČELNIK

  1. Oglasna ploča       
  2. službena internet stranica Općine                                    Nedžad Zukanović prof.
  3. a/a