Javni poziv – rasad

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Broj: 04-20-897-1/24                                                                  

Ključ,  06.05.2024. godine

Na osnovu člana 40. Statuta Općine Ključ („Službeni glasnik Općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11) i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava za podsticaj proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, plastenicima u 2024. godini, broj: 04-20-897/24 od 30.04.2024. godine, Općinski načelnik Općine Ključ raspisuje: 

JA V N I   P O Z I V

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICAJA PROIZVODNJE POVRĆA U ZATVORENIM PROSTORIMA, PLASTENICIMA U 2024.GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KLJUČ

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za podsticanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, plastenicima  u  2024.godini

II. IZVOR I VISINA NOVČANIH SREDSTAVA

Osigurana novčana sredstva za Program podsticaja proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima,   plastenicima  u 2004. godini su sredstva iz Budžetu općine Ključ za 2024.godinu sa ekomomskog koda 614500 , “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji “ u iznosu od 10.000,00 KM.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju korisnici : pravna lica, obrtnici i fizička lica sa područja općine Ključ, koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na području općine Ključ a izvršili su nabavku/kupovinu presadnica povrća od ovlaštenih proizvođača presadnica, koji su obaviti sadnju i proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima – plastenicima  u 2024.godini i ispunjavaju uslove određene u tački V. ovog Javnog poziva.

IV. USLOVI  KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI

Korisnik – pravno lice, obrtnici i fizička lica  mora ispunjavati slijedeće uslove:

 • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK)  u općini Ključ;
 • da je ažurirao/izvršio promjenu podataka u RPG i RK u Općini Ključ za 2024.godinu,
 • da posjeduje plastenik/e   minimalne  površine  100 m2,
 • da je izvršio nabavku/kupovinu presadnica povrća u 2024.godini od strane registriranog proizvođača presadnica – minimalno 2,5 kom/m2
 •  da obavi sadnju i ostvari proizvodnju u 2024.godini na području općine Ključ, što će provjerom  na terenu ( na 10% podnesenih zahtjeva metodom slučajnog uzorka) utvrditi nadležna Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Za prijavu na ovaj Javni poziv korisnici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • popunjen Obrazac prijave za Javni poziv
 • fiskalni računi/fakture o izvršenoj kupovini presadnica u 2024.godini – (original ili ovjerena kopija),
 • deklaracije o kvalitetu presadnica – ( kopija)
 • potvrde o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijala povrća i ukrasnog bilja – (kopija)

VI. NAČIN PREUZIMANJA OBRAZACA ZA PRIJAVU

Obrazac za prijavu na Javni poziv za prikupljanje prijava za program podsticaja proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, plastenicima  u  2024.godini

u 2024.godini, može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba ili u prostorijama Općine, kancelarija broj 8, ulica Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, svakim radnim danom u vremenu od 07:30 -15:00 sati.

VII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Dostavljanje prijava sa svom propisanom dokumentacijom na Javni poziv se vrši preporučeno poštom ili lično u šalter sali Općine Ključ, u zapečaćenoj koverti na adresu:

Općina Ključ, ulica Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ

sa naznakom:  Ne otvaraj –Prijava na Javni poziv za učešće u programu podsticaja proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima – plastenicima  u 2024.godini“.

Na poleđini koverte navesti naziv pravnog lica/obrta, ime i prezime fizičkog lica podnosioca prijave i adresu.

VIII. PROVJERA STATUSA PODNOSIOCA PRIJAVE

Provjera statusa pravnog lica, obrtnika i fizičkog lica u Registru poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registru klijenata će se vršiti po službenoj dužnosti u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

IX. IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU

Sredstva će biti proporcionalno raspoređena svim korisnicima a vršiće se na osnovu dostavljenih fiskalnih računa/faktura.

Maksimalan iznos novčane podrške koji krajnjem korisniku može biti odobren za podsticaj  proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, plastenicima  u  2024.godini će iznositi  do 100% od  iznosa dostavljenog na fisikalnim računima/fakturama.

X. REZULTATI JAVNOG POZIVA

Nakon utvrđivanja ispunjavanja uslova po Javnom pozivu za učešće u programu podsticaja proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, plastenicima u 2024.godini, odlukom Općinskog načelnika će se odobriti isplata novčanih podrški u visini utvrđenoj nakon obrade pristiglih prijava.

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na službenoj web stranici Općine Ključ, www.opcina-kljuc.ba i na oglasnim pločama Općine Ključ.

XI. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave ( do 20.05.2024.godine ) i biće objavljen na internet stranici Općine Ključ, oglasnim pločama Općine Ključ.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

XII. DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u kancelariju broj 8a. ili putem telefona                 037/316-232.

Obrađivač:

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

Dostavljeno:                                                                             OPĆINSKI  NAČELNIK

 1. Oglasna ploča                                                                                                
 2. službena internet stranica Općine                                    Nedžad Zukanović prof.
 3. a/a