JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ

posted in: Arhiva, Javni oglasi | 0

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERECEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-45-332/20

Ključ, 29.05.2020. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, br. 3/10 i 3/11), Općinski načelnik općine Ključ raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ 

I – PREDMET JAVNOG OGLASA

1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ doo Ključ …1

2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ ….1

3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača) …………..1
  • član (iz reda zaposlenika) …………….. 1

4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo

 • predsjednik (predstavnik Osnivača)… 1
  • član (predstavnik Osnivača)………….. 1
  • član (iz reda zaposlenika)……………… 1

II –  OPIS POZICIJA

II. 1. Direktor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Ključ:

 1. predstavlja i zastupa Fond u pravnom prometu pred trećim licima,
 2. predlaže Upravnom odboru pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o plaćama i ostalim primanjima,
 3. vrši raspored zaposlenika po usvojenoj sistematizaciji radnih mjesta,
 4. organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Fonda,
 5. odgovara za zakonitost rada i poslovanja Fonda,
 6. imenuje stručna i druga radna tijela,
 7. priprema sjednice Upravnog odbora i učestvuje u njegovom radu bez prava odlučivanja,
 8. predlaže program, plan rada i finansijski plan,
 9. rukovodi realizacijom usvojenog programa rada i finansijskog plana,
 10. sprovodi odluke i zaključke Upravnog odbora,
 11. prati realizaciju ugovora koje zaključuje u ime Fonda,
 12. Upravnom odboru Fonda daje prijedloge za donošenje odluka i zaključaka u vezi sa radom i poslovanjem Fonda,
 13. naredbodavac je u finansijskom poslovanju Fonda,
 14. sarađuje i koordinira rad sa organima uprave Općine,
 15. realizuje i druge poslove koji su zakonom i odlukom Upravnog odbora i Osnivača stavljene u nadležnost direktora Fonda,
 16. vrši i druge poslove i zadatke predviđene zakonom ovim pravilima, odlukama Upravnog odbora, Osnivača i drugim propisima.

II.2. Direktor JP „Radio Ključ“ doo Ključ:

 1. vodi poslovanje i Preduzeće zastupa neograničeno u okviru upisane djelatnosti,
 2. organizuje i rukovodi procesom rada Preduzeća,
 3. izvještava nadzorni odbor na njegov zahtjev,
 4. izrađuje i realizuje planove poslovanja,
 5. izrađuje provedbene propise za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama,
 6. priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
 7. zapošljava i otpušta zaposlenike,
 8. odgovoran je za primjenu preporuka Odbora za reviziju
 9. odgovoran je zakonitost rada u Preduzeću,
 10. odgovoran je za ukupnu programsku orijentaciju Preduzeća u skladu sa pravilima RAK-a.

II.3. Nadzorni odbor JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ i

II.4. Nadzorni odbor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“:

 1. analizira izvještaje o poslovanju Ustanove,
 2. u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rada, pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,
 3. pregleda i ovjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,
 4. izvještava Osnivača, Upravni odbor i Direktora o rezultatima izvršenog nadzora,
 5. izvršava i druge poslove u skladu sa općim aktima Ustanove.

II.5. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ doo i

 1. nadzire rad i poslovanje Preduzeća,
 2. priprema poslovnike i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine i predlaže ih Skupštini,
 3. priprema Statut, njegove izmjene i dopune i predlaže ih Skupštini,
 4. razmatra provedbene propise za postupak nabavke,
 5. usvaja izvještaje o poslovanju Preduzeća.

III – MANDAT

Direktor, predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

IV – OPĆI USLOVI

Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
 3. da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH);
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 6. da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali;
 7. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
 8. da nisu članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.);
 9. da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.

V – POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

V.1. Za direktora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja ima najmanje višu (VŠS) ili visoku stručnu spremu (VSS) građevinskog, pravnog ili ekonomskog smjera. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva za VSS, a pet (5) godina radnog iskustva za VŠS. Da posjeduje organizacione sposobnosti.

V.2. Za direktora JP „Radio Ključ“ doo Ključ može biti imenovana osoba koja ima završenu visoku stručnu spremu (VSS) društvenog smjera. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

V.3. Za predsjednika nadzornog odbora JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje VI stepen stručne spreme i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Za članove nadzornog odbora mogu biti imenovane osobe koje posjeduju najmanje SSS-IV stepen stručne spreme i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.

V.4. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ može biti imenovana osoba koja posjeduje najmanje SSS-IV stepen stručne spreme. Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci za predsjednika, a za članove jedna (1) godina radnog iskustva.

V.5. Za predsjednika i članove nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ može biti imenovana osoba koja posjeduje visoku, višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijava na javni oglas sa naznakom za koju poziciju se kandidiraju,
 2. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
 3. Uvjerenje o državljanstvu ili kopija lične karte,
 4. Uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti u reguliranom organu (ne starije od 3 mjeseca),
 5. Ovjerenu kopiju diplome o stečenoj školskoj spremi,
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stečene stručne spreme,
 7. Potpisanu i ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje:
  1. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
  1. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1. Ustava BiH),
  1. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
  1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
  1. da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 70/08.),
  1. da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira.

VII – Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao Općinski načelnik općine Ključ. Nakon obavljenog intervjua, Komisija će sačiniti Rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti nadležnom organu za konačno imenovanje.

Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja.

VIII – Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a objaviće se u „Službenim novinama FBiH“, jednom dnevnom listu, na oglasnim tablama općine Ključ, JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, JP „Veterinarska stanica“, JP „Radio Ključ“ i na Web stranici općine Ključ. Rok za podnošenje prijava računa se od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenim novinama FBiH“.

IX – Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično (putem protokola Općine) ili putem pošte na adresu – OPĆINA KLJUČ, Ul. Branilaca BiH 78, 79280 KLJUČ, Komisija za izbor/na ruke Predsjednika, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZAIZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KLJUČ“  (Obavezno navesti za koju poziciju !)

Na poleđini navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.  

X – Prijave podnesene poslije isteka navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                    Nedžad Zukanović, prof.