OBAVIJEST o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dječiji dodatak

posted in: Arhiva | 0

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podnosi jedan od roditelja s kojim dijete živi kod JU Centar za socijalni rad Ključ. Ukoliko su roditelji razvedeni pravo na dječiji dodatak podnosi onaj roditelj kojem je sudskom odlukom povjereno dijete.

Pravo na dječiji dodatak imaju djeca do navršene 15. godine života i čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 10% prosječne plaće Kantona ostvarene u prethodnoj godini, odnosno 87,20 KM.Djeca, do navršene 15. godine života, kod kojih je utvrđen invaliditet u procentu od 90% ili 100% ostvaruju pravo na dječiji dodatak bez obzira na mjesečne prihode po članu domaćinstva, a ako se nalaze na redovnom školovanju, najduže do 26. godine života. Dječiji dodatak u mjesečnom novčanom iznosu je 26,16 KM po djetetu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Potvrda o prijavi prebivališta za sve punoljetne članove domaćinstva;

2. Kućna lista

3. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete/djecu

4. Uvjerenje o redovnom školovanju (potrebno za djecu koja pohađaju školu)

5. Dokaz/i o visini prihoda – uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima – uverenje Biro-a rada Ključ (za nezaposlene članove domaćinstva) – uvjerenje od PIO/MIO (za punoljetne članove domaćinstva koji se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih i koji nisu u radnom odnosu). Ostala dokumentacija o dokazima o visini prihoda pribavlja se službeno.

6. Potvrda da roditelji nisu ostvarili isto pravo na području drugog grada/općine ili države ukoliko jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište izvan mjesta gdje živi dijete i/ili drugi roditelj

7. Broj transakcijskog računa podnosioca zahtjeva

Ključ, 04.09.2020. godine

JU „Centar za socijalni rad“ Ključ