23. 04. 2021.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

Na osnovu članova:  58. – 66. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 52/09) , Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 78/09)  i  Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 31/18) te Programa korištenja pašnjaka za kalendarsku 2021. godinu na području Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za korištenja pašnjaka  u državnom vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pozivaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresiranih za korištenje pašnjaka u državnom           vlasništvu na području Unsko-sanskog kantona u 2021.godini da apliciraju na Javni poziv za zakup pašnjaka za ispašu: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.

 • Predmet Javnog poziva ne mogu biti parcele koje nisu dovoljno identificirane na terenu kako bi se budući korisnik bez problema mogao uvesti u posjed, odnosno parcele kod kojih nije riješeno predhodno pitanje (identifikacija,uzurpacija,utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta i parcele za koje postoje nerješeni imovinsko pravni odnosi).                          
 • Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM/hektar.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata i čije je sjedište ili prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.  

KRITERIJI ZA DODJELU PAŠNJAKA

Opći kriteriji:

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata,
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni izvadak, a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podataka priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu,
 • Zapisnik općinskih službi za poljoprivredu i katastar da su parcele dovoljno identifikovane na terenu u prisustvu potencijalnog korisnika pašnjaka sa opisom stanja parcela, da je kod istih riješeno predhodno pitanje, kako bi se budući korisnik mogao bez problema uvesti u posjed od strane općinskih službi za poljoprivredu i katastar,                      
 • Dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim  nadzorom veterinarske organizacije,
 • Izvod od iz jedinstvenog registra domaćih životinja izdatog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar                    
 • Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo iznosi 500 kg žive vage).

Posebni kriteriji:

Pored navedenih općih kriterija na osnovu posebnih kriterija Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka kako slijedi:

1. Iskustvo u bavljenju stočarskom proizvodnjom (u godinama) . Za svaku godinu po 5 bodova, maksimalan broj bodova je 25. (dokaz:  ovjerena izjava)

2. Veličina stada – Za svakih 10 uslovnih grla dodjeljuju se dva (2) boda. Najniži razred je 5 do 10 uslovnih grla pa do razreda od 90, 1 do 100 uslovnih grla  koji se boduje sa 20 bodova i preko 100 uslovnih grla dodjeljuje se maksimalan iznos bodova 25.  Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje u 2021.godini Agromediteranskog zavoda Mostar (oba dokumenta datirana u 2021.godini), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela. Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u 2020.godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava datiran u 2021.godini.                       

3. Mjesto prebivališta u odnosu na lokaciju pašnjaka – domicilni poljoprivredni proizvođač boduje se sa 5 bodova (dokaz: CIPS).

4.  Korisnik koji je u prethodnom periodu koristio pašnjak  boduje se sa 5 bodova (dokaz: ugovor).

5. Vlastito transportno sredstvo–kamion, boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerena kopija važeće saobraćajne dozvole).

6. Posjedovanje poljoprivredne mehanizacije (traktor, balirka, kosačica)-boduje se sa 5 bodova (dokaz: ovjerene kopija važeće saobraćajne dozvole za traktor, zapisnik općinske službe za poljoprivredu i izjava vlasnika o posjedovanju balirke i kosačice).

7. Dokaz da je stado obilježeno i potvrda da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije- boduje se sa 10 bodova.

8. Izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja ovjerenog od strane Federalnog Agromediteranskog zavoda Mostar- boduje se sa 5 bodova

9. Ponuda veća od minimalne naknade (80 KM/ha) za svaku ponudu veću od 10%, donosi 1 bod, a maksimalan broj bodova iznosi 10.

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod jednakim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak i lica koja imaju sjedište ili prebivalište u brdsko-planinskim područjima Unsko-sanskog kantona, a bave se poljoprivrednom djelatnošću

Komisija Ministarstva će na osnovu broja bodova napraviti rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova Ministar Ministarstva će potpisati ugovor o korištenju  pašnjaka na period od pet (5) godina s pravom produžetka ugovora za još jedan period od pet (5) godina.

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja,obrazac zahtjeva se nalazi na stranici www. vladausk.ba.

Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom  poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica Alije Đerzeleza broj 6, 77 000 BIHAĆ

sa naznakom: Prijava na Javni poziv ( zakup pašnjaka) – NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba je Haris Redžić,dipl.ing.  telefon: 037-316-142.

                                                                                                                                              M I N I S T A R

_________________________                                                                                     Sulejman Kulenović,dr.vet.med.

Broj:08-20-3621 – 2 /2021

Bihać:05.04.2021.godine

20. 04. 2021.

Javni poziv „Podrška investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika za 2021. i 2022. godinu“

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo Javni poziv za “Podršku investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika”. Više informacija o istom možete pronaći na linkovima ispod ili direktno na web stranici ministarstva: https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-podrska-investicijskim-projektima-u-cilju-zaposljavanja-povratnika-za-2021-i-2022-godinu/

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/JAVNI-POZIV-Investicije-2021-2022-godina-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Program-Investicije-2021-2022-godina-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Prijavni-obrazac-Obrazac-1-1.doc

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Biznis-plan-sa-Finansijskim-planom-ulaganja-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Objedinjeno-Obrazac-3-o-spremnosti-zaposljavanja-Investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-4-o-sufinansiranju-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-5-o-obezbjedjenju-dodatnih-sredstava-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-6-o-trenutnom-broju-zaposlenih-povratnika-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-Obrazac-7-o-opis-dosadasnjih-aktivnosti-u-procesu-povratka-DB-JP-investicije-2020-2021-1.docx

Javni poziv “Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika za 2021 godinu”

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo Javni poziv za START UP projekte. Više informacija o istom možete pronaći na linkovima ispod ili direktno na web stranici ministarstva:

https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-podrska-razvoju-start-up-pocetnog-biznisa-povratnika-za-2021-godinu/

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/JAVNI-POZIV-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Prijavni_obrazac-startUp21-1.doc

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/PROGRAM-START-UP-2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-ranijem-koristenju-Start-up-21-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-spremnosti-sufinansiranja-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/Izjava-o-spremnosti-zaposljavanja-Start-up2021-1.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/BIZNIS_-PLAN-obrazac-startup21-1.docx

Plan Javnih nabavki JU Centar za socijalni rad Ključ

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/2.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/3.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/4.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/5.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/04/6.pdf

Dokumenti

 • 1 (716 kB)
  20.04.2021
 • 2 (613 kB)
  20.04.2021
 • 3 (745 kB)
  20.04.2021
 • 4 (527 kB)
  20.04.2021
 • 5 (717 kB)
  20.04.2021
 • 6 (230 kB)
  20.04.2021

19. 04. 2021.

16. 04. 2021.

POZNATI POBJEDNICI NAGRADNOG KONKURSA Udruženja „Naša zajednica“ – pobjednik za najbolju fotografiju je naš mladi Anel Hotić

Nakon što je završen jednosedmični ciklus glasanja putem Facebooka, sedmeročlani žiri ispred Udruženja „Naša zajednica“ sastao se u četvrtak, 15. aprila, i dao svoje glasove.

Pri odabiru svojih favorita, žiri je uzimao u obzir tehničku kvalitetu zaprimljenog sadržaja, kompoziciju, montažu, naziv djela, povezanost sa temom, kao i činjenicu da li je djelo direktni produkt nastao sa ciljem prijave na Konkurs.

Vođen tim smjernicama, žiri je glasao na sljedeći način:

Glasovi žirija – fotografija:

 • Anel Hotić: „Srednji vijek“ 20 bodova
 • Nikola Pećanac „Majka“ 18 bodova
 • Denis Smajić: „U pokretu svjetla“ 16 bodova
 • Denis Smajić: „Novi bljesak starog ruha“ 14 bodova
 • Džanan Kišmetović: „Stara drvena džamija Bužim“ 12 bodova
 • Tarik Pajić: „Stara gradska džamija“ 10 bodova
 • Marko Vučinić: „Hram Hrista Spasitelja“ 8 bodova
 • Nudžejma Karajić: „Stari grad“ 6 bodova
 • Lea Ćosić: „Pogled kroz prozor“ 4 boda
 • Ilhana Ćoragić: „Horosium“ 2 boda

Glasovi žirija – video:

 • Dženita Purić: „Kulturna baština Bihaća“ 20 bodova
 • Irman Arnautović: „Ostrožac“ 17 bodova
 • Bakir Islambegović: „Ostrožac“ 13 bodova
 • Džanan Kišmetović: „Kule i gradovi“ 10 bodova
 • Džejlan Kišmetović: „Dron Velika Kladuša“ 7 bodova
 • Izudin Ljubijankić: „Cazin“ 4 boda

Glasovi žirija – ostali sadržaji:

 • Ajdin Kovačević (poezija): „Kulturna baština Krajine“ 20 bodova
 • Kasim Kajdić (likovni rad): „Krajina“ 17 bodova
 • Samra Hušidić (proza): „Kulturna baština Krajine“ 13 bodova
 • Ferida Kovačević (likovni rad): „Stari grad Bužim pod snijegom“ 10 bodova
 • Nizama Husetić (proza): „Zelena baterijska lampa“ 6 bodova
 • Ferida Kovačević (likovni rad): „Stari grad Bužim“ 3 boda
 • Ferida Kovačević (likovni rad): „Bihać“ 3 boda
 • Dženeta Arnaut (likovni rad): „Stari grad Ostrožac“ 3 boda
 • Enida Makarević (poezija): „Domovina“ 3 boda

Nakon što smo sabrali glasove publike i žirija, možemo i proglasiti i pobjednike prvog Nagradnog konkursa na temu „Kulturna baština krajine“.

U kategoriji fotografija: Anel Hotić – 29 osvojenih bodova sa svojom fotografijom pod nazivom „Srednji vijek“.

U kategoriji video: Dženita Purić sa 26 osvojenih bodova sa svojim uratkom „Kulturna baština Bihaća“.

U kategoriji ostali kreativni/umjetnički sadržaji: Ajdin Kovačević sa poezijom na temu „Kulturna baština Krajine“ sa maksimalnih 30 osvojenih bodova.

Čestitke dobitnicima, u narednim danima ćete biti blagovremeno obaviješteni o preuzimanju nagrada.

Veliko hvala i svim učesnicima našeg konkursa, nadamo se da ćemo uskoro biti u mogućnosti objaviti novi poziv, kako bi potakli mlade ljude našeg kraja, ali i cijele Bosne i Hercegovine, na kreativno izražavanje kroz neki od vidova umjetnosti.

Nagradni konkurs je dio projekta projekta „ADK2.0: Pozitivna mobilizacija mladih u Krajini“, koji se sprovodi u okviru programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), a realizira ga Centar za demokratizaciju društva „Naša zajednica“ na području sedam općina i gradova (Velika Kladuša, Bužim, Cazin, Bihać, Bosanska Krupa, Novi Grad i Bosanski Petrovac).