Privreda

posted in: Privreda | 0
    
 
Snage:
 
Kvalitetna komunikacijska povezanost i blizina ključne putne infrastrukture (magistralni i regionalni putevi),
Blizina regionalnih centara Bihać, Banja Luka,
Blizina Republike Hrvatske (granični prelaz Strmica),
Usvojen Prostorni plan općine Ključ za period  od 2006. do 2026. godine,
Usvojena Strategija razvoja općine Ključ 2014 – 2023.godina,
U primjeni sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008),
Transparentne procedure – javne nabave, dodjela građevinskog zemljišta, zakup  poslovnih prostora, raspodjela sredstava NVO,
Rezerve mineralnih i rudnih nalazišta za eksploataciju (krečnjak, dolomit),
– Industrijska zona u Velagićima,
Veliki broj registrovanih preduzeća,
Vodni potencijal,
Povoljni klimatski uslovi za razvoj voćarske  i povrtlarske proizvodnje,
Velike površine poljoprivrednog zemljišta,
Razvijena stočarska proizvodnja i tradicija u stočarskoj proizvodnji,
Bogato kulturno-historijsko nasljeđe,
Razvoj ponude za lovni, ribolovni, kao i druge vidove turizama,
Brend prvog turističkog sela Bosne i Hercegovine / Sanica /,
Izgrađeni objekti primarne zdravstvene zaštite,
Dobra prostorna raspoređenost školskih objekata,
Dobra društvena infrastruktura (domovi kulture, fiskulturne sale, sportska igrališta),
Veliki broj sportskih klubova u muškoj i ženskoj konkurenciji,
Razvijen civilni sektor,
Dobra saradnja lokalne vlasti sa NVO, 
Usvojena strategija za mlade,
Tradicionalne kulturne manifestacije,
Veliki broj visokoobrazovanih i kvalifikovanih mladih osoba,
Veliki broj iseljenika u dijaspori.
 

 

 
 
 

 

 

     
 
 
Registracija samostalne djelatnosti
 
 
 
I-POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI:
 
 
OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U POSLOVNIM PROSTORIMA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje  da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Uvjerenje o nezaposlenosti
7. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu)
8. Rješenje o tehničkom prijemu poslovnog prostora – upotrebna dozvola
9. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM, zahtjev 5,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
OBRT-OBAVLJANJE DJELATNOSTI U STAMBENIM PROSTORIMA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti 
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o vlasništvu stambenog objekta (posjedovni list ,ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika o korištenju stambenog prostora)
7. Saglasnost svih stanara (ako se obavljanjem djelatnosti stvara pojačana buka u zgradama sa više stambenih jedinica)
8. Uplata takse za rješenje 70,00 KM, 
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
9. Uplata takse za rješenje za obavljanje domaće radinosti 25,00 KM
       žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
OBRT- OSNIVANJE ZAJEDNIČKE  OBRTNIČKE RADNJE
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti 
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Ugovor o osnivanju zajedničke radnje (sadrži elemente ugovora o ortakluku)
9. Ovjerenu izjavu da poslovni prostor ispunjava minimalne tehničke uslove
10. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
POLJOPRIVREDA
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti – MUP Ključ
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Dokaz o posjedovanju zemljišta (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje zemljišta i skica ako postoji objekat na zemljištu)
6. Ovjerenu izjavu da zemljište ispunjava minimalne tehničke uslove – šalter sala 
7. Uplata takse za rješenje 70,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
TRGOVINSKA DJELATNOST
 
1. Ovjerenu fotokopiju lične karte
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
4. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma)
7. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
8. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
9. Uvjerenje o nezaposlenosti
10. Ovjerena izjava o ispunjavanju minimalnih uslova 
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM
žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
 
 
UGOSTITELJSKA DJELATNOST
 
1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti 
3. Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Diploma o završenoj SSS
6. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list , ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika za korištenje poslovnog prostora)
7. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
8. Uvjerenje o nezaposlenosti
9. Izjavu da podnositelj zahtjeva nema registrovanu drugu ugostiteljsku djelatnost na teritoriji Federacije BiH 
10. Atest o intenzitetu zvuka
11. Uplata takse za rješenje 150,00 KM na žiro-račun broj: 1990440002050484 općina Ključ, vrsta prihoda: 722131
12. Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje   djelatnosti   78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484
 
 
UGOSTITELJSKA DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA U POSLOVNIM JEDINICAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA 
 
1. Rješenje o upisu u sudski registar 2x (jedna ovjerena kopija)
2. Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (posjedovni list, ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika o korištenju poslovnog prostora)
3. Rješenje o tehničkom prijemu objekta (poslovnog prostora)
4. Ovjerene kopije  prijave radnika i direktora
5. Atest o intenzitetu zvuka
6.   Uplata takse za rješenje 200,00 KM  žiro-račun broj: 1990440002050484 općina    Ključ, vrsta prihoda: 722131
7.   Uplata naknade za rad Komisije za utvrđivanje minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje   djelatnosti   78,00 KM na žiro – račun broj: 1990440002050484
 
 
II- VREMENSKI OKVIR REGISTRACIJE
 
Ukoliko je dokumentacija kompletna po podnošenju zahtjeva rješenje kojim se odobrava obavljanje samostalne djelatnosti se izdaje u roku do dva dana, a zakonski rok za izdavanje rješenja je 15 dana.
 
 
III-VISINA TAKSE 
 
Visina takse za izdavanje rejšenja za sve obrtničku i poljoprivrednu djelatnosti osim domaće radinosti  iznosi 70,00 KM, domaća radinost 25,00 KM, za trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost 150,00 KM.
Obzirom da se kod nas uplaćaju samo takse na rješenja početni troškovi za registraciju samostalne djelatnosti otprilike iznose od 200-300 KM. 
 
 
IV-REGISTROVANE  DJELATNOSTI
 
Ukupno registrovanih djelatnosti na području naše općine:
OBRT:                         95
POLJOPRIVREDA:    48
TRGOVINA:                34
UGOSTITELJSKA:     40
PRAVNA LICA:           29