Ključ dobio još jednog doktora nauka

posted in: Dijaspora | 0

Juče je u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu naš sugrađanin mr. Amir Duranović odbranio doktorsku disertaciju o temi “Islamska zajednica u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine od 1953. do 1974. godine”, pod mentorstvom  prof. dr. Husnije Kamberovića.  Amir Duranović je rođen u Jajcu 6. septembra 1984. godine. Osnovnu školu je završio u Ključu, a srednju u Bihaću. Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju, upisao je 2003, a diplomirao 13. decembra 2007. godine.

 
 
Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću na Odsjeku za historiju upisao je školske 2008/2009, a okončao 17. decembra 2012. godine odbranom magistarskog rada o temi “Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine”. Od januara do kraja avgusta 2008. godine radio je u Institutu za historiju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju. Od 1. septembra 2008. godine asistent je na oblasti Novi vijek na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a od maja 2013. godine je u zvanju višeg asistenta na oblasti Historija novog vijeka. U nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu izvodi  vježbe i seminare iz tema historije Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope 19. i 20. stoljeća. Ukupno, do sada je objavio 11 članaka, 26 prikaza, recenzija i osvrta te je učestvovao u realizaciji tri istraživačka projekta, od čega je jedan međunarodni projekat Humboldt Univerziteta iz Berlina zajedno sa univerzitetima iz Sarajeva, Beograda, Skopja, Pule i Kopra. Aktivno govori engleski jezik, a služi se turskim i španskim jezikom. Dosadašnje radove objavljivao je na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Oženjen je i otac jednog sina.
Jedinstveni općinski organ uorave općine Ključ čestita dr. Amiru Duranoviću sa željom za dalji uspješan i plodan naučno-istraživački rad.