Javni konkurs za subvencioniranje kamata za kredite Razvojne banke

posted in: Arhiva | 0

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA KLJUČ
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 06-49-845-17/16
Ključ, 06.07.2017. godine

Na osnovu člana 40. Statuta općine Ključ – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Ključ“, broj: 3/10 i 3/11), a u skladu sa Budžetom općine Ključ za 2016. godinu – ekonomski kod 614500 – Subvencije poduzetnicima – Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta (subvencioniranje kamata kod Razvojne banke FBiH), Programom utroška sredstva subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta utvrđenih budžetom općine Ključ za 2016. godinu broj: 08-49-1030/16 od 11.04.2016. godine i Protokola zaključenog između Razvojne banke Federacije BiH i Općine Ključ broj: 06-49-845-4/16 od 29.04.2016. godine i Aneksa protokola broj. 06-49-845-14/16 od 03.07.2017. godine, Općinski načelnik objavljuje:

PONOVNI JAVNI KONKURS
za odabir korisnika po Programu „Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka FBiH za ulaganja na području Općine Ključ“

I – PREDMET KONKURSA

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika za subvenciju kamata krajnjim korisnicima kreditnih sredstava, za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije BiH isključivo za ulaganja na području općine Ključ.
Finansijska sredstva za realizaciju Programa osigurana su u iznosu 220.000,00 KM iz sredstava Budžeta za 2016. godinu za općinu Ključ.
Za odobrena kreditna sredstva od Razvojne banke Federacije BiH, Općinski načelnik daje saglasnost na subvencioniranje kamate u ukupnom iznosu 220.000,00 KM iz sljedećih kreditnih linija:

– Kreditna linija za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje 25% ili 55.000,00 KM,
– Kreditna linija za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava 65% ili 143.000,00 KM i
– Kreditna linija za dugoročno kreditiranje mikrobiznisa – obrt 10% ili 22.000,00 KM.

Cilj Programa: Poticaj razvoja privrede i zapošljavanja na području općine Ključ.

II – KORISNICI KREDITA – PRAVO UČEŠĆA – USLOVI I IZNOS KREDITA

Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizička lica registrovana za obavljanje proizvodnje i usluga.

Uslovi pod kojim se odobravaju sredstva su sljedeći:

1. Uslovi za subvenciju kamate za kredite iz Kreditne linije za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje:

– iznos pojedinačnog kredita: min. 20.000,00 KM do maks. 100.000,00 KM
– rok otplate: maks. 120 mjeseci uključujući grace period – ovisno o vrsti djelatnosti
– kamatna stopa 3% fiksno na godišnjem nivou
– naknada za obradu zahtjeva: u skladu sa Tarifom naknada Razvojne banke Federacije BiH
– korisnici sredstava – pravna i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom

2. Uslovi za subvenciju kamate za kredite Kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava :

– iznos pojedinačnog kredita: min. 30.000 KM do maks. 200.000 KM
– rok otplate: maks. 96 mjeseci uključujući grace period do 12 mjeseci
– kamatna stopa 3% – 4% fiksno na godišnjem nivou, ovisno o vrsti djelatnosti
– naknada za obradu zahtjeva: u skladu sa Tarifom naknada Razvojne banke Federacije BiH
– korisnici sredstava – pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama

3. Uslovi za subvenciju kamate za kredite Kreditne linije za dugoročno kreditiranje mikrobiznisa – obrt:

– iznos pojedinačnog kredita: min. 20.000 KM do maks. 50.000 KM
– rok otplate: maks. 84 mjeseca uključujući grace period do 12 mjeseci
– kamatna stopa 5% fiksno na godišnjem nivou
– naknada za obradu zahtjeva: u skladu sa Tarifom naknada Razvojne banke Federacije BiH
– korisnici sredstava – fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima

Kreditna sredstva mogu biti odobrena u iznosu većem od gore navedenog, s tim što za razliku sredstava, korisnik kreditnih sredstava nema pravo na subvenciju kamate, a što će se regulisati ugovorom o kreditu po svakom pojedinačnom zahtjevu.

III – PRAVO NA SUBVENCIJU KAMATE

Pravo na subvenciju kamata imaju pravna i fizička lica kojima će Razvojna banka Federacije BiH odobriti kreditna sredstva iz naprijed navedenih kreditnih linija. Odluka o odobravanju kredita stupa na snagu pod uslovom da Općinski načelnik donese odluku o davanju saglasnosti za subvenciju kamate na odobreni kredit.

Ukoliko nisu utrošena sredstva, pravna i fizička lica korisnici kredita i subvencija za kamatu imaju pravo aplicirati za dodatna sredstva za završavanje započetih investicija ukoliko im Razvojna banka Federacije BiH odobri nova kreditna zaduženja, a u skladu sa javnim konkursom.

Subvencija kamate, odnosno definisanje urednog servisiranja obaveza, vrijeme isplate subvencije, gubljenja prava na subvenciju itd., bit će regulisano ugovorom o kreditu.

IV – REALIZACIJA PROGRAMA

Kreditni zahtjev s propisanom pratećom dokumentacijom koju je utvrdila Razvojna banka Federacije BiH, podnosi se Razvojnoj banci Federacije BiH gdje se vrši obrada zahtjeva u skladu sa procedurama Banke.
Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH.
Odluka o odobravanju kredita po ovom natječaju stupa na snagu pod uslovom da Općinski načelnik donese odluku o davanju saglasnosti za subvenciju kamate na odobreni kredit.
Ugovore s korisnicima odobrenih sredstava zaključivat će Razvojna banka Federacije BiH.

V – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je do utroška sredstava za subvenciju kamata.

VI – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija potrebna za obradu kreditnog zahtjeva propisana od strane Razvojne banke Federacije BiH je dostupna na web stranici – www.rbfbih.ba.
Uvjerenja i potvrde ne smiju biti starije od 30 dana u vrijeme predavanja kreditnog zahtjeva.

Potrebna dokumentacija iz tačke VI dostavlja se Razvojnoj banci Federacije BiH – 71000 SARAJEVO, Igmanska 1. preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama s naznakom:

Po javnom natječaju općine Ključ
za odabir korisnika po Programu „Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka FBiH za ulaganja na području Općine Ključ“

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon i ovjeriti pečatom firme.

U postupku javnog konkursa Razvojna banka Federacije BiH, kao i Općina Ključ ne snose nikakve troškove učesnicima na ovom javnom konkursu, te zadržavaju pravo da u slučaju opravdanosti ponište ovaj javni konkurs.

VII – NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OBRADA

Na osnovu raspisanog javnog konkursa izvršiće se odabir korisnika sredstava. Ukoliko se pojavi više korisnika kredita koji ispunjavaju uslove Banke za dodjelu kredita odabir će se vršiti po principu redoslijeda prijave za dodjelu kreditnih sredstava i kompletiranosti dokumentacije potrebne za obradu kreditnog zahtjeva.
Kreditni zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnosit će se Razvojnoj banci Federacije BiH, koja će vršiti obradu zahtjeva u skladu sa svojim uobičajenim bankarskim procedurama.

Općina Ključ se obavezuje da će pratiti realizaciju kreditnih sredstava na području općine Ključ uz saradnju sa Razvojnom bankom Federacije BiH.

VIII OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim konkursom mogu se dobiti svakim radnim danom u Razvojnoj banci Federacije BiH.
Razvojna banka Federacije BiH 033/724-900
Poslovnica Bihać 037/229-700, 037/229-707

Općinski načelnik

Nedžad Zukanović, prof., s.r.